Odprosenie za hriechy opilstva

Odprosenie za hriechy opilstva

Zbytočný kríž v mnohých rodinách ...

 

Dnes sa stretávame s trpiacim Ježišom, aby sme Mu dali ná­hradu za hriechy opilstva. Je to jeden z najhlúpejších hriechov, ktorým človek vedome a dobrovoľne ničí sám seba. Opilstvo je strašná priepasť smrti, do ktorej zlo zhadzuje každý deň tisíce ľudí. Prichádzame nahradiť, ale aj prosiť o pomoc a záchranu z tohto veľkého nešťastia.

 

1. Rozsudok smrti

 

 

Zlí ľudia vynášajú rozsudok nad Tebou, Pane, rozsudok smr­ti. Iní tento rozsudok vykonávajú. Ako jasne tu prebieha hranica medzi Tvojou dobrotou a ich zvrátenosťou. Tak ľahko možno ukázať vinníkov.

Oveľa ťažšie je urobiť to, keď vidíme opitého. Človeka, ktorý sám nad sebou vynáša rozsudok smrti a sám je vykonávateľom tohto rozsudku. Zlo je tu odmaskované, očaruje pokušením chvíľkového šťastia, a potom ničí.

Tvoja cesta viedla cez zničenie a smrť do života. Ich cesta ve­die cez zničenie do smrti.

Pane, aspoň Ty nevynášaj nad nimi rozsudok smrti. Odpusť, Pane, odpusť svojmu ľudu.

  

2.  Ťažký kríž

 

 

Tvoj kríž, Pane, nebol iba Tvojím krížom. To bolo bremeno nás všetkých. Keď si vzal brvno kríža, objal si svojimi ramenami všetkých hriešnikov.

Nauč nás v pohľade na nešťastie vyplývajúce z opilstva vi­dieť ťarchu tohto kríža, ktorý tak bolestne raní najbližších, ro­diny, spoločenstvo, národ, Cirkev. Koľko ľudí raní tento kríž, aj napriek tomu, že nikdy neboli opití? Koľko? Toto bremeno je tým ťažšie, že je zavinené. Nemuselo by byť. Nutné zlo je ľahšie uniesť. Toto zlo nie je nutné. To sme si sami zapríčinili. Toto je zbytočný kríž alkoholikov.

Dovoľ nám vidieť, aké široké kruhy rozvíja zlo obsiahnuté v alkohole, a zachráň nás od neho.

 

 

3. Prvý pád

 

 

Je to začiatok Tvojej ťažkej cesty. Pri tomto páde, Pane, si si uvedomil, ako aj tí, ktorí boli blízko, aká ťažká to bude cesta. Bol si taký slabý.

Spomeň si, Pane, na tých, ktorí berú do ruky prvý pohárik, na tých, ktorí sa opíjajú prvý raz. Urob z toho pre nich znak výstrahy. Začína sa totiž dráma ich života. Prvé opitie, to je puknutie vôle. Ak nebude scelená, každé nasledovné opitie bude prehlbovať toto rozbitie, až sa rozsype na piesok a stane sa ná­strojom zla.

Spomeň si, Pane, na našu slovenskú mládež a udeľ jej múd­rosť, aby dokázala rozoznať hrozného nepriateľa.

  

4.  Bezradná Matka

 

 

Stojí vedľa Teba tak blízko, a nemôže Ti pomôcť. Si v rukách zlých ľudí, a jej dobré ruky sú v tejto situácii bezradné.

Spomeň si, bolestná Matka, na ženy, ktoré sa dostali do otroc­tva alkoholu. Ony tvoria pre teba zvláštny predmet starostlivosti i utrpenia. Ak na stráži domu stojí múdra matka, dom obstojí. Ak však ona sama uvádza nepriateľa do domu, ten zničí všetko.

Žena alkoholička, to je najväčšie nešťastie rodiny. Mnoho našich žien prepíja svoje šťastie.

Bolestná Matka, oroduj za nás.

 

 

5. Pomocník

 

 

Pane, kríž bol nad Tvoje sily. Otec priviedol pomocníka. Bol veľmi potrebný, aby si vykonal úlohu tak, ako si naplánoval. Ši­mon nebránil Teba, ale pomohol Ti niesť kríž.

My najčastejšie vidíme opilca, a nevidíme blízkych, ktorí nesú kríž jeho nešťastia — matka, žena, rodičia, príbuzní, a zvlášť deti. Často oni viac potrebujú pomoc ako sám alkoholik.

Pošli pomocníka. To musí byť človek, ktorého Ty posielaš. Pomoc nie je ľahká, ale je nutná. Učiň, aby nezahynuli pod bremenom toh­to kríža.

 

 

6.  Utretie tváre

 

 

Pane, svätá Veronika túžila navrátiť krásu Tvojej tvári. Mala odvahu a vedela to urobiť.

Alkoholik stráca svoju hodnosť, stráca lesk a krásu tváre. Je v ňom znetvorený Tvoj obraz. Treba mu pomôcť, navrátiť krásu tváre, jas i radosť pohľadu.

Pane, to je veľmi ťažké umenie. Nestačí dobrá vôľa, nesta­čí plač, nestačí dokonca sama modlitba. Treba vedieť pomôcť. Nauč nás, Pane, tomuto ťažkému umeniu podať ruku opilcovi, nauč nás utierať jeho znetvorenú tvár. Nauč nás milovať týchto nešťastných bratov a sestry.

 

 

7. Druhý pád

 

 

Pane, ktosi Ta sotil, strčil alebo šklbol. Potkol si sa a znovu le­žíš na zemi. Bol si príliš slabý, oni značne mocnejší. A vstávanie bolo veľmi ťažké.

Spomíname pri tomto zastavení na kolegov od pohárika. Spoločenstvo, ktoré nepomáha, ale sťažuje, nedvíha, ale zráža k zemi. To sú tí, ktorí nahovárajú na pitie. To je teror prostredia, ktorému slabý človek nedokáže odolať. To sú ľudia, ktorí berú na vlastné svedomie zodpovednosť za iných. Sú zaťažení nielen svojím, ale aj cudzím nešťastím. Sú to spolupracovníci démona. Hroznejší ako tí, ktorí zabíjajú telo - sú vrahovia ducha.

Prosíme Ťa, Pane, zachráň ľudí dobrej vôle zo zlého prostre­dia. Vysloboď ich z rúk zla.

 

 

8. Slzy matiek

 

 

Videl si slzy matiek. Ty vždy vidíš každú slzu, ktorá vyteká z oka, a vieš prečo vyteká. Nielen vidíš slzy, ale ich aj rátaš.

Pane, čoho je viac na zemi, vypitého alkoholu alebo sĺz prelia­tych kvôli nemu? Čoho je viac? Ty vidíš tie neprespané noci, ten

strach a zdesenie detí, tie bolestné údery ruky opilca... To more sĺz vyliatych nevinnými.

„Neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojim synmi.

Pane, prijmi tieto slzy a odpusť.

 

9. Tretí pád

 

 

Síl je čoraz menej. Treba ich však mobilizovať, aby si mohol ísť ďalej. Nemožno sa zrútiť.

Pane Ježišu, vstávaš po treťom páde, prosíme Ťa za tých al­koholikov, ktorí sa zrútili, stratili nádej, potvrdili, že už sa ne­dokážu polepšiť, že si nedajú rady.... Presvedč ich, Pane, že niet takého stavu, takého pádu, aby nebolo možnosti vstať. Naplň ich novou vierou v možnosť víťazstva.

Tam, kde my sme bezradní, Ty môžeš robiť zázraky.

Prosíme Ta, Pane, o zázrak víťazstva nad alkoholizmom.

 

10. Krista napájali octom a žlčou

 

 

Podali Ti utišujúci nápoj. Odmietol si. Chcel si trpieť s pl­ným vedomím až do konca.

Spomeň si, Pane, na abstinentov, tých, ktorí sa rozhodli zriek­nuť pitia alkoholu, aby dávali vo svojom prostredí svedectvo sil­nej vôle. Udeľ im silu, aby vytrvali. Oni tvoria oporu pre tých, ktorí sa chcú dostať zo zlozvyku. Kiežby ich bolo čoraz viac, kiežby boli uprostred nás

 

11. Ukrižovanie

 

 

Možno zničiť ruku, keď ju pribijeme klincom. Možno zničiť nohu, keď ju pribijeme na drevo. Ale rovnako dobre možno zni­čiť aj ruku človeka, keď vložíme do nej fľašu, a znehybniť nohy pitím. Zlo môže rovnako dobre využívať klince, kladivo, ako aj alkohol.

Spomeň si, Pane, na tých našich bratov, ktorí sa stali mrzákmi kvôli alkoholu. Ty jediný môžeš ich vyslobodiť alebo pomôcť im v spásnom nesení ich zmrzačenia. Ty jediný, Pane.

 

 

12.  Smrť za hriechy sveta

 

 

Taká je cena vykúpenia. Tak platíš, Pane, Syn Boží, za naše hriechy, medzi nimi aj za hriechy opilstva, hriechy nasej hlúposti.

Učiň, Pane, aby veriaci ľudia, ktorí siahajú po alkohole, vi­deli spojenie Tvojho utrpenia so svojimi hriechmi. Daj im silu viery, aby hľadali u Teba odpustenie a záchranu. Aby vedeli, ako márnotratný syn, vrátiť sa do domu Otca, aj napriek tomu, že premárnili všetko.

 

13. Ruky bolestnej Matky

 

 

Tak veľmi Ťa zničilo zlo. Zničilo Tvoje telo, ale duša zostala nedotknutá, zlo ju nezasiahlo. A predsa milujúce srdce Matky trpí.

A ako musí trpieť, keď berie do rúk synov, dcéry, ktorým al­kohol zničil nielen telo, ale aj ducha

Pane Ježišu, nech slzy Tvoj ej bolestnej Matky sa stanú prame­ňom milosti obrátenia. Ked dopadnú do sŕdc jej márnotratných detí, nech prinesú bohatú úrodu pokánia.

Matka bolestná, oroduj za nás.

 

14. V očakávaní zmŕtvychvstania

 

 

Utrpenie, aké Ťa, Pane, zasiahlo, zničilo Ťa, ale i zdokonalilo. Táto dokonalosť sa ukázala vo Veľkonočné ráno.

Utrpenie, ktoré zasahuje alkoholikov, ničí, ale nezdokonaľuje. Iba Ty jediný, Pane, dokážeš zlo využiť na dobro. My to nedoká­žeme. Dokonca nevidíme takú možnosť.

Keď končíme Krížovú cestu, spolu s Tebou prednášame svoje prosby Otcovi. Prosíme, využi nešťastia, ktoré z našej viny do­padajú na nás skrze alkohol, pre obohatenie sveta. Nech i v tejto našej porážke zažiari Tvoje víťazstvo, tak ako v Tvojej porážke na Veľký piatok zažiarilo víťazstvo Veľkonočnej nedele.

  

15. Zmŕtvychvstanie

 

Pane Ježišu, ty si vstal zmŕtvych a vykročil si nielen medzi svojich, ale ku všetkým obyvateľom sveta. Ty si nádejou každého, kto je ochotný ťa počúvať a riadiť sa tvojimi nariadeniami. Učíš nás ako pochovať  smrť, diabla, pokušenie, zlobu, hnev, alkholizmus.

Pomôž aj naším alkoholikom vstať z blata alkoholu a zanechať ho. Pomôž im nech sa radšej zamestnávajú prácou ako vysedávaním v krčmách. Či telo prežraté alkoholom prinesie úrodu zmŕtvychvstania?  Zvážme odpoveď Božieho milosrdenstva na túto tragickú otázku: “Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné, seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. (1 Kor 15, 42-44).

  

Záver

 

Pane, chceli sme ťa prosiť za malomocných na alkohol. Rakovina alkoholu zasahuje aj Višňové aj Turie, rozbíja naše rodiny, zabíja zdravie, vykráda peňaženky. Aj v našom okolí sú ľudia: muži ale aj ženy, ktorí nevedia, kde je hranica a zabíjajú seba. Nielen to, oni ubližujú aj svojmu okoliu. Veľa je krčiem v našej farnosti a všetky spokojne prežijú. Mnohé peniaze, ktoré by mali ísť do rodinného rozpočtu, idú krčmám. Pane, prosíme, osvieť myseľ aj našim alkoholikom, aby si neprepíjali zdravie, rodinu, priateľstvo, či manželstvo. Nech peniaze spláchnuté alkoholom využijú pre dobro rodiny.

Bože, pomáhaj prosíme, slovenskému národu, aby si zachoval zdravie ducha i tela. Aby náš národ neprepíjal hodnoty. Amen.