6. nedeľa - rok B

6. nedeľa - rok B

Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!” ( Mk 1,41)

 

 

 

Ježiš môže všetko, ak chce.  On chce, a my máme prosiť.

 

 

 

Čítanie z knihy Levitikus        13, 1-2. 45-46

 

Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Ak sa niekomu vyhodí na koži opuchlina, pľuzgier alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ,Nečistý, nečistý!’ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.”

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Ž – Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

 

Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. – O.

 

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.” A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. – O.

 

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. – O.

 

 

 

Čítanie z Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom   10, 31-11, 1

 

Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej Cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

O. – Aleluja. – Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

 

 

 

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka   1, 40-45

 

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.” Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!” Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.” Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

 

Počuli sme slovo Pánovo.