Bl. Ján Pavol II. za Európu

Modlitba bl. Jána Pavla II.

Záver encykliky Slavorum apostoli:

Veľký, trojjediný Bože, tebe zverujem poklad viery slovanských národov: zachovaj a požehnaj toto dielo!

Rozpomeň sa, Všemohúci Otče, na chvíľu, kedy podľa tvojej vôle nadišla pre tento ľud a pre tieto národy "plnosť časov" a svätí solúnski misionári verne splnili príkaz, ktorý tvoj Syn Ježiš Kristus dal svojim apoštolom; v ich stopách a šľapajách ich nasledovníkov priniesli do krajín obývaných Slovanmi, svetlo evanjelia, radostnú zvesť spásy a pred nimi vydávali svedectvo:

- že ty si stvoril človeka, že si nám Otcom a v tebe, my ľudia, sme si všetci navzájom bratmi;

- že skrze Syna, svoje večné Slovo, si stvoril všetky veci a povolal si ľudí k účasti na svojom vlastnom živote bez konca;

- že si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z neba, pôsobením Ducha Svätého sa vtelil v lone Panny Márie a stal sa človekom;

- že si konečne zoslal mocného Ducha Potešiteľa, aby každý Kristom vykúpený človek v ňom mohol získať dôstojnosť Božieho dieťaťa a stať sa spoludedičom tvojich nezničiteľných prisľúbení ľudstvu.

Tvoj stvoriteľský plán, Otče, ktorý vyvrcholil vykúpením, sa vzťahuje na každého človeka, zahrňuje celý jeho život i dejiny všetkých národov.

Vypočuj, Otče, o čo ťa dnes prosí celá Cirkev, a daj, aby ľudia a národy, ktoré vďaka apoštolskému dielu svätých solúnskych bratov poznali a prijali teba, opravdivého Boha a krstom vstúpili do svätého spoločenstva tvojich detí, mohli aj naďalej bez prekážok, s nadšením a dôverou prijímať tento evanjeliový program a uplatňovať všetky ľudské možnosti na základe ich učenia.

- Kiežby mohli podľa svojho vlastného svedomia nasledovať tvoj hlas po cestách, ktoré boli po prvý raz vyznačené pred 1100 rokmi!

- Kiežby sa nikto nedomnieval, že ich príslušnosť ku kráľovstvu tvojho Syna je v rozpore s dobrom ich pozemskej vlasti!

- Kiežby ti mohli vzdávať náležitú chválu v súkromnom i verejnom živote!

- Kiežby mohli žiť v pravde, láske, spravodlivosti a radosti z mesiášskeho pokoja, ktorý zahrňuje všetky ľudské srdcia, spoločenstvá, zem a vesmír!

- Kiežby vo vedomí dôstojnosti, ktorú majú ako ľudia a Božie deti, vedeli prekonať každú nenávisť a dobrom víťaziť nad zlom! Dopraj však, ó Bože v Najsvätejšej Trojici, aj celej Európe, aby si na príhovor týchto dvoch svätých bratov stále viac uvedomovala, aká potrebná je náboženská kresťanská jednota a bratské spoločenstvo všetkých jej národov, a aby prekonaním vzájomného neporozumenia a nedôvery, ako aj ideologických sporov v spoločnom vedomí pravdy, mohli slúžiť celému svetu za príklad spravodlivého a mierumilovného spolužitia vo vzájomnom rešpekte a neporušenej slobode.

 

Tebe teda, Bohu, všemohúcemu Otcovi, Synovi, ktorý vykúpil svet a Bohu Duchu, ktorý si opora a učiteľ každej svätosti, chcem zveriť celú včerajšiu, dnešnú i budúcu Cirkev v Európe a na celej zemi. Do tvojich rúk odovzdávam toto jedinečné bohatstvo, zložené z toľkých rozličných darov, ktoré dokopy tvoria spoločný poklad toľkých rozličných detí.

Celá Cirkev ti ďakuje za to, že si povolal slovanské národy do spoločenstva viery, za ich prínos k všeobecnému dedičstvu ľudstva. Zvlášť ti za to ďakuje pápež slovanského pôvodu. Kiežby tento prínos nikdy neprestával obohacovať Cirkev, európsky svetadiel a celý svet. Kiežby nechýbal ani v dnešnej Európe a v súčasnom svete a ani vo svedomí našich vrstovníkov. Chceme plne prijímať všetko pôvodné a hodnotné, čím slovanské národy prispeli a prispievajú k duchovnému bohatstvu Cirkvi a ľudstva. Celá Cirkev si uvedomuje toto spoločné bohatstvo a vyhlasuje, že je s nimi duchovne solidárna a zdôrazňuje svoju zodpovednosť za evanjelium a dielo spásy, ktoré je povolaná i dnes uskutočňovať v celom svete až do konca zeme. Je nevyhnutné zostúpiť do minulosti, aby sme v tomto svetle pochopili terajšiu skutočnosť a aby sme mohli predvídať, aký bude zajtrajšok. Poslanie Cirkvi je totiž stále zamerané a stále sa tiahne k nezničiteľnej nádeji v budúcnosť.

 

Budúcnosť! Hoci z ľudského hľadiska sa môže zdať plná hrozieb a neistoty, predsa ju s dôverou skladáme do tvojich rúk, nebeský Otče, a prosíme pritom o príhovor Matku tvojho Syna i Cirkvi, Matku tvojich apoštolov Petra a Pavla i svätého Benedikta, Cyrila a Metoda, Augustína a Bonifáca i všetkých ostatných hlásateľov evanjelia v Európe, ktorí silní vo viere, nádeji a láske, hlásali našim otcom tvoju spásu a tvoj pokoj a svojou namáhavou duchovnou siatbou začali budovať civilizáciu lásky a nový poriadok, založený na tvojom svätom zákone a na pomoci tvojej milosti, ktorá na konci časov oživí všetko a všetkých v nebeskom Jeruzaleme. Amen.