Roráty 2010 - úvod

Úvodné informácie

Úvod – Roráty 2010

Pastoračný plán pre rok 2010/2011 sa volá "V spoločenstve s Bohom." Toto spoločenstvo má byť tvorené o. i.  prostredníctvom čítania a načúvania Božieho slova.  Odtiaľ sa vzala téma na tohtoročné Roráty: "Čítaj Bibliu každý deň."  Je to parafráza slov z " Kruhu biblického" Romana Brandstaettera.

Adventný program ma opäť povzbudiť deti, ale aj dospelých, hlavne rodičov, k spoločnému každodennému čítaniu Svätého Písma. Ideálnym ovocím Adventu by bol rodinný biblický kruh, ktorý by neskončil posledným rorátnym dňom. Pripravené materiály kladú veľký dôraz na zabúdanú, ale veľmi cennú prax učenia sa častí Svätého Písma naspamäť. Aj keď nie všetky biblické texty sú ľahko pochopiteľné,  zvlášť pre mladších čitateľov je to potrebné, aby Božie slovo pulzovalo v človeku  cez zapamätané jednotlivé časti.

Na koniec Rorátov je  naplánované opakovanie vybraných a zapamätaných častí Biblie.  Toto opakovanie zapamätaných častí Biblie môže prebiehať aj v adorácii pri jasličkách.  Vtedy možno spievanie kolied  kombinovať s Božím slovom.

Ako obvykle, autorom  programu záleží na tom, aby do témy Rorát  bola zainteresovaná celá farnosť a nielen tie osoby, ktoré sa zúčastnia každodennej liturgie.  Preto je požiadavka na kňazov, aby v nedeľnej homílii alebo aspoň v nedeľných oznamoch hovorili o potrebe čítania Svätého Písma.  Ako už bolo povedané, je to pastoračná téma celého roku ( v Poľsku ). V prvú, alebo najlepšie na druhú adventnú nedeľu, je možné povedať farníkom ako môže vyzerať rodinný biblický kruh. Pre mnohých tieto jednoduché správy môžu byť úplne neznáme. Keď budú o tom počuť v nedeľu, ľahšie ich presvedčia ich deti zúčastňujúce sa Rorátov, aby spoločne – podľa možností – každý deň čítali ako rodina Božie slovo.

"Nedeľný Hosť" – poľský časopis bude počas Adventu tiež písať o Biblii.  Je pripravené CD s evanjeliom podľa sv. Lukáša. Autori tohtoročných Rorátov povzbudzujú aj rodičov, aby takto spracované evanjelium sv. Lukáša počúvali aj vo svojich autách.


Autori želajú všetkým účastníkom Rorátov Božie požehnanie. Nech Mária, patrónka Adventu učí nás každý deň počúvať Božie slovo a odpovedať naň. Nech rorátne zvolanie: "Čítaj Bibliu každý deň“ stane sa skutkom.


Materiály pre Roráty 2010:

Základná časť:


1. Obrázky pre deti na každý deň Rorát


V prvý deň deti dostanú  mini rorátnu knihu, do ktorej budú lepiť obrázky s tými istými slovami, aké budú vo veľkej rorátnej knihe v kostole pri oltári. Väčšinu slov z obrázkov sa budú deti učiť naspamäť.


2. Výzdoba kostola

V kostole pri oltári bude umiestnená veľká kniha, ktorá sa každý deň otvorí na novej strane. Na stránkach knihy sú napísané slová, ktoré sa budú preberať pri rorátnych sv. omšiach každé ráno.

 

Pozri fotogalériu: Roráty 2010