Nový rok 2011

Bohorodičky Panny Márie - 1. január

A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Lk 2, 18

 

 

Boh svojou pokorou ohromí každého.

 

 

Čítanie z Knihy Numeri  6,22-27

Pán hovoril Mojžišovi takto: „Povedz Áronovi a jeho synom: Takto budete požehnávať izraelských synov; poviete im: Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj! Takto budú vzývať moje meno nad izraelskými synmi a ja ich požehnám.”

Počuli sme Božie slovo.

Ž – Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.

Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás;* a tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. – O.

Nech sa tešia a jasajú národy, + že spravodlivo súdiš ľudí * a spravuješ národy na zemi. – O.

Bože, nech ťa velebia národy,* nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná * a nech si ho ctia všetky končiny zeme. – O.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom 4,4-7

Bratia, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!” A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

Počuli sme Božie slovo.

O. – Aleluja. – Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša     2,16-21

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

Počuli sme slovo Pánovo.