4. nedeľa - rok B

4. nedeľa - rok B

„Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ ( Mk 1,27 )

 

Na rozkaz Ježiša musia počúvať aj tí najneposlušnejší.

 

Čítanie z Knihy Deuteronomium     18, 15-20

 

Mojžiš hovoril ľudu:

 

„Pán, tvoj Boh, z tvojho národa a z tvojich bratov vzbudí ti proro­ka, ako som ja. Jeho budete počúvať, ako si si žiadal od Pána, svojho Boha, na Horebe, keď sa zišlo zhromaždenie a povedal si: ,Nech už nemusím počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vidieť tento veľký oheň, aby som nezomrel.' A Pán mi povedal: ,Dobre to všetko povedali. Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov podobného tebe, do úst mu vložím svoje slová a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem. Kto však nebude počúvať moje slová, ktoré povie v mojom mene, toho ja vezmem na zodpovednosť. Ale prorok, ktorý by sa bezočivo odvážil hovoriť v mojom mene, čo som mu ja neprikázal hovoriť, alebo by hovoril v mene cudzích bohov, bude usmrtený.'„

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Ž  – Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.

Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. – O.

 

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. – O.

 

Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ – O.

 

 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom       7,32-35

 

Bratia, chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna roz­mýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom, ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

O. – Aleluja. – Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.

 

 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka     l, 21-28

 

V sobotu vošiel Ježiš do synagógy v Kafarnaume a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“  Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

 

Počuli sme slovo Pánovo.