Vianoce 2011

Božie Narodenie - Vianoce

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Jn 1, 14


 

Vďaka Slovu čoraz lepšie poznáme Pána Ježiša. Keď čítame Bibliu, rodí sa priateľstvo.

 

 

 

Polnočná sv. omša:

 

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša     9,1-3.5-6

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo.  Rozmnožuješ plesanie, zväčšuješ radosť.  Jasa j ú pred tebou, ako sa jasá pri žatve, ako plesajú tí, čo sa delia o korisť.  Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa ako v deň porážky Madiánčanov.  Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.  Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve.  On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky.  To všetko vykoná horlivosť Pána zástupov.  

Počuli sme Božie slovo.

 

Ž – Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Spievajte Pánovi pieseň novú; t spievaj Pánovi, celá zem! Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. – O.

Zvestujte jeho spásu deň čo deň. Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. – O.

Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. – O.

I zajasajú všetky stromy lesa f pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy. – O.


Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Títovi  2,11-14

Milovaný, zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahosla­venú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Počuli sme Božie slovo.


O. – Aleluja. – Zvestujem vám veľkú radosť; dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.


Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša 2,1-14

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.  Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávi­dovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.  Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorode­ného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel', lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.  V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stá­do. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávi­dovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude zname­ním: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach."  A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebo­vali Boha a hovorili:  „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle."

Počuli sme slovo Pánovo.