Kázne pre deti

17. Podarilo sa im nájsť vzácne ostatky sv. Klementa

Po ceste k Chazarom sa Cyrilovi a Metodovi sa stala veľmi dôležitá vec. Cyril sa totiž dozvedel, že blízko Čierneho mora kedysi bola kaplnka, v ktorej bol hrob sv. Klementa. Klement bol tretí pápež po sv. Petrovi /1. Peter, 64/67 2. Linus, 67-76 3. Anakletus (Kletus I.) 79-90 4. Klement I. 92-101/. Kvôli viere v Pána Ježiša bol odvlečený preč z Ríma a pracoval ako otrok v lome, kde sa ťažil kameň. Zaobchádzali s ním veľmi tvrdo. Spoluväzni si všimli, že je veľmi vzdelaný a cez všetky ťažkosti má v sebe veľkú radosť. To na ňom obdivovali, radi ho počúvali a nechávali sa od neho pokrstiť.

Podľa legendy bol sv. Klement utopený v mori s kotvou uviazanou na jeho tele. Presné miesto nikto nepoznal. Hovorilo sa, že sa v jednom mieste na pobreží more občas rozostúpi a človek tu prejde suchou nohou. Metod si povedal: „To by bol zázrak, keby sa ostatky sv. Klementa našli. Ľudia by mali veľkú radosť.“ Cyril dostal nápad: „Brat môj, hlavu hore, Poďme sa spoločne modliť k nášmu Pánovi a On, ak bude chcieť, ukáže nám miesto, kde je telo zomrelého Klementa.“

Relikvie – z latinského reliquiae – ostatky označuje hlavne telesné pozostatky svätcov (kosti), ale tiež predmety spájané s ich životom (napr. časti ich šiat a osobných predmetov. Relikvie sú uchovávané medzi veriacimi v úcte.  

Na hľadanie ostatkov sa podľa legendy zišlo viac mužov. Miesto Klementovho hrobu nemohli dlho nájsť. Chceli to vzdať. Biskup, ktorý bol s nimi, ich však povzbudzoval: Nevzdávajme to! Spievajme Pánu Bohu a verme, že ostatky Klementa nájdeme!“ A stalo sa. Ako zázrakom muži našli miesto, kde pred mnohými rokmi stála kaplnka. V jej troskách na mieste údajného svätcovho hrobu skutočne našli ostatky sv. Klementa. Radosť sa šírila ako lavína. Sprievod, ktorý niesol nájdené ostatky do miestneho kostola, sa zväčšoval. Ľudia jasali a ďakovali Pánu Bohu za sv. Klementa, ktorý je s ním v nebi a prihovára sa ja za nich. Na túto udalosť spomínajú ľudia v tejto oblasti dodnes.

Vidieť ostatky nejakého svätého znamená, že skutočne žil. Svätci sú najbližší priatelia Pána Ježiša a teraz sa s ním radujú v nebi. Ako to vieme? Keď sa ľudia spoločne s dôverou modlia k Bohu za veľmi dôležitú vec (často sa jedná o uzdravenie chorého) a prosia konkrétneho svätca, aby sa za nich prihováral a ich prosba je vyslyšaná, vieme, že je v nebi. Svätci sú nám veľkými vzormi a pomocníkmi. Keď ich poprosíme o pomoc, pomáhajú nám, prihovárajú sa za nás, pretože sú Pánu Bohu bližšie než my na zemi. V každom kostole sú uložené ostatky nejakého svätca. Hovoríme im relikvie. Videl si už nejaké relikvie? Keď ich uvidíš, máš sa pri pohľade na ne stíšiť a môžeš sa pomodliť – povedať v tichu, čo máš na srdci. Poprosiť, aby ťa ochraňoval a vyprosoval ti milosti. My máme vo Višňovom relikvie bl. Jána Pavla II. Veľkého. Modlime sa k nemu, aby nám pomáhal.

Moja úloha:

Poprosím Jána Pavla Veľkého o milosť, ktorú potrebujem.