Krížové cesty miništrantov

Krížové cesty miništrantov

Krížová cesta miništranta I.

 

 

ÚVOD

 

Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.

( Mt 28,20 )

 

Pane Ježišu prichádzame dnes večer my miništranti višňovskej farnosti. Chceme sa pomodliť túto krížovú cestu  v mene všetkých našich miništrantov. Chceme ju obetovať za miništrantov a duchovné povolania. Chcem si ňou aj pre seba vyprosiť milosti, aby sme boli verní tebe, dobrí medzi sebou, úctiví voči ľuďom. Daj nám silu, aby sme si nachádzali čas na miništrovanie pri Svätej omši.. Veď raz vo večnosti to bude pre nás veľké plus, že sme ti posluhovali pri oltári. Pomáhaj nám vytrvať v dobrom živote pri oltári aj mimo kostola – medzi kamarátmi, v škole, doma, na ihrisku i na pracovisku.

 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 

Pilát sa ich znova opýtal: „Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?“ Oni opäť skríkli: „Ukrižuj ho!“ Pilát im vravel: „A čo zlé urobil?“ Ale oni tým väčšmi kričali: „Ukrižuj ho!“ A Pilát, aby urobil ľudu po vôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. (Mk 15, 12-15)

 

Pilát vydal Pána Ježiša na ukrižovanie. Začala sa jeho krížová cesta. Miništrant často stojí pri oltári, kde slúži počas Svätej omše. Je blízko miesta, na ktorom sa odohráva tá istá obeta, ktorá sa odohrala na Golgote. Odsúdenie na smrť je začiatkom tejto cesty, ktorú musel Pán Ježiš prejsť.

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za všetkých miništrantov, že môžeme stáť tak blízko pri oltári a že ti môžeme slúžiť pri Svätej omši. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme si túto službu vážili a boli za ňu vždy vďační.

 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje ramená

 

Bili ho trstinou po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. (Mk 15, 19-20)

 

Aj miništrant musí zobrať kríž na svoje ramená. Ísť na svätú omšu môže byť niekedy  zapretie, pretože nie vždy bývame ochotní zrieknuť sa iných vecí. Je to televízor, pre menších to môže byť hra, bicyklovanie, futbal, stretnutie s kamarátmi, alebo počítač. Nie vždy je ľahké povedať si, že pôjdem na Svätú omšu, aj keď sa mi nechce. Predsa sa to však oplatí, pretože viem, že ma tam čaká živý Boh. Služba pri oltári nikdy nie je bez odmeny, pretože mnohí miništranti, ktorí si neskôr založili svoje rodiny alebo pokračovali v duchovnom povolaní cítili mocnú Božiu pomoc.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa, posilňuj a povolávaj miništrantov, aby ti dokázali ochotne slúžiť. Posilňuj ich vo chvíľach, kedy budú musieť prekonať svoje záujmy a pohodlie, aby mohli prísť slúžiť pri Svätej omši. 

 

 

 

 

3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

 

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk9, 23)

 

 

Miništrant je tiež na krížovej ceste s Pánom Ježišom. Vidí, že prvýkrát padá pod ťažkým krížom a cíti, že musí zostať s ním. Toto zastavenie nám pripomína bolesť, ktorú Pán Ježiš prežíval pri svojom prvom páde. Aj miništrant zažije svoje pády. Niekedy sa mu nepodarí vytrvať v dobrom úmysle miništrovať. Inokedy ho možno kamaráti navedú na niečo iné, čo ho odvádza od služby pri oltári. Potom však vidí, ako Pán Ježiš znovu vstáva a pokračuje ďalej. Aj miništrant musí vstať a vrátiť sa tam, kde cíti, že na neho čaká Pán Ježiš.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa, posilňuj miništrantov vo všetkých chvíľach, ktoré by ich chceli odviesť od miništrovania k niečomu zlému. Prosíme ťa vzbudzuj u mladších i starších miništrantov úprimnú lásku ku tebe a ku miništrantskej službe. 

 

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

 

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. (Jn19, 26-27)

 

Panna Mária je aj Matkou každého miništranta. Jej prostredníctvom koná Duch Svätý mnohé veci. Ona je nevestou Ducha Svätého a Pán Ježiš nám ju dal všetkým za matku, keď jej dal apoštola Jána za syna. Miništrant sa stretá s Pannou Máriou pri mnohých pobožnostiach, taktiež pri Svätých omšiach, pri ktorých si na ňu osobitne spomíname. Tak ako bola Panna Mária posilou pre svojho Syna na krížovej ceste, posilňuje i miništrantov pri ich každodennej službe pri oltári. Na jej príhovor môžu miništranti dostávať Božie milosti a často krát vzbudzuje v miništrantoch aj duchovné povolanie pre kňazský, rehoľný alebo laický život.

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nám dal svoju matku aj za našu matku. Ďakujeme ti, že nám pomáha v miništrantskej službe. Na jej príhovor ťa prosíme, aby sme dokázali byť dobrými miništrantmi a aby sa z radov miništrantov zrodili vždy nové duchovné povolania.

 

5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánovi Ježišovi niesť kríž

 

Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. (Mk 15, 21-22)

 

Aj miništrant je akoby Šimonom z Cyrény. Je mu istým spôsobom podobný. Slúži Pánovi Ježišovi pri oltári počas Svätej omše, počas krstu alebo pohrebu. Pán Ježiš aj v tomto čase nesie ťažký kríž a miništrant mu pomáha. Slúži mu svojou prítomnosťou pri Svätej omši, čítaním alebo pomocou kňazovi, cez ktorého sa Pán Ježiš sprítomňuje. Je to niečo veľmi potrebné a takáto služba je aj veľkou výsadou. Každý veriaci nemá možnosť byť pri oltári tak blízko, a tak bezprostredne ako miništrant. Cez tieto úkony sa deje mnoho veci, kde je Boh skutočne prítomný. Miništrantská služba je preto veľkým darom byť v Božej blízkosti.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa, vzbuď v srdciach miništrantov úctu a lásku k službe pri oltári. Pomôž im, aby si túto službu vždy vážili, a aby k tebe dokázali prichádzať vždy s láskou a čistým srdcom.

 

 

6. Veronika podáva Pánovi Ježišovi ručník

 

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 35-36,40.)

 

Aj miništrant je ako Veronika, ktorá podala Pánovi Ježišovi ručník. Bol to prejav jej lásky na krížovej ceste. Miništrant môže prejaviť svoju lásku k Bohu. Toto prejavenie môže byť celkom jednoduché v tom, že prichádza na Svätú omšu, aby sa stretol so svojim Otcom, Priateľom a Majstrom. Z milosrdnej a obetavej lásky a príkladu kňaza a miništrantov sa rodí aj duchovné povolanie, ktoré Boh vzbudzuje v srdci. Obeta a sebadarovanie druhým ako to urobil Pán Ježiš a ako to urobila Veronika pri tomto zastavení sú najhlbším a skutočným naplnením života. Preto je i duchovné povolanie, povolaním ku šťastiu cez obetu a sebadarovanie.

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju obetavú a milosrdnú lásku. Prosíme ťa vzbudzuj u miništrantov a ostatných mladých ľudí túžbu odovzdať sa tebe, a tak naplniť svoj život šťastím.

 

 

7. Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

 

Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. (1Pt2, 20-22)

 

Tento druhý Ježišov pád pripomína opakované pády aj pre miništranta. Možno sa niekedy stane, že sa viackrát pomýli alebo urobí veci, ktoré mu svedomie vyčíta. Svätý páter Pio hovoril, že práve v tom spočíva cesta za svätosťou, keď vždy znovu vstávame z pádov a chceme bojovať ďalej. Takéto chvíle prichádzajú aj v miništrantskom živote. Miništrant prichádza k oltáru a chce predstúpiť s čistým srdcom. Preto sa snaží pripraviť sa na Svätú omšu ľútosťou nad všetkými previneniami, aby potom mohol slúžiť vnútorne pripravený.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby mali silu sa vždy znovu vrátiť a oľutovať ak sa previnia.  Prosíme ťa o posilu pre všetkých, ktorí padnú na svojej ceste, aby mali nádej a silu pokračovať ďalej. 

 

 

8. Pán Ježiš napomína ženy, ktoré nad ním plačú

 

Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. (Lk 23, 27-28)

 

Pán Ježiš pri tomto zastavení napomenul ženy, ktoré nad ním plakali. Tieto ženy plakali zo súcitu, keď videli takto doráňaného človeka. Nemysleli však na to, že kvôli nám všetkým sa odohrala táto obeta. Preto im Pán Ježiš hovorí, aby plakali nad svojimi previneniami a nad svojimi deťmi, čím myslel všetkých nás.

Toto zastavenie chce aj miništrantovi pripomenúť, že obeta Svätej omše sa odohráva kvôli nám a pre nás. Každá Svätá omša je osobitné stretnutie so živým Bohom. Preto nemôžeme brať Svätú omšu ako to isté, čo sa mnohokrát opakuje. Živý Boh sa stretáva s miništrantom a miništrant sa stretáva s ním vždy novým spôsobom.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa pomôž miništrantom a všetkým nám prekonávať náš stereotyp, do ktorého upadáme, aby sme dokázali prichádzať na Svätú omšu vždy ako na nové stretnutie s tebou.

 

9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. (1Kor13, 4-7)

 

Pri tomto zastavení padá Pán Ježiš tretíkrát. Predtým sa odohrali už dva pády. Toto zastavenie pripomína miništrantovi náročnosť krížovej cesty, ktorou Pán Ježiš musel prejsť. A tak sa táto náročnosť niekedy objaví aj v miništrantskej službe. Je to predovšetkým vo vytrvalosti. Miništrantská služba si jej vyžaduje veľmi veľa. Je to služba pri Svätých omšiach, pri krstoch, pohreboch, pomoc vo farnosti. Týmto všetkým slúži miništrant samotnému Bohu. Slúži mu v jednoduchých veciach, ale predsa však veľmi potrebných a vzácnych. Je to prejav lásky k Pánovi Ježišovi. A preto služba s láskou sa ľahšie vykonáva a prináša Bohu zaľúbenie.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa posilňuj všetkých miništrantov v trpezlivosti a láske pri miništrantskej službe, aby ti dokázali slúžiť trpezlivo a ochotne vo všetkých chvíľach, kedy to je potrebné.

 

10. Pánovi Ježišovi vyzliekajú šaty

 

Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev. Ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili. (Jn19, 23-24)

 

Vojaci potupili Pána Ježiša ešte viac, keď po pribití na kríž zobrali jeho šaty a losovali o ne. Zobrali mu všetko. Toto zastavenie sa miništrantovi prihovára v láske, akú má Boh, keď sa nechal takto ponížiť. V živote miništranta často prídu aj chvíle, kedy by si možno myslel, že miništrovanie je iba pre menších alebo je to niečo nemoderné. Všetci v kostole vidia chlapcov, ktorí miništrujú. A preto keď sa niekde miništrant objaví, vie sa, kým je. Preto sa očakáva, že bude svedčiť o tom, že je miništrant. Niekedy toto svedectvo musí miništrant vydať aj pred kamarátmi alebo priateľmi, ktorí miništrovanie pokladajú za slabosť alebo nemoderné. Predsa však miništrovanie je veľká milosť. Nie je iba pre menších chlapcov, ale je i pre dospievajúcich a starších. Je to služba z lásky. Žiaden otec nezabudne na svojho syna, keď k nemu prichádza. Tak isto aj Boh Otec nezabúda na službu miništrantov, ktorí k nemu prichádzajú s láskou.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby vytrvali v miništrantskej službe a aby mohli pocítiť tvoju milosrdnú lásku, ktorú k nim máš, a ktorú im darúvaš. Ďakujeme ti za ňu Pane Ježišu.

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. (Ž22, 17-18)

 

Pri tomto zastavení pribíjajú Pána Ježiša na kríž. Jeho obeta a krížová cesta sa blíži ku koncu. Ťažká obeta zomierania na kríži sa týmto pribíjaním však iba začína. Môžeme preniesť tento symbolický začiatok obety na začiatok Svätej omše. Pred ňou je potrebné všetko pripraviť, aby mohla dôstojne prebehnúť. Je potrebné nachystať vodu s vínom, pripraviť a rozdeliť si čítanie pred Evanjeliom a čítanie prosieb. Keď sa začne Svätá omša, počas nej miništrant slúži pri oltári a pomáha kňazovi. Pomáha mu a vie, že touto pomocou slúži pri obete, ktorá sa teraz odohráva na kríži. Táto obeta je najväčšia a najdôležitejšia, a preto aj miništrant sa počas Svätej omše snaží, aby ju mohol prežiť čo najhlbšie a najdôstojnejšie. Istotne mladší miništranti ešte nedokážu zostať bez malých vrtení, ale starší miništranti majú byť príkladom pre mladších, keď prežívajú Svätú omšu v modlitbe.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby dokázali Svätú omšu prežívať v modlitbe. Prosíme ťa za starších miništrantov, daj im silu, aby sa dokázali postarať o mladších, a aby ich dokázali dobre usmerňovať a byť im príkladom.

 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: „Heloi, heloi, lema sabakthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Keď to počuli, niektorí z okolostojacich vraveli: „Pozrite, volá Eliáša.“ Ktosi odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril: „Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.“ Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. (Mk 15, 33-37)

 

 

Keď Pán Ježiš na kríži zomieral, bol to vrcholný okamih jeho obety a lásky ku nám. Miništrant je prítomný pri týchto okamihoch celkom blízko pri oltári. Počas premenenia kľačí pri oltári a môže sa celkom blízko pozerať na chlieb a kalich s vínom, ktoré sa na slová kňaza premieňajú na Telo a Krv Pána Ježiša Krista. Je to veľká milosť pre každého miništranta, keď môže byť takto blízko najväčších okamihov Svätej omše.

 

Pane Ježišu, v mene všetkých miništrantov ti ďakujeme, že môžeme byť blízko pri oltári a že ti môžeme slúžiť pri Svätej omši. Ďakujeme ti za tvoju lásku k nám, keď si sa obetoval na kríži na Golgote a keď sa teraz obetuješ z lásky ku nám každý deň pri obete Svätej omše.

 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

 

Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo.  (Jn 19, 38)

 

Obeta Pána Ježiša na kríži sa zavŕšila a učeníci zložili jeho sväté telo z kríža. Tento obraz pripomína aj záver Svätej omše. Po udelení požehnania sa miništranti vracajú do sakristie, kde ďakujú za obetu Svätej omše krátkou modlitbou. Potom je potrebné upratať všetky pomôcky, ktoré sa pri Svätej omši používajú. Keď sa všetko poupratuje, je veľmi dobré ak môže miništrant ešte i sám poďakovať, že mohol slúžiť pri Svätej omši. Tak ako učeníci v tichosti zobrali sväté telo Pána Ježiša Krista a sňali ho z kríža, tak má aj miništrant možnosť po Svätej omši zostať chvíľu v modlitbe.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých miništrantov, aby si ich posilňoval v modlitbe a úcte k obete Svätej omše. Ďakujeme ti za každú obetu Svätej omše, v ktorej sa nám darúvaš.

 

14. Pána Ježiša pochovávajú

 

Keď sa už zvečerilo, pretože bol Prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatey, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvy. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili. (Mk15, 42-47)

 

Aj miništrant sa často zúčastňuje na pohrebe, kde pochovávajú ľudské telo do zeme. Pri tomto zastavení pochovali telo Pána Ježiša jeho učeníci do hrobu. Obeta kríža sa skončila. Tak sa skončí i Svätá omša. Po jej skončení a poďakovaní odchádzajú všetci do svojich domovov. Tak aj miništrant odchádza ku svojim povinnostiam, k štúdiu a práci. Odchádza po stretnutí so živým Bohom, ktorému mohol slúžiť. Toto stretnutie sa však nekončí. Ono je posilou do všetkého ďalšieho. Preto mnohí miništranti dávajú svedectvo ako im Svätá omša pomáhala aj počas skúškového obdobia alebo písomiek v škole, keď prichádzali na Svätú omšu.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa o posilu pre všetkých miništrantov i všetkých veriacich, aby sme stretnutie s tebou vedeli prenášať do nášho života v škole a v práci a na všetky miesta kde budeme. Prosíme ťa, vzbuď v srdciach miništrantov a mladých ľudí túžbu zasvätiť svoj život tebe a tým, ktorí tvoju pomoc potrebujú. 

 

15. Pána Ježiša slávne vstal zmŕtvych

 

Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať.  V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.  Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili.  Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“ Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. (Mk 16, 1 – 8 )

 

Miništrant prichádza na sv. omšu aj v týždni aj v nedeľu. Každá sv. omša je oslavou zmŕtvychvstania Jána Ježiša. Anjel povedal ženám, aby nehľadali živého medzi mŕtvymi. Pán Ježiš nie je mŕtvy, ale živý. S ním sa môžeme rozprávať v modlitbe, môžeme ho prosiť, ďakovať mu, chváliť ho. To všetko robíme pri každej sv. omši. Sv. omša je slnkom a stredobodom nášho života.  Tam, kde je slnko, tam je život. Naším slnkom je Pán Ježiš. On je náš Život.

 

Pane Ježišu, prosíme ťa, pomáhaj nám aby sme radi prichádzali na sv. omši. Nielen v nedeľu ale aj v pracovné dni. Ty nás tam vždy čakáš. Živý Boh, ktorý nám chce pomáhať v živote. Bez teba nič nedokážeme urobiť. Potrebujem ťa, aby sme dobre žili.

 

ZÁVER

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ja vás posilním. (Mt 11, 28)

 

Pane Ježišu modlili sme sa dnes večer my miništranti višňovskej farnosti. Vyprosovali sme si milosti pre seba aj pre nové duchovné povolania z našej farnosti. Pozerali sme na teba a tvoje utrpenie v zrkadle Svätej omše. Budeme sa snažiť, aby sme si našli čas na Svätú omšu, ktorá je tvojím najcennejším darom pre nás. Vždy sa budeme snažiť, aby sme pri Svätej omši boli úctiví, dobrí, aby sme boli vzorom pre všetkých, čo sú v kostole.

 

 

Na úmysel Sv. Otca....

 

 

 

 

 

 

Krížová cesta miništranta II.

 

Úvod  

 

Pane Ježišu Kriste, na tejto krížovej ceste Ťa chceme sprevádzať my miništranti našej farnosti až na Golgotu. Prosíme Ťa daj, aby sme boli naplnení milosťou a vytrvali pri Tebe až do vytúženého konca. Prosíme ťa za všetkých našich miništrantov, aby chodili miništrovať s radosťou.  

 

 

1. Odsúdenie  

 

Veľakrát sa cítime aj my odsúdení, či už druhými ľuďmi, alebo sa odsudzujeme sami. Je to smutné, že niektorí ľudia, dokonca aj my odsudzujeme ľudí preto, ako vyzerajú, ako sa obliekajú a ako často chodia neskoro do práce, do školy, ba dokonca aj na dôležité stretnutia, za ktoré oni nemôžu, pretože im možno meškal autobus, alebo vlak, alebo sa im pokazilo auto.

 

Pane Ježišu, Teba odsúdili na niečo iné, na niečo, čo je bolestivejšie, odsúdili Ťa na smrť. Prosíme Ťa daj, aby sme sa navzájom neodsudzovali, ale aby každý z nás nazrel do svojho svedomia a porozmýšľal, či je ochotný žiť podľa Tvojho evanjelia, lebo ja viem, že sa podľa Tvojho evanjelia oplatí žiť.  

 

 

 

 

 

2. Berie kríž na plecia  

 

Každý deň sa stretávame so svojimi problémami a ťažkosťami svojho života. No často je to tak, že niekedy sa sťažujeme na ľudí, že pre ich chyby trpíme. V dnešnej dobe hádžeme svoje každodenné kríže na tých druhých, aby sme my boli oslobodení od ťažkostí a bolestí.

 

Prosíme Ťa Pane, daj, aby sme Ťa nasledovali a aby každý z nás si niesol svoj kríž, ako si to urobil Ty za nás a aby sme so vztýčenou hlavou kráčali za Tebou so svojím každodenným krížom.  

 

3. Prvý pád  

 

Ježišov prvý pád bol znamením dlhej a ťažkej krížovej cesty. Naše časté pády sú výsledkom nervozity, agresivity, ba dokonca vedú aj k nadávkam. Tieto naše pády sú také, z ktorých ťažko vstávame a bojíme sa kráčať ďalej. Nie je hanbou spadnúť, ale hanbou je nepostaviť sa.

 

Pane daj, aby naše pády boli také, aby sme sa z nich postavili, nehanbili sa za nich a kráčali ďalej za Tebou. Pomáhaj nám v našej mladosti, aby sme pravidelne chodili na sv. spoveď. 

 

4. Stretnutie s Matkou  

 

Tvoja a naša Matka Ťa sprevádzala celou krížovou cestou a bola pri Tebe až do konca. Panna Mária je stále aj s nami a nikdy nás neopustí. Aj my buďme ako ona a neopúšťajme druhých, keď to najviac potrebujú. Lebo všetko dobré čo robíme je na chválu Božiu. 

Prosíme Ťa, Ježiš, daj, aby Tvoja a naša Matka neustále orodovala za nás a aby sme mohli byť raz s ňou vo večnej sláve. Kiežby sme sa aj my modlili každý deň nejakú mariánsku modlitbu. 

 

5. Šimon pomáha  

 

V dnešnej dobe, keď ľudia nemajú na nikoho čas a nechcú mu pomôcť sa zamyslíme nad tým, že Šimon, hoci bol možno donútený pomôcť Pánovi Ježišovi niesť kríž, ale napokon to prijal a pomohol Pánovi s krížom a vedzte, že to neoľutoval. Bol rád, že mohol pomôcť Božiemu Synovi s krížom. Je to aj s nami tak? Kiežby to tak bolo. Ľudia si nechcú priznať chyby, vysmievajú sa tým, ktorí sú fyzicky, alebo psychicky postihnutý, ba dokonca sa smejú aj tým, ktorí sú v hospici, kde čakajú na svoju smrť.

 

Ó Pane daj, aby sme patrili medzi tých, ktorí chcú pomáhať druhým. Aby sme si pomáhali my ako miništranti, ale aby sme pomáhali aj ostatným. 

 

6. Veronika podáva šatku  

 

Biela šatka, ktorú držala Veronika v rukách a Ty Pane si jej vtlačil do nej krvavý obraz svojej tváre. Veronika sa nebála prejsť cez vojakov nie preto, aby sa ukázala aká je dobrá, že chce utrieť Pánovi tvár a aby to všetci videli a chválili ju, ale práve naopak. Veronika to urobila preto, aby pomohla Pánovi a sebe a Pán sa jej odvďačil krvavým odtlačkom svojej tváre na jej bielu šatku.

 

Pane, daj aj nám odtlačok svojej tváre, hoci nie na bielu šatku, ale vtlač nám svoj odtlačok tváre do našej duše, aby tam ostal navždy.  Priťahuj nás stále k sebe.

 

7. Druhý pád  

 

Pane, padáš druhý krát a my padáme s Tebou. Lenže naše pády sú nič oproti Tvojmu pádu. Viem, druhý pád pod krížom je bolestivejší a predsa sa nevzdávaš. Niektorí ľudia si navzájom hovoria o ich pádoch, či už psychických, alebo fyzických a ani zďaleka nevedia čo je bolesť a napriek tomu osočujú druhých, ktorí trpia chorobou, že to oni sami sebe sú na vine.

 

Pane Ježišu prosíme Ťa daj, aby sme vždy pamätali na Tvoje slová: Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí. Aj my máme často hriech, potrebujeme sa ho zbaviť. Chceme si každý večer spytovať svedomie a modlitbu ukončiť ľútosťou nad hriechmi. 

 

8. Plačúce ženy  

 

Keď Pán Ježiš napomínal plačúce ženy, aby neplakali nad ním, ale nad svojimi deťmi, napadlo ma, že či aj naše matky plačú nad svojimi deťmi – možno áno a možno nie. Viem, že najhoršia bolesť matky je, keď príde o vlastné dieťa. No niektoré budúce matky, ktoré sú tehotné, neváhajú zabiť svoje nenarodené dieťa a pritom im nenapadlo, že aj nenarodené dieťa má právo na život a je Božím darom. A naopak, mnohé ženy nemôžu mať vlastné dieťa. A zato, aby mohli mať vlastné dieťa by položili aj vlastný život.

 

Prosíme Ťa Pane, daj plačúcim matkám, ktoré stratili svoje dieťa radosť, že ich deti budú v nebi pri Tebe šťastné a majú podiel na večnom živote. Nám pomôž, aby sme si svoje mamy vážili a poslúchali. 

 

9. Tretí pád  

 

Tretí pád bol najbolestivejší zo všetkých. Tento pád, Pane, bol Tvojim posledným pádom. A ako je to s našimi pádmi? Ľudí najviac trápi ich bolesť a hneď na tú bolesť berú tabletky, len aby ich tá bolesť prešla. Keď človek už nevládze ďalej zvládať svoje pády, tak to rieši tým, že spácha samovraždu, alebo ak je smrteľne chorý, tak požiada druhého človeka o eutanáziu, čiže aby ho odpojil od prístrojov. Len málo ľudí vydrží zniesť najväčší pád svojho života a ním je buď smrteľná, fyzická, alebo psychická choroba.

 

Prosíme Ťa Pane, nedopusť, aby sme mysleli na to ako zomrieme, ale aby sme mysleli na to, čo bude po smrti. Pomôž nám, aby sme nežili v ťažkom hriechu. Povzbuď nás, aby sme išli čo najskôr na sv. spoveď. 

 

10. Zvliekanie zo šiat  

 

Ako často sa pýtame, že čo si oblečieme na nejakú slávnosť, narodeniny, či dokonca len na nejaké stretnutie a už nás z toho bolí hlava a sme nervózni, ktorú vec zo šatníka si vyberieme a oblečieme. Je to smutné, že sme preto nervózni. A čo mal povedať Pán Ježiš vo chvíli, keď z neho priam strhávali šaty? Nepovedal nič, len sa za nich v duchu modlil.

 

Pane Ježišu daj, aby sme s hmotnými vecami zaobchádzali tak, aby tie veci boli a slúžili nielen na našu vonkajšiu stránku, ale aj na našu duchovnú stránku, aby sme z nich boli potešení. Pomôž nám, aby sme si nezávideli. 

 

11. Pribíjanie na kríž  

 

Pribíjanie na kríž je veľmi bolestivé. Asi nikto z nás by tak nechcel zomrieť, ale Pán Ježiš tú bolesť zniesol. Vedel, že je už na konci cesty, ktorej koniec je už tu na mieste, ktoré sa volá Golgota. Aj my by sme najradšej niekedy videli, ako naši nepriatelia, ktorí nám robili zle, boli potrestaní. Dokonca ich preklíname pohľadom. Ale je to správne? Nie, my sa máme za nich modliť a nie ich trestať.

 

Prosíme Ťa Pane, nedopusť, aby sme nenávideli svojich nepriateľov, ale aby sme ich milovali, ako nás miluješ Ty. Daj nám silu, aby sme sa modlili aj za toho kamaráta, spolužiaka, miništranta, s ktorým práve teraz nemám dobré vzťahy. 

 

12. Pán Ježiš zomiera  

 

Smrť neminie nikoho z nás. Je to prechod z pozemského života na život neviditeľný a večný. Pán Ježiš predtým ako zomrel, povedal kajúcemu zločincovi na kríži: Veru hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji. Pod jeho krížom stála jeho Matka s apoštolom Jánom a povedal jej: Matka, hľa tvoj syn a apoštolovi Jánovi povedal: Ján, hľa tvoja Matka. Pán Ježiš vedel, že sa blíži jeho smrť a modlil sa za nás slovami: Bože, odpusť im, lebo nevedia čo robia. A len čo to povedal, vydýchol. Snažme sa aj my byť ako apoštol Ján, veď sme Božie deti a Boh nás nesmierne miluje až tak, že poslal Svojho Syna na svet, aby nás vykúpil z otroctva hriechu.

 

Pane daj, aby sme mohli zomrieť tak, žeby sme mohli potom byť pri Tebe vo večnej sláve. Pomáhaj nám, aby sme si večnosť zabezpečili tu na zemi dobrými skutkami, ktoré chceme konať každý deň. 

 

13. Skladanie z kríža  

 

Pane Ježišu, Tvoje mŕtve, bezvládne telo skladajú z kríža a pomaly Ti vyťahujú klince z rúk a nôh. Zavinuli Ťa do plachiet a Tvoja a naša Matka Ťa berie do svojho náručia. Aký pocit musela Panna Mária cítiť, keď jej mŕtveho Syna sňali z kríža. Panna Mária, chceme sa ti ospravedlniť za to, že Tvoj Syn musel zomrieť za nás a sme ti za to zároveň vďační.

 

Prosíme ťa Najsvätejšia Matka, vypros nám u Boha tú milosť, akú potrebujeme pre náš dobrý život. Pomáhaj nám z neba, Matka Božia a naša. Chceme sa k tebe modliť každý deň. 

 

14. Pochovávanie  

 

Pána Ježiša kladú do hrobu. Často si kladieme otázku, čo sa stane s človekom, ktorého pochovávajú? Telo mŕtveho človeka ostane v hrobe, ale duša odchádza pred tvár Najvyššieho a On posúdi, či tá duša človeka je čistá, a bez hriechov. On posúdi, čo sme na tomto pozemskom svete robili dobré a čo zlé, a taká bude aj naša odmena od Neho.

Nechceme sa báť smrti, chceme dobre žiť: poslúchať, učiť sa, pomáhať, miništrovať, mať teba, Pane Ježišu, za svojho Priateľa. Vtedy budeme na správnej ceste do neba.

 

Prosíme Ťa Pane Ježišu, daj, aby Tvoja nevinná krv vyliata za nás všetkých bola pre nás znamením spásy.  

 

15. Zmŕtvychvstanie

 

Pane Ježišu, Ty si nezostal v hrobe. Na tretí deň si vstal zmŕtvych. To je zmysel aj nášho života. Nežijeme len pre tento svet. Ty nás pozývaš, aby sme žili tak, žeby sme mohli prísť do neba. Je veľa nástrah na tomto svete. Zlo nás chce pomýliť. Nám sa niekedy nechce ísť miništrovať, niekedy sme leniví. Pomáhaj nám, aby sme aj toto prekonali.

 

Pane, pomôž nám, aby sme si stále uvedomovali, že pri oltári slúžime tebe samému. Keď sme pri oltári, sme pri tebe najbližšie.

 

 

Záver  

 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že sme Ťa mohli sprevádzať na tejto krížovej ceste my miništranti a daj prosíme, aby sme Ti boli za všetko vďační až do našej smrti a vždy a všade pamätali na Teba. Ty Pane si náš Spasiteľ a Vykupiteľ a prosíme Ťa ešte o jedno, aby sme Ti zostali navždy verní a aby sme zostali v Tebe a Ty v nás. Lebo Ty si Cesta, Pravda a Život.  Ďakujeme ti za to, že môžeme miništrovať. Veď ako ti anjeli slúžia v nebi, tak chceme svedomito túto službu aj my vykonávať pri oltári. Amen.

 

 

 

Krížová cesta miništranta III.

 

 

ÚVOD

 

Svet je chorý na nedostatok lásky, a Ježiš nám jej toľko ponúka!

On, tichá láska z kríža, nás všetkých objíma a chce uzdraviť aj touto krížovou cestou, ktorú sa budeme modliť s našimi miništrantmi a obetujeme ju za nich i za miništrantov celého sveta.

Zároveň chceme vyprosovať i nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

1. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA ODSÚDILI NA SMRŤ

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Milujem ťa nekonečne a ty o tom určite veľmi dobre vieš. Z lásky k tebe ticho a trpezlivo prijímam rozsudok smrti. Mlčky a odovzdane do Otcovej vôle.

Rozpamätaj sa teraz, dieťa moje, ako ty prijímaš situácie, keď ťa niekto obviňuje, keď ti protirečí alebo ťa ponižuje. Viem, bolí to, ale spomeň si, ako sa vtedy chováš? Ticho a pokojne? S láskou a trpezlivosťou? Alebo sa hneď obhajuješ, rozčuľuješ, kričíš? Dokážeš odpustiť a zabudnúť?

Tie chvíle, keď si nekonal z lásky ku mne, oľutuj teraz v úprimnej modlitbe a odovzdaj mi ich tichými povzdychmi svojej lásky ku mne. Čakám ťa.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

2. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Poď so mnou všade a prijímaj všetko s láskou. Aj svoj kríž. Neboj sa ho prijať na svoje plecia tak, ako som ho ja prijal. Ťarcha môjho kríža bola síce veľká, ale moja láska k tebe ho uniesla.

A teraz, prosím, porovnaj svoje utrpenie s láskou, ktorú máš ku mne. Koľko ráz si dal vyhasnúť plameňu svojej lásky ku mne? Koľkokrát sa ti už nechcelo ísť miništrovať?

Preto ráno, keď otvoríš oči, chváľ ma za všetko, čo v ten deň prežiješ, aj za každý kríž! A v priebehu dňa ostaň tomu verný! A večer pri spytovaní svedomia zistíš, akú hodnotu mali tvoje slová, skutky, ako si ma cez deň miloval vo svojich blížnych a ako si prijímal a niesol svoj kríž.

Aj keď sa ti zdá kríž ťažký, nepochybuj o mojej láske! Dôveruj mi viac ako sebe! Som ten, ktorý ťa miluje až do krajnosti.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

3. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Moja láska k tebe nepozná hraníc a jej oheň spaľuje každú beznádej. Vidíš, ťarcha kríža ma zrazila na zem, ale láska k tebe ma zodvihla a dodala mi novej sily pokračovať v ceste. A ty, miništrant môj, veľakrát nie si schopný pochopiť veľkosť mojej lásky k tebe.

Skúmaj vo svojom srdci, ako často krvácaš nie pre mňa, ale pre márnosti tohto sveta! Ako ťa to oberá o silu i o chuť napredovať za mnou na ceste zriekania sa. Ako nedokážeš vstať.

Ale to ťa nesmie odradiť, lebo ja sa k tebe vždy skláňam s pomocnou rukou, ktorá ťa prevedie cez všetky úskalia tvojho života.

Dôveruj mi vo všetkom, aby si objavil zmysel mojej lásky.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ STRETÁ SVOJU MATKU

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Nemá zmysel plakať z beznádeje, lebo ja sa ti vždy a všade ponúkam. Každý bôľ sa roztápa v mojej prítomnosti, lebo ťa milujem

Posielam ti na pomoc svoju matku Máriu, patrónku tvojej lásky.

Tak, prosím ťa, odhoď už konečne starý život, aby si mohol spoznať nový, ktorý už nebude samotou, ale spoločenstvom lásky, a vlož sa do náručia Matky, ktorá sa stretla so mnou na mojej tak bolestnej ceste.

Tak podaj, prosím, ruku Márii a príď spolu s ňou ku mne so všetkým, čo ťa ťaží, aby si našiel uzmierenie, uzdravenie a pokoj a aby som ťa naučil nezištne milovať!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

5. ZASTAVENIE

 

ŠIMON CYRENEJSKÝ POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Väčšej lásky nenájdeš, ako je tá, ktorú ti ja ponúkam. Milujem ťa nenásilnou, slobodnou láskou. Milujem ťa viac, ako si myslíš. Len mi dôveruj. Ja som zárukou tvojej lásky.

Nikdy ťa nenechám samého! Vždy ti prídem na pomoc, alebo ti niekoho pošlem, kto ťa podrží, keď ti budú ubúdať sily, keď budeš klesať pod ťarchou kríža. A bude to z lásky, nie z donútenia.

S mimoriadnou láskou hľadím na tvoju túžbu obetovať sa za tých, ktorí nevládzu ísť za mnou.

Môžeš mi za nich obetovať svoje túžby, utrpenia i miništrovanie. A všetko, čo si obetoval, alebo čoho si sa zriekol z lásky ku mne, použijem pre tvoju spásu i pre spásu druhých.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

6. ZASTAVENIE

 

VERONIKA PODÁVA PÁNU JEŽIŠOVI RUČNÍK

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Milovať je znakom každého, kto miluje mňa. Pozri, s akou láskou prichádza žena Veronika utrieť mi tvár a ako jej láska premáha každý ľudský ohľad.

Áno, svedectvo lásky je potrebné! Ona je najdôležitejšia v tvojom živote.

Vzájomná láska premáha každý bôľ. Snaž sa ju preto čo najviac rozdávať každému a nedopusť, aby ti ľudské ohľady prekážali utierať rany mojej tváre veľkodušnými skutkami lásky.

Možno túžiš po veľkých skutkoch lásky. To je šľachetné. No radšej nezabúdaj na drobné prejavy láskavosti, ktorými môžeš každodenne poslúžiť svojim blížnym. Aj služba miništranta pri oltári je službou lásky.

Láska ťa potrebuje celého. A preto s vďakou prijímaj i ten najmenší prejav milosrdenstva tak, ako som aj ja prijal a odmenil pozornosť Veroniky.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

7. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Tvoja láska ťa musí niečo stáť, aby mohla v tebe rásť. Pozri, kríž už vyčerpáva moje sily. Cesta je dlhá, namáhavá. Nik sa ku mne nepribližuje, aby mi pomohol a bolesť je taká veľká, že už padám po druhý raz.

Nestrácaj odvahu, ak prehrávaš boj so svojimi slabosťami. Ale pozri na mňa na kalvárskej ceste a vpust’ ma do tohto boja, aby si dokázal žiť nový život.

Vlastne ten istý, ale s pevnejším základom vo mne. Vedz, že ťa vždy čakám a ponúkam ti milosť uzdravenia, aby si neplakal, ale tešil sa z mojej lásky.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

8. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Každý túži byť milovaný a prijímaný s láskou. Jeruzalemské ženy plačú, keď ma vidia v takom poníženom stave. A ja ich s láskou napomínam.

No toto napomenutie platí aj pre teba. Chcem, aby si pochopil, že nie utrpenie je tvojím najväčším zlom, ale hriech. On zaťažil môj kríž, tvoj i tvojich blížnych.

Uvedom si, že zatiaľ, čo ty často očakávaš iba súcit a pochopenie so svojím utrpením, ja ho dopúšťam aj pre tvoje duchovné dobro.

Ba ním môžeš dopĺňať aj to, čo ešte chýba môjmu utrpeniu pre dobro Cirkvi a duší. Aj svoje miništrovanie môžeš obetovať za iných.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

9. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Vydať sa dobrovoľne na cestu k vrcholu Kalvárie znamená milovať až do konca. Na jej konci prichádzajú najväčšie prekážky.

Aj môj pád na vrchu Kalvárie bol najťažší. No túžba po tvojej spáse ma opäť postavila na nohy.

Čo ti tým tretím pádom chcem povedať?

Je to opäť láska. Ona ti dá silu znovu a znovu povstať a kráčať po namáhavej ceste dokonalosti plnením Otcovej vôle.

Neboj sa ísť po tejto ťažkej, ale krásnej ceste až do konca.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

10. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA VYZLIEKAJÚ ZO ŠIAT

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Láska a len láska je víťazstvom nad hriechom. Lásku však môžeš vyznávať len vtedy, keď tvoje srdce bude patriť mne, lebo ja som zárukou tvojej čistoty.

Pozri len, ako kruto mi strhávajú šaty z tela. Pozri, ako ostávam v tichu a v úplnom sebaodovzdaní. Ponúkam ti sám seba.

Ja vidím do tvojho srdca, poznám každý jeho zámer a viem o všetkých tvojich slabostiach a bojoch.

Preto úprimne mi ich odovzdaj, odkry mi všetky zákutia svojho srdca, aby som ťa mohol zahaliť čistými šatami svojej lásky a prikryť tvoje hriechy.

Vo mne nebudeš zahanbený na veky!

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

11. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Do mňa sa zamiluj, lebo niet väčšej lásky, ako je moja. Skutočná láska sa zrieka slobody.

Koniec putovania je pod krížom. Moje doráňané telo vystierajú na kríž a klincami pribíjajú. Už nemôžem nič, ani len slobodne pohnúť rukou či nohou.

Ale nie sú to klince, čo ma držia na kríži, ale láska k tebe. Preto z mojich úst nevychádza nijaká sťažnosť, nijaký krik. Obeta kríža musí byť odovzdaná, trpezlivá, tichá, aby priniesla ovocie.

Vidíš, ako som trpel za teba i za miništrantov celého sveta a zanechal som vám príklad, ako máte kráčať v mojich šľapajach.

Učte sa odo mňa znášať každú bolesť z lásky ku mne.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

12. ZASTAVENIE

 

PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Dokonalá obeta je obetou lásky. Za cenu lásky sa oplatí aj umrieť.

Na kríži vydávam svoj posledný výdych za teba! S rukami rozopätými na kríži objímam celý svet a vo svojom zvolaní „žíznim!“ túžim po tvojej láske a spáse všetkých duší.

Iba môj kríž je vzorom bezhraničnej obety z lásky. Ak ma prijmeš do svojho srdca, moja milosť ťa bude postupne premieňať na nositeľa a svedka takejto lásky.

Nepozeraj na svoju úbohosť, ktorá ti bráni v obete lásky, ale nechaj pôsobiť môjho Ducha v sebe, a tak budeš môcť spolu so svätým Pavlom povedať: „Nežijem už ja, ale vo mne žije Kristus.“

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

13. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA SNÍMAJÚ Z KRÍŽA

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Moje utrpenie na tejto zemi skončilo, Máriino pokračuje. Na čo myslí Matka Sedembolestná, keď drží v náručí moje mŕtve telo?

V jej srdci sa ozývajú moje slová, ktoré som z kríža povedal jej i Jánovi: „Hľa, tvoj syn, hľa, tvoja matka.“

Svojho jednorodeného Syna stratila, no v Jánovi dostáva teba i tisíce iných miništrantov, ktorí tak veľmi potrebujú jej pomoc a ochranu.

Moja láska je vynaliezavá. Viem, že tvojmu srdcu je najbližšia matka, a tak ti dávam svoju matku, aby ti ona pomáhala na ceste ku mne.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

14. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Všetko má svoj koniec, iba láska nikdy nekončí. Zdá sa, že mojím pochovaním všetko skončilo, akoby sa definitívne potvrdilo víťazstvo smrti nad láskou, zla nad dobrom.

Vedz, že ja niekedy vo svojej láske dopúšťam aj takéto skúšky. Láska sa čistí ohňom.

V takýchto chvíľach sa ešte viac modli a zotrvaj v dôvere a buď trpezlivý a vytrvalý. Len kto vytrvá až do konca, bude spasený.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

15. ZASTAVENIE

 

PÁNA JEŽIŠA VSTÁVA ZMŔTVYCH

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Počúvaj, čo ti Ježiš hovorí:

Ja na tretí deň vstanem zmŕtvych! Nezostanem v hrobe. Budem opäť živý. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Chcem ťa sprevádzať tvojim životom. Chcem ti pomáhať. Budem ťa usmerňovať, dal som ti návod na šťastie – dal som ti Desatoro, Cirkev, kňazov, rodičov, katechétov, vychovávateľov. Počúvaj všetko, čo je dobré. Ak sa budeš riadiť mojimi pokynmi, ak budeš rešpektovať moje usmernenia, prídeš ku mne do neba. Ja ťa tam čakám. Buď svedomitým miništrantom, buď svedomitým človekom.

Prijmi túto moju výzvu a naplním ťa radosťou zo vzkriesenia.

 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

 

ZÁVER

 

Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že od teba sa môžeme učiť skutočnej láske. A nielen učiť, ale ju aj prijímať, lebo iba ty si zdroj pravej lásky, iba ty ju môžeš dávať. Potrebujeme milovať, lebo ináč sme tu zbytočne.

Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie pomáhaj miništrantom našej farnosti i celého sveta rásť a dozrievať v láske k tebe i k blížnym.

 

Na úmysel Sv. Otca:…