Otec arcibiskup Zvolenský o relikvii

Mons. S. Zvolenský o relikvii sv. Cyrila

  • Vytlačiť

Pastiersky list k putovaniu relikvie svätého Cyrila pre dekanát Malacky

Drahí bratia a sestry,

zvláštnosťou evanjelia tejto nedele je podrobný opis toho, ako sa Pán Ježiš pripravoval prehovoriť k zástupom na Hore blahoslavenstiev. Evanjelista Matúš svoj detailný opis uvádza slovami o Ježišovi, ktorý vidí veľké zástupy. Potom vystupuje na vrch, kde sa posadí. A keď k nemu pristúpia učeníci, on „otvorí ústa a učí ich“ (Mt 5, 1-2). Takýto spôsob uvádzania Ježišovho vyučovania má za úlohu vopred naznačiť, že to čo práve ide povedať, má zásadnú dôležitosť. Preto vystupuje na vrch, ktorý je symbolom vecí „medzi nebom a zemou“. Preto si na tomto vrchu sadá – ako učiteľ pred svojich žiakov, ako majster pred svojich učeníkov. A oni, títo učeníci sa so záujmom okolo neho zhromažďujú. Vtedy „otvára ústa“, teda začína tvoriť, vyslovovať, formulovať slová, slová života večného v podobe ôsmych blahoslavenstiev, v podobe programu duchovného kresťanského zrenia smerom k blaženej večnosti. Pri ich počúvaní si aj my uvedomujeme viac, ako inokedy, akú hodnotu má slovo. Uvedomujeme si, ako môže SLOVO, vypovedané či napísané, zasiahnuť počúvajúceho človeka v hĺbke srdca, ako ho môže posvätiť i premeniť. Toho si boli vedomí aj naši vierozvestovia, svätí Cyril a Metod, keď toto mocné Božie slovo blahoslavenstiev preložili do jazyka našich predkov, aby aj oni mohli byť „blahoslavení“, keď ešte lepšie, v rodnej reči rozumejú Ježišovmu učeniu. Aj preto dnes na týchto solúnskych bratov s veľkou úctou myslíme v rámci prípravy na 1150. jubileum ich príchodu na naše územie, ktoré sa uskutoční v roku 2013. A preto sa začalo dvojročné putovanie relikvie svätého Cyrila po farnostiach celej našej krajiny.

 

Relikvia z tela svätého Cyrila je pre nás vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme si pripomenuli dielo našich slovanských vierozvestov, ako ho vykonali v 9. storočí, a aby sme sa aj my obnovili a posilnili vo viere v Božiu prítomnosť v našom osobnom živote. Putovanie relikvie svätého Cyrila je veľkou duchovnou hodnotou. Sprítomňuje nášho národného apoštola osobitným spôsobom. S našimi svätými vierozvestami sme duchovne spojení, lebo pred Pánom Bohom všetci žijú (porov. Lk 20,38) a svätí v nebi sú z Božej dobroty s nami spojení v spoločenstve svätých, ale prítomnosť relikvie nám aj materiálnym hmatateľným spôsobom sprítomňuje osobu svätého Cyrila a posilňuje duchovné spojenie s ním ale aj s jeho bratom svätým Metodom.

 

Relikvia je malou čiastkou z tela svätého Konštantína – Cyrila, z toho istého tela, ktorého ruky prvýkrát písali znaky slovanskej abecedy, hlaholiky. Z toho istého tela, ktorého ústa vyslovovali pred našimi predkami v staroslovienčine slová svätej omše, ktorého ruky niesli listiny s prekladmi posvätných textov; ktoré žehnali a rozhrešovali; ktoré svätý Konštantín - Cyril podával bratom a sestrám na znak spoločenstva s nimi. Máme medzi sebou čiastočku z toho tela, ktoré prekonávalo toľké vzdialenosti v plnení misijného poslania, poslania ponúknuť našim predkom evanjelium ešte hlbšie. Relikvia je z toho tela, ktoré napokon celkom vyčerpané v službe Bohu, po smrti uložili do hrobu v rímskej bazilike svätého Klementa.

 

Keď Svätý Otec Benedikt XVI. v roku 2005 navštívil v rámci Svetového dňa mládeže mesto Kolín, v súvislosti s tamojšími relikviami svätých Troch kráľov vysvetlil, že „relikvie poukazujú na Boha samotného“, lebo Boh „silou svojej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu svedčiť o ňom pred svetom“. „Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých“ - pokračoval Svätý Otec - „nezabúda na to, že v skutočnosti síce ide len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje Nebeské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie volajú s nami a za nás: „Maranatha!“ „Príď Pane Ježišu!“ (Príhovor Benedikta XVI. dňa 18. augusta 2005 v Kolíne nad Rýnom).

 

Pre toto k nám predovšetkým prišli svätí Cyril s Metodom: aby prišiel Pán Ježiš, aby ho naši predkovia s veľkou vierou ešte hlbšie prijali. Ako veľmi sa potrebujeme aj dnes modliť „Maranatha“, aby Ježiš a jeho učenie preniklo všetko v nás a okolo nás. Ako veľmi potrebujeme obnoviť mravný život v rodinách, ako veľmi potrebujeme obnovu celkovej mravnosti a najmä mravnosti v našich vzťahoch, vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Ako veľmi musíme prosiť sa duchovné povolania, za nových horlivých apoštolov a učeníkov, ktorí by podľa príkladu vierozvestov Cyrila a Metoda s rovnakým zanietením ohlasovali Kristovo evanjelium, ohlasovali blahoslavenstvá ako program skutočného kresťanského života.

 

Drahí bratia a sestry z farností dekanátu Malacky, pozývam vás všetkých, aby ste s veľkou úctou prijali, navštívili, uctili si relikviu svätého Cyrila a prosím Pána Boha na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, a svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, aby bolo pre každého z vás putovanie relikvie svätého Cyrila novým podnetom a príležitosťou na posilnenie duchovného života, na obnovenie a posilnenie osobného vzťahu k nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi.

 

S modlitbou „dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“ vás všetkých zo srdca žehná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,

+ Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita.