Adorácia za referendum

Aj adoráciou za referendum...

My máme veľkú pomoc, ktorú nám ponúka samotný Boh. A to je naša modlitba. Kresťania, ľudia dobrej vôle, Vy všetci, ktorým záleží na normálnej rodine, modlime sa, prosme Všemohúceho Boha, aby nám pomohol. Kľaknime pred Sviatosť Oltárnu - pred Živého Boha a prosme ho. Ponúkam Vám niekoľko myšlienok na adoráciu. 

Koho máš radšej?

Úvod:

Rodina. Čo je to rodina? Je to pojem, ktorý má mnoho definícií. Dôležitá je však reálna rodina, nie definícia napísaná na papieri. Rodina je mama, otec a deti. Žijeme v pomýlenej dobe, keď si musíme obhájiť, že manželia sú muž a žena, nie dve ženy, nie dvaja muži. Je to zväzok muža a ženy, ktorý je pod ochranou Nebeského Otca. Sú to ľudia, ktorí sa akceptujú, pomáhajú si, sú tu jeden pre druhého, nehanbia sa za seba navzájom a hlavne – sú spolu v dobrom aj v zlom.

 

Čo by nám asi povedal Pán Boh:

Manželstvo je sviatosť. Je to jedna z najkrásnejších vecí na Zemi. Dal som Ti možnosť vstúpiť do manželského zväzku, ktorý je spečatený prísahou a ktorý neustále chránim a požehnávam. Veď pri svadbe prisaháte, že si budete verní, budete držať svorne v šťastí aj nešťastí, v zdraví aj v chorobe a že sa budete milovať a ctiť po všetky dni života. Pre niekoho je to len formalita. Tak to však nie je. Manželstvo nie je vec, ktorá skončí zo dňa na deň. Manželstvo nie je to, že dvaja muži alebo dve ženy žijú vo „formálnom zväzku“. Dnešný chorý svet dehonestuje hodnotu manželstva. Ty máš však ukázať svetu ako otec rodiny – ako matka rodiny, že hodnota rodiny v dnešnom svete žije. A ja Ti v tom budem s radosťou pomáhať.

Štvrté prikázanie je základ. Je to prikázanie, ktoré Ti hovorí: cti otca svojho i matku svoju. Ako môžeš ctiť otca a matku, keď tomu tak nie je? Ako môže byť dieťa vychovávané v rodine, ktorá podľa tohto prikázania nie je rodinou? Ja sám som ustanovil tieto prikázania. Sú to moje prikázania pre Teba. Dnešná moderná doba napreduje míľovými krokmi. Táto doba má v snahe zlikvidovať Desatoro. Má v snahe zničiť niečo, čomu veria milióny ľudí na tomto svete už dlhé storočia. Veríš v Desatoro a teda mne – svojmu Bohu, alebo dávaš prednosť rozhodnutiam vlád tohto sveta?

 

Prosby, vďaky, chvály:

Pane, prijmi, prosíme, tieto naše prosby, vďaky a chvály:

1. Pane, prosíme Ťa o silu pre manželstvá, ktorým hrozí zánik. Nech títo ľudia v sebe dokážu nachádzať to krásne, čo na sebe nachádzali, keď sa jeden do druhého zamilovali, prosme spoločne.

2. Pane, prosíme Ťa o pomoc pre rodiny, v ktorých sa deti osamostatnili a nepočúvajú Tvoje prikázania, prosme spoločne.

3. Pane, prosíme Ťa o múdrosť a rozumné rozhodnutia o rodine, ktoré ustanovujú vlády na tomto svete, prosme spoločne.

4. Pane, prosíme Ťa o správny úsudok pre tých, ktorí majú v snahe zmeniť definíciu manželstva, prosme spoločne.

 

1. Ďakujeme Ti, Pane, za sviatosť manželstva, ďakujme spoločne.

2. Ďakujeme Ti, Pane, za každé manželstvo, ktoré si požehnal deťmi, ďakujme spoločne.

3. Ďakujeme Ti, Pane, za možnosť dokázať, že sme kresťanmi našim rozumom i činmi bez toho, aby sme sa museli ukrývať, ďakujme spoločne.

4. Ďakujeme Ti, Pane, za každé manželstvo, ktoré je pod Tvojou ochrannou rukou, ďakujme spoločne.

 

Chválime Ťa, Pane, za Tvoje požehnanie, ktoré vkladáš do našich rodín.

Chválime Ťa, Pane, že Ťa môžeme neustále spoznávať a cítiť Tvoju lásku.

 

Úvod k tichu:

Pane, plním svoj manželský sľub zodpovedne? Pane, som pokladom svojich rodičov alebo ich zahanbujem svojím životom? Aj na tieto otázky si skús položiť odpoveď v tejto chvíli ticha a predložiť ich na oltár nášho Otca...

 

Príbeh:

Dnes nebude len jeden príbeh. Dnes budú tri kratučké na zamyslenie. Každý z nich v sebe ukrýva posolstvo. Je len na tebe, aby si ho objavil.

Otec sa pýtal päťročného Janka: „Koho máš radšej ako mňa?“ Janko sa na chvíľu zamyslel: „Mamu.“

---------

„Kedy si uvedomuješ, že u vás doma je všetko v poriadku?“ spýtali sa jedného dievčatka. „Keď vidím ocka a mamu, ako si dávajú božteky,“ odpovedalo.

---------

Vieš, čo znamená slovo RODINA (FAMILY)?

FAMILY = (F)ather (A)nd (M)other (I) (L)ove (Y)ou

Rodina = Otec a Mama ľúbim vás...

 

Myšlienka na záver:

Rodičia sa nemusia schovávať do skrine, aby sa pobozkali. Vždy, keď si prejavujú lásku, ktorá ich spája, deti zaplavuje teplo a radostná dôvera. Veľmi dobre vedia, že vzájomná láska rodičov, teda otca a mamy, je jedinou pevnou skalou, na ktorej môžu stavať svoj život.

 

------------------------------------------------

 

PROSBY ZA RODINU (KBS)

1. Pane, prosíme ťa za nás všetkých: daj nám odvahu v nachádzajúcom referende zastať sa rodiny a rodinného života ako spoločenstva, ktoré tvorí základ každého národa.

 

2. Pane, pomôž nám, aby sme sa vo veciach verejného života vždy rozhodovali podľa svojho svedomia, v ktorom sa nám neprestajne prihováraš ty sám.

 

3. Otče, prosíme ťa, pomôž nám, aby sme aj prostredníctvom blížiaceho sa referenda napomáhali pravým hodnotám v našej spoločnosti a hájili pravdu o dieťati a o rodine.

 

4. Bože, povolávaj mnohých, ktorí sa pred svetom účinne zastanú práva všetkých detí na milujúcich otcov a matky.

 

5. Aby naši verejní predstavitelia podporovali všetko, čo slúži na rozvoj ľudskej spoločnosti podľa Božieho plánu v zhode s úctou k životu, prosme Pána.

 

6. Aby rodina, tvorená otcom, mamou a deťmi, bola vždy prijímaná ako účinný nástroj dobrej výchovy budúcich generácií, prosme Pána.

 

7. Za všetky deti: aby boli v našich rodinách prijímané ako nezaslúžený Boží dar a vyrastali v úprimnej materinskej a otcovskej láske, prosme Pána.

 

8. Za pracovníkov ministerstiev, ktorí pripravujú zákony: aby rešpektovali ľudský život ako najvyššiu hodnotu a považovali jeho ochranu za svoju základnú povinnosť, prosme Pána.

 

9. Prosme za všetkých obyvateľov našej krajiny, aby si uvedomovali vážnosť svojich rozhodnutí a vždy sa zasadzovali za hodnoty života, pravdy a pravého dobra každého človeka.

 

10. Pomôž nám, Pane, aby sme do svojho života ľahkovážne neprijímali pseudohodnoty a postoje, ktoré sú proti prirodzeným zákonom života.

 

Modlitbu za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou:

Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok. Ty si stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu. S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok. Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup.