Modlitby

Modlitba za kňaza

Modlitba za duchovných otcov             

 

             

Pane Ježišu, večný veľkňaz,

zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,

ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery,

ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia,

do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,

ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok

a udeľ im korunu večnej slávy.

Amen  

 

 

Modlitba za kňazov II.

             

Ježišu, prosím ťa za tvojich verných a horlivých kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí namáhavo pracujú doma alebo v cudzine na ďalekých misijných poliach, za tvojich pokúšaných kňazov, za tvojich osamotených a opustených kňazov, za mladých ale i za zomierajúcich kňazov, za duše kňazov v očistci.

Ale nadovšetko ti odporúčam kňazov, ktorí sú mi najdrahší - kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov, kňazov na ktorých omšiach som sa zúčastnil a ktorí mi dali tvoje Telo a tvoju Krv vo svätom prijímaní, kňazov, ktorí ma učili a vzdelávali a všetkých kňazov, ktorým som dlžný iným spôsobom.

Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich požehnávaj v tomto čase i vo večnosti.

Amen. 

 

Modlitba za kňazov III.           

             

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier

prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.

Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej

milosti na našich duchovných pastierov.

Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše

posvätenie.

Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje

srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje

sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade

pracujú pre spásu nesmrteľných duší.

Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi

podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš

súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu

večného života. Amen.            

 

Modlitba kňaza za seba i za svojich bratov - kňazov   

             

Pane Ježišu, do duše svojich kňazov si vtlačil nezmazateľnú pečať, ktorá nás vnútorne pripodobnila Tebe. Vďaka tejto Tvojej veľkorysosti každý z nás dostal titul „druhý Kristus“. Prosím Ťa, Pane, daj, aby som bol hodný tohto zvláštneho a krásneho pomenovania. Požehnaj aj mojich bratov kňazov, najmä tých, s ktorými spolupracujem na diele spásy v našej diecéze, aby sme denne žili zjednotení s Tvojou vôľou. Daj nám silu, aby sme mali Tvojho ducha a buď prítomný medzi nami v každej našej službe. Nech sa tak stáva v obeti svätej omše, pri hlásaní evanjelia, pri styku s ľuďmi a najmä pri našich vzájomných stretnutiach. Zo všetkých našich postojov nech vychádza posila pre veriacich, ale aj pre naše kňazské spoločenstvo, aby sme si vzájomne uľahčovali život na ceste spásy.

Ježišu, večný Veľkňaz, daj mi silu, aby som bol príkladom pre všetkých veriacich, aby sa v nich zachovala katolícka viera a žiarila novým svetlom. Toto prosím aj pre mojich spolubratov kňazov. Svojou milosťou nás uschopni udržiavať pravdivý kresťanský život v celom Božom ľude. Daj nám zmysel pre upevňovanie sociálnej spravodlivosti, odvahu a lásku pri obrane chudobných a ubiedených. Mne aj všetkým mojim bratom v diecéznom kňazstve udeľ milosť, aby sme boli mužmi Eucharistie, nielen pri slávení svätej omše, ale aj pri pravidelných adoráciách. Pomáhaj nám k stálemu rozvoju duchovného života a ochotnej pastierskej službe. Prosím Ťa, Pane, vypočuj ma. Amen.