Púť rodičov kňazov 2014

V nedeľu Dobrého Pastiera opäť putovali rodičia našich kňazov na pútnícké miesto k Panne Márii do Višňového. Najskôr kľakli pred oltár, aby sa spoločne modlili ruženec svetla za svojich synov - kňazov. O 11,00 hod. začala slávnostná sv. omša, ktorú koncelebrovali spolu s hlavným celebrantom Mons. Michalom Balážom viacerí kňazi. Aj oni prišli so svojimi rodičmi na túto ďakovnú púť. Mons. Michal Baláž sa prihovoril rodičom veľmi akuálne, pripomenul im niektoré dôležité okamihy ich života v spojitosti s ich synom - kňazom. Celá jeho homília je tu: Klikni sem.

Ponúkam vám meditácie, ktoré zazneli pred jednotlivými desiatkami ruženca svetla. 

1. Krst v Jordáne

Pán Ježiš sa nechal pokrstiť Jánom Krstiteľom. Ako často náš syn vysluhuje túto prvú sviatosť, ktorá otvára brány pre život viery. Aj my – jeho rodičia sme kedysi priniesli svojho syna na krst. Stal sa Božím dieťaťom a Pán si ho vyvolil pre službu kňaza. Pane, ďakujeme ti za tento dar pre našu rodinu. Prosíme ťa za nášho syna, aby bol vždy svedomitým kňazom. Pomáhaj mu, aby aj cez neho tí, ktorí prijali sviatosť krstu z jeho rúk, rástli vo viere a dôvere v Teba.  

2. Svadba v Káne Galilejskej

Pán Ježiš urobil svoj prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. Koľké manželstvá už požehnal náš syn. Veľkým vzorom pre kňaza je život nedávno kanonizovaného Jána XXIII. či Jána Pavla Veľkého. Pápež František pri svätorečení hovoril o Jánovi Pavlovi ako o pápežovi rodiny. Pane, prosíme ťa zvlášť v tomto kostole, kde je prítomný svätý Ján Pavol Veľký v podobe kvapky krvi, pomáhaj aj na príhovor tohto svätého pápeža z Poľska nášmu synovi kňazovi, aby vždy poukazoval na rodinu ako na najposvätnejší zväzok, ktorý si ty ustanovil. Pápež František práve včera (10.5.) napísal krásny tveet pre nás manželov: „Svätosť si vyžaduje denné obetavé sebadarovanie. Preto je manželstvo magistrálou vedúcou k svätosti.“ Jedna mamička sa vyjadrila, že na tej magistrále je veľa zákrut. Áno, je to pravda. Pane, pomáhaj nám v našom manželstve, aby sme vedeli prinášať obety.

3. Hlásal evanjelium a pozýval k pokániu

Veľkým vzorom pre kňaza je arský farár sv. Ján Mária Vianney. Čo všetko urobil on pre hlásanie evanjelia a konanie pokánia nielen v Arse. Aj náš syn hlása Božiu pravdu a nie je to ľahké. Ja ako jeho matka a jeho otec chcem mu pomáhať na tejto ceste. Uvedomujem si, že moja úloha neskončila tým, že som ho dal/a Cirkvi. Moja každodenná obeta je pre neho dôležitá. Mám veľa svojich krížov a trápení, ktoré si denne nesiem so sebou. Pane, prijmi túto moju obetu za môjho syna kňaza, aj takto mu chcem pomáhať na jeho ceste k svätosti.

4. Premenenie na hore Tábor

Ježiš sa premieňa na hore Tábor. Môj syn – kňaz sa snaží premieňať seba i svojich farníkov. Mocným vzorom pre kňaza je ďalší veľký a pritom pokorný kňaz – sv. páter Pio. Koľko dobra urobil tento jednoduchý rehoľník. Napriek tomu si veľa vytrpel aj od tých, od ktorých nemal cítiť bolesť. Ale toto bezprávie obetoval a premieňal a Boh ho požehnával. Ján Vianney sa vyjadril: „Aby boli ľudia svätí, potrebujú svätého kňaza.“   Veľký pápež svätý Ján Pavol II. je vzorom aj môjmu synovi ako niesť kríž v kňazstve v tejto dobe. Pane, prosím ťa za môjho sna – kňaza. Pomáhaj mu. Ani on to nemá ľahké v dnešnej dobe. Aj on nesie mnohé bolesti vo svojom kňazstve. Daj mu síl, aby ich vedel premieňať na dobro a svätosť.

5. Eucharistia

Svätý Ján Pavol napísal encykliku: Cirkev žije z Eucharistie. Môj syn kňaz dennodenne premieňa chlieb a víno na telo a krv svojho Majstra. V akej nesmiernej poníženosti zostúpil Boh z neba a dáva sa do rúk kňaza. Aj ja – matka kňaza, otec kňaza, budem sa snažiť, aby som čo najčastejšie pristupoval/a k sv. prijímaniu. Aký veľký dar nám dal Ježiš v Eucharistii, aký veľký dar dal Ježiš našej rodine – v kňazstve nášho syna. Pane, ty si ho formoval pre svoje kňazstvo, nám si dal možnosť, aby sme ho ovplyvňovali vo výchove. Je to tvoj dar nám, hoci sme si ho nezaslúžili. Ďakujeme ti za tento dar kňazstva.