Info o Roku sv. CM

Informácie o Roku sv. Cyrila a Metoda

Vladyka Rusnák o skončenej púti združení a hnutí v Ríme

 

Bratislava, 16. februára (TK KBS) – Bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák viedol v uplynulých dňoch tretí ročník púte predstaviteľov laických hnutí a združení k hrobu sv. Cyrila v Ríme. TK KBS pri tejto príležitosti prináša rozhovor s otcom vladykom, ktorého v závere prijal počas generálnej audiencie aj Svätý Otec.

 

Ako vnímame ukončenú púť slovenských laických hnutí a združení?

 

„Keby som mal povedať jedným slovom, tak veľmi pozitívne. Bola veľmi vydarená. Bola iná, ako vlaňajšia, a predsa bola rovnaká atmosférou, duchom modlitby, rovnaká priateľskými vzťahmi a vnímam celého toho posolstva sv. Cyrila, práve ku ktorému sme robili tú púť.“

 

Čím bola iná?

„V istom zmysle slova sa zmenili tváre. V tomto roku bolo zvlášť veľa príležitostí, že nám slávili liturgiu osobnosti – napríklad kardinál Ryłko, že sme boli na audiencii u Svätého Otca, že sme slávili Eucharistiu na hrobe sv. Petra. To boli také odlišnosti.“

 

Pútnici oživili odkaz sv. Cyrila a Metoda, ako pozeráte na túto iniciatívu laických hnutí a združení?

„Vnímam to tak, že pravdepodobne táto myšlienka, táto idea je tak hlboko v nás Slovákoch, že možno netreba ich ani nejako vyzývať. Ľudia vedia, že z toho žijeme – ako štát, národ, Cirkev, ako kresťanstvo. V tomto zmysle stačí malý impulz a ľudia boli ochotní cestovať a vykonať si túto púť s veľkou poslušnosťou a pokorou. Napriek istým ťažkostiam, cestovaniu a počasiu, je to hlboko v srdci Slovákov.“

 

Čo môže povedať sv. Cyril a Metod povedať dnešnému človeku?

„Ja myslím, že veľmi veľa. Cyril a Metod boli pri základe našej štátnosti, nášho jazyka, kultúrnosti. Keď opomenieme, že boli pri základoch kresťanstva, pretože tam je koreň aj istej vzdelanosti, poriadku, vzťahu k druhým ľuďom, rešpektovaniu druhého človeka. Oni slovanské národy voviedli do kultúrnej Európy, tak aj dnes, my Slováci môžeme stále byť hrdými členmi európskeho spoločenstva na základe viery. My vnášame tento prvok, ktorý možno západná Európa stratila alebo už stráca. Slováci na základe toho dedičstva môžu vytvárať most toho prepojenia – kresťan môže stále dávať nový impulz.“

 

Impulz prejavili zástupcovia združení a hnutí v podobe púte spolu s Vami. Aký je váš vzťah k týmto svätcom?

„Viete, my gréckokatolíci, možno o tom menej rozprávame, a viacej to žijeme. Keď človek niečo nosí hlboko v srdci, nejde s tým na bubon. Niekedy, mňa osobne, tak trošku unavujú spory lingvistov, vedcov, historikov. Dobre, to je ich pole pôsobnosti a ja im to neberiem. Pre nás je to alfou a omegou života. My z tejto tradície žijeme. Obrad, ktorý my praktizujeme, v našej cirkvi, hovorí za všetko. Milujem svoj obrad, implicitne milujem ten odkaz Cyrila a Metoda. Ten osobný kult a uctievanie v našej cirkvi nie je veľmi na poprednom mieste. Už ten samotný život celej Cirkvi svedčí o tom, že sv. Cyril a Metod je tu stále živý.“

 

Odkaz sme sprítomnili aj na záverečnej audiencii, pri ktorej vás osobne prijal Svätý Otec.

„Je to výsada a česť biskupov, že môžu sedieť na pódiu pri Svätom Otcovi, a potom ho môžeme osobne pozdraviť. Ja som ho osobne pozdravil a že som biskup zodpovedný za túto skupinu, že sú tu zástupcovia hnutí a združení. Odovzdal som mu aj knihu, ktorú Inštitút Leva XIII. vydal v slovenčine. Bol to nádherný pocit. Je to vždycky také – pozrieť sa mu do očí – dojímavé. Z takého drobného človeka – zblízka je to drobunký človek – vyžaruje z neho nesmierna sila a dobrota, to bolo niečo také, čo ma uchvátilo a čo som si zapamätal. Jeho ruky sú ruky umelca, teológa, spisovateľa a ruky žehnajúce.“

 

Pripravil: Michal Lipiak

 

 

Kardinál Rodé o odkaze Cyrila a Metoda pre dnešný svet

 

Rím, 16. februára (TK KBS) - Na sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, predsedal kardinál Franc Rodé, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v Bazilike sv. Klementa slávnostnej svätej omši. TK KBS pri tejto príležitosti oslovilo na svätej omši otca kardinála s otázkou, aký je podľa neho odkaz svätých solúnskych bratov pre dnešný svet:

 

„Odkaz svätých bratov Cyrila a Metoda je mimoriadne aktuálny. Veľmi aktuálny práve pre čas, v ktorom žijeme, pre tento svet globalizácie, svet, ktorý zjednocuje rozličné národy. Je to totiž svet nezhôd, antagonizmov a rozdelení. Títo dvaja svätci boli nositeľmi jednoty. V ich živote vidíme uskutočnenie jednoty medzi Východnou a Západnou Cirkvou,“ hovorí kardinál Rodé. Pripomenul tiež, že bratia Cyril a Metod prišli z Byzancie, „z oblasti vysokej kultúry, vynikajúcej, rozvinutej kultúry, ktorá v tom čase vysoko presahovala kultúru západu. Prišli do oblasti, v ktorej žili Slovania a priniesli do nej túto osobitnú byzantskú kultúru, nie však bez toho, aby sa rešpektovali autoritu nástupcu svätého Petra, rímskeho pápeža.“ Pokračoval, že od „pápeža si vypýtali súhlas pre svoj evanjelizačný zámer. A pápež Hadrián II. schválil liturgické knihy i liturgické slávenie v slovanskej reči. Sú teda pre nás skutočne silným putom jednoty medzi Východnou a Západnou Cirkvou. V tom, že prijali pápežovu autoritu - a ja sa to nebojím povedať - ukázali, v čom spočíva základ jednoty medzi kresťanmi: v uznaní autority pápeža ako nástupcu prvého z apoštolov, ako nástupcu svätého Petra.“ Za ďalší bod, v ktorom je veľmi jasné vidieť aktuálnosť odkazu je podľa kardinála to, že „dokázali inkulturovať slovo evanjelia do slovanského prostredia. Naučili sa slovanskú reč, preložili do nej základné kresťanské texty a kresťanskú liturgiu slávili v tejto reči. Takto inkulturovali evanjelium do slovanských krajov: evanjelium už viac nebolo niečím cudzím, ako to - a to treba povedať - ako to, čo priniesli nemeckí misionári. (Cyril a Metod) priniesli evanjelium, ale ho aj inkulturovali: slovo evanjelia znelo v slovanskej reči, v reči, ktorú všetci poznali a všetci jej rozumeli - v ich reči. A tak sa evanjelium stalo ich vlastným slovom, ich kultúrou, ich posolstvom.“

 

V Žilinskej diecéze sa začal Rok sv. Cyrila a Metoda

Žilina, 15. februára (TK KBS) - Žilinská diecéza si v utorok 14. februára 2012 pripomenula 4. výročie svojho vzniku. Oslavy sa začali v Diecéznom centre v Žiline prednáškou historika Gabriela Brendzu s názvom: Svätí Cyril a Metod- patróni diecézy. „Cyrilo-metodská tradícia nie je mŕtve bremeno, ani sentimentálna spomienka, a už vôbec nie nejaká historická rozprávka. Je to sprítomnená historická skutočnosť, ale aj inšpirácia stavať na týchto fundamentoch, či podnet na nevyhnutné korektúry životných postojov. Cyrilo-metodská tradícia je hodnota, ktorú by sme mali v správnej podobe vrátiť do našej kultúry ako fundament, ktorý má svoju stabilitu,“ povedal Gabriel Brendza.

Program pokračoval slávnostnou svätou omšou v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii sa veriacim prihovoril generálny vikár diecézy Ladislav Stromček. Spomenul myšlienku o trojitom koreni európskej civilizácie, ktorá stojí na troch kopcoch: Akropola v Aténach, Kapitol v Ríme a Golgota v Jeruzaleme. Európske dejiny majú grécky, rímsky a biblický základ. „Misia sv. Cyrila a Metoda nás pevne ukotvila do tohto trojitého východiska.“ Na záver diecézny biskup dekrétom vyhlásil v Žilinskej diecéze Rok svätých Cyrila a Metoda. Počas neho budú v diecéze realizované rôzne pastoračné projekty. Biskup Tomáš bude navštevovať jednotlivé dekanáty s katechézou o našich slovanských apoštoloch. Zároveň bude prebiehať program formácie laikov vo farnostiach, súťaže pre školy, spoločenstvá i miništrantov a diecéza bude vydávať časopis Naša Žilinská diecéza, ktorý má pomáhať pri vytváraní spoločného povedomia miestnej cirkvi. „My máme za čo ďakovať Solúnskym bratom. Okrem toho, že máme kultúru, máme písomníctvo, máme vypracovaný súdny systém, rovnako máme univerzity a sú tu tí, ktorí odovzdávali Božie slovo.“ pripomenul biskup.

Rok zasvätený patrónom diecézy bude ukončený v júli 2013 slávnosťou v Terchovej, kde je najväčší kostol na Slovensku, zasvätený solúnskym bratom.

Informovala Júlia Kavecká

 

Žilinská diecéza má svoj časopis

Pri príležitosti vyhlásenia Roku sv. Cyrila a Metoda začala Žilinská diecéza prostredníctvom Inštitútu Communio, n. o., vydávať duchovný - spoločenský časopis pre celú rodinu Naša Žilinská diecéza. Každý mesiac bude k dispozícii v kostoloch Žilinskej diecézy.

Časopis mapuje dianie na pôde Žilinskej diecézy. Vytvára priestor na informovanie nielen o tom, čo sa udialo, ale aj o pripravovaných podujatiach a udalostiach. Diecézny mesačník je koncipovaný ako kaleidoskop zaujímavých informácií. Tie kľúčové spracúva podrobnejšie formou rozsiahlejších publicistických materiálov, ktoré akcentujú kresťanské hodnoty. Ponúka nielen informáciu, ale aj formáciu. Tak popri krátkej správe tu čitateľ nájde aj rubriku určenú duchovnej obnove či osobné svedectvo viery.

Zámerom je hovoriť o príbehoch konkrétnych ľudí, ktorí majú meno a tvár, o tom, ako prežívajú svoju vieru, ako určuje ich konanie. Priestor dostanú aj názorové autority z rôznych oblastí, ktoré čitateľa poučia, usmernia, obohatia...

Rubriky:

Zo života diecézy - prehľad stručných informácií z diania v Žilinskej diecéze.

Duchovná obnova - dvojstrana venovaná vybraným otázkam duchovného života.

Osobnosť - rozhovor či inou formou spracované rozprávanie výnimočného človeka - názorovej autority o odborných, ale aj osobných otázkach.

Dvaja z jedného páru - rozprávanie zaujímavých manželských dvojíc o radostiach a starostiach rodinného života a ich spoločenskom pôsobení.

Svedectvo - vyznanie človeka, ochotného sa podeliť so svojím príbehom viery.