List otca biskupa diecéze

Pastiersky list otca biskupa Tomáša

Pastiersky list žilinského biskupa k otvoreniu Roka svätých Cyrila a Metoda v diecéze

Milovaní diecezáni, týmto pastierskym listom chcem povzbudiť všetkých vás: klerikov, laikov, mladých, starých, zdravých i chorých k vďačnosti voči Bohu, že môžeme v našej domovine čerpať z vyše tisícročnej tradície kresťanstva.

Korene našej uvedomelej a žitej viery siahajú až k vierozvestom svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorí sú nebeskými patrónmi našej Žilinskej diecézy. Keďže sa blíži 1150-te výročie ich príchodu k našim predkom, chcem vám ohlásiť, že od 14. februára 2012 do 5. júla 2013 v našej diecéze budeme prežívať Rok svätých Cyrila a Metoda. Otvoríme ho slávnostnou svätou omšou v katedrále v Žiline a ukončíme slávnosťou v Terchovej. V rámci univerzálnej Cirkvi sa počas tohto roka budú konať viaceré významné podujatia: Medzinárodný eucharistický kongres v írskom Dubline, Svetové stretnutie rodín v Miláne, v Ríme to bude Synoda biskupov na tému Nová evanjelizácia a bude ohlásený Rok viery. Tieto aktivity nás pozývajú k novej konverzii k Pánovi Ježišovi a k znovuobjaveniu viery, aby sme ako členovia Cirkvi boli dôveryhodnými a radostnými svedkami vzkrieseného Pána, schopnými priviesť mnohých ľudí k hľadaniu brány k viere.

V našej miestnej cirkvi nech nás posilní vo viere príkladné svedectvo solúnskych bratov svätého Cyrila a svätého Metoda. Prostredníctvom modlitby a štúdia boli bytostne veľmi dobre pripravení na misijné poslanie medzi Slovanmi vo Veľkomoravskej ríši. Pretože mali vieru a boli vzdelaní, stali sa ozajstnými misionármi Božieho slova a Kristovej blahozvesti. Ich túžbou nebola svetská sláva a moc, ani vysoké civilné úrady, ktoré sa im núkali. Boli vysoko inteligentní, keď si vybrali ako účinnú metódu práve cestu reči zrozumiteľnej ľudu, ako si to žiadal Rastislav. Do duchovného genetického kódu tohto spoločenstva vložili vieru v Trojjediného Boha, naviazali ho na Petrov Stolec, ako viditeľný znak jednoty Kristovej Cirkvi. Keďže vytrvalo ohlasovali právo každého národa chváliť Pána vo svojom vlastnom jazyku, dali nášmu spoločenstvu aj identifikačný prvok vedúci ho k idei národnej svojbytnosti a k túžbe po nej, k túžbe po duchovnej, kultúrnej i politickej slobode a nezávislosti. Uvedomovali si, že ich prvoradou starosťou nebolo organizovanie podujatí, ale dôsledné žitie evanjelia tak, aby si svojím príkladom pripravovali nasledovníkov. O jednom z nich, svätom Gorazdovi, vydal svedectvo sám svätý Metod: „Je to vašej zeme slobodný muž, zbehlý v latinských písmach, pravoverný." Tak by sme si priali, aby takéto svedectvo mohlo platiť v širšom poňatí o každom z nás.

Zásluhou svätých solúnskych bratov sa v našom národe zakorenila kresťanská identita. Len tak možno vysvetliť, že si náš národ napriek nespočetným ohrozeniam túto identitu zachoval. Viera a mravnosť nás zachránili pred vpádmi cudzích národov, pred pohromami, vojnami a morovými genocídami, pred pokusmi zmeniť našu národnú identitu a pred vymytím mozgov bojového ateizmu. Bola to vždy a ostáva naďalej zdravá kresťanská rodina, ktorá dávala slovenskej spoločnosti duchovne silných synov a dcéry na poli verejného života. Vieme, že skutočnosť prežívania viery v súčasnej dobe je oveľa bolestnejšia a tvrdšia. Kresťanskú vieru dnes konfrontujú rôzne problémy a krízy, ktoré oslabujú ducha aj telo, nivočia stabilitu rodín tým, že "mať" sa stalo dôležitejším ako "byť". Okolo nás je stále menej myšlienok a postojov, ktoré by dvíhali ducha, ale na každom kroku nás reklamy bombardujú falošnými ponukami ako si "užívať" života. Nebojme sa !

Boží služobník pápež Pavol VI. nás v apoštolskom liste Staroslávne vznešené činy (Antique nobilitatis) konkrétne povzbudzoval, aby sme nasledovali žiarivé príklady solúnskych bratov, ohlasovali slovo Božie verejne i súkromne, v dôverných rozhovoroch od srdca k srdcu, a vysvetľovali bohatstvá Kristovej milosti v presvedčení, že naša viera je to víťazstvo, ktorým sme už v minulosti zvíťazili, teraz víťazíme i v budúcnosti nám pomôže zvíťaziť nad svetom (porov. 1 Jn 5,4). Preto pápež ešte naliehavejšie volá: Buďte odvážni: pomáhajúca milosť, priaznivá smelým, podporuje smelých Buďte istí, že nemožno udusiť hlbokú túžbu počúvať spasiteľné slovo Božie a vedome alebo nevedome hľadať dávnu hodnosť v národoch, ktoré dosiahli kultúru vďaka hlásaniu evanjelia. Preto hlásajte evanjelium mladým pokoleniam podľa vzoru vašich apoštolov. Toto sa týka predovšetkým mladých kandidátov na kňazstvo a aj samých kňazov. Úprimne si želáme, aby vo všetkých spolu i v každom osobitne prebýval horlivý Kristov Duch.

Bratia a sestry, zapojme sa aj my medzi uskutočňovateľov novej evanjelizácie a majme odvahu vnášať otázku o živom Bohu do všetkých životných situácií. Tento spôsob života nám bude osvetľovať každodenné konanie. Preto je nevyhnutné zostúpiť do minulosti, aby sme v tomto svetle pochopili terajšiu skutočnosť, a aby sme mohli predvídať, aký bude zajtrajšok. Poslanie Cirkvi je totiž stále zamerané k nezničiteľnej nádeji v budúcnosť. Pritom si uvedomu¬jeme svätým Pavlom vyjadrenú a stáročiami overenú skutočnosť, že všetci, ktorí chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, nevyhnú sa úzkostiam a nástrahám (porov. 2 Tim 3,12). Apoštol národov ďalej pokračuje, aby sme nestrácali odvahu, ale vytrvali v tom, čo sme sa naučili a čo nám bolo zverené, lebo vieme od koho sme sa to naučili (porov. 2 Tim 3,14).

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. v encyklike Apoštoli Slovanov (Slavorum apostoli) tiež napísal, že byť kresťanmi v súčasnej dobe znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi, v rodinách i celej spoločnosti. K tomuto cieľu vedie otvorenosť voči blížnym, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou výmenou kultúrnych a duchovných dobier.

Usilujme sa o túto otvorenosť v prežívaní viery v našich rodinách i v ostatných spoločen¬ských vzťahoch. Dá sa šíriť viera aj v tejto dobe a u nás? Áno, ak budeme žiť tak, ako nás k tomu povoláva Kristus: dávať príklad svojím životom. Rok našich svätých patrónov Cyrila a Metoda je pozvaním, aby sme nezostávali pri tradičnosti viery, pri vonkajších obradoch, pri bezduchom plnení prikázaní, ale objavovali osobu Ježiša Krista a spôsob jeho života. Ježiš si nás nezískava sľubmi, ale láskou sa zmocňuje nášho srdca. Staňme sa uvedomelými kresťanmi, ktorým prežívaná viera dáva plnší a radostnejší zmysel ich životu i vzťahom. Prosím Pána, aby prijatie a počúvanie tohto pastierského listu dalo každému z vás viac odvahy a vnútorne vás uschopnilo nebáť sa hľadať náboženský pohľad na život a na svet podľa príkladu patrónov našej diecézy.

Bože, Otče, naši nebeskí ochrancovia - svätý Cyril a svätý Metod - silní vo viere, nádeji a láske hlásali našim praotcom tvoju spásu a tvoj pokoj. Svojou namáhavou duchovnou sejbou začali budovať civilizáciu lásky a nový poriadok, založený na tvojom svätom zákone a na pomoci tvojej milosti. Prosíme ťa, nech nám pri slávení tohto jubilejného roka v našej Žilinskej diecéze pomáhajú svojím mocným orodovaním.

Vám všetkým, milovaní bratia a sestry, posielam svoje apoštolské požehnanie v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého.

Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup

12. 2. 2012