Roráty každý deň

6. december - 7. deň

Druhý adventný týždeň – pondelok

6. december 2010

Sv. Mikuláš  - spomienka

Romanko sa učí čítať a písať pomocou Sv. Písma

KŇAZ:

Vítam vás v pondelok v druhom adventnom týždni. Nebudem tajiť, že som veľmi zvedavý, či sa vám podarilo nahovoriť rodičov na spoločné čítanie Sv. Písma. Ako ste počuli, poprosil som o to aj dospelých včera na svätej omši. Dúfam, že rodičia čítali s vami Sv. Písmo. Veď tohtoročné roráty majú heslo:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Teraz vás poprosím, môže nám niekto porozprávať o čítaní Sv. Písma u vás doma?

Možno, že to prebehlo podobne ako doma u malého Romanka Brandstaetterra. Pamätáte si na jeho spomienky z detstva? Starý otec sedel v koženom kresle a on na stoličke oproti. V miestnosti sa rozľahlo ticho, len tikajúce hodiny bolo počuť. Všade sa rozliehala vôňa aromatických prísad. Malý Romanko otváral knihu a čítal. Ako to bolo u vás?

Dieťa, ktoré sa prihlási, rozpráva o čítaní Sv. Písma v rodinnom kruhu:

KŇAZ:

Vidím, že niektorí trošku zosmutneli, pretože sa im nepodarilo spoločné čítanie Sv. Písma. Možno ste zabudli zapáliť sviečku alebo modlitbu na začiatku a na konci stretnutia... Netrápte sa nad tým, možno si rodičia dnes alebo v najbližších dňoch nájdu na to čas. Dôležité je, aby ste sa nevzdali. Možno rodičia boli skutočne veľmi unavení a chceli si oddýchnuť. V takom prípade im ponúknite, čo sme spomínali skôr, aby počúvali Evanjelium z CD.

A teraz malé opakovanie. My predsa nielen čítame Sv. Písmo, ale navyše vybrané state sa učíme naspamäť. Poznáme už niekoľko úryvkov, ale zopakujme si len dva posledné z minulého piatku a soboty.

Deti hovoria vybranú časť zo soboty a z piatku:

„Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?“

"Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu."

KŇAZ:

Veľa ste si zapamätali, gratulujem. Povzbudzujem vás do stáleho opakovania vybraných častí Sv. Písma. Pomôže vám to nielen spoznať lepšie Sv. Písmo, ale aj cvičiť si pamäť. Tá je potrebná napríklad pri učení sa cudzích jazykov. Vypočujte si, z ktorej knihy sa Romanko Brandstaetter učil čítať a písať materský jazyk – poľštinu.

PRÍBEH – čítané pomaly

Neviem, čo ovplyvnilo moju mamu, aby mňa šesťročného chlapca učila čítať a písať po poľsky pomocou Sv. Písma. Tento nápad bol skutočne čudný. Nepoznám nikoho z mojich priateľov, z blízkej i vzdialenejšej rodiny, kto by sa učil písať a čítať rodný jazyk pomocou Sv. Písma...  Čítať  som sa učil od slov: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“...

KŇAZ:

Malý Romanko mal veľké šťastie. Čítať a písať v rodnom jazyku sa učil z ...

Otázky deťom:

- Z ktorej knihy sa malý Romanko učil  čítať a písať rodný jazyk?

(Zo Sv. Písma)

- Ktorú vetu prečítal ako prvú v rodnom jazyku?

(„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“...)

KŇAZ:

Áno, Sv. Písmo začína vetou: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“  Túto vetu  aj niekoľko nasledujúcich by mal každý poznať naspamäť tak ako Amen v Otčenáši. Dokonca aj keby vás niekto zobudil uprostred noci a spýtal sa ako začína Sv. Písmo, mali by ste vedieť bezchybne zarecitovať: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“

Teraz sa pozrime, čo je napísané na nasledujúcej strane našej adventnej knihy:

Vybraná osoba prevracia stranu a nahlas číta:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. (Gn  1,1-2)

KŇAZ:

Tieto verše sa musíte naučiť naspamäť. Doma večer, keď pôjde Mikuláš do nasledujúceho domu, v rámci čítania Sv. Písma v rodinnom kruhu si prečítajte celý opis stvorenia sveta.

Pripomeniem ešte, čo som povedal už v sobotu, ako má vyzerať stretnutie so Slovom Božím.

Najprv treba nájsť označený text. Dnes s tým nebudete mať  problém, lebo je na samom začiatku Sv. Písma. Sv. Písmo s označenou časťou položíte na stôl prikrytý obrusom. Vedľa postavíte sviečku. pozvite všetkých do miestnosti, vypnite televízor, počítač, dokonca aj mobil, aby vás nikto a nič nevyrušoval.  Zapáľte sviečku so slovami „Svetlo Kristovo“. Všetci odpovedia „Bohu vďaka“. Potom poproste Ducha Svätého o pomoc v počúvaní Božieho slova. Následne prečítajte opis stvorenia sveta. Musíte to urobiť výnimočne dobre, pretože je to výnimočne pekná časť Sv. Písma. Neponáhľajte sa, čítajte pomaly. Keď skončíte spýtajte sa rodičov aj samých seba, čo sa vám najviac páčilo v prečítaných veršoch. Na záver sa pomodlite, ďakujte Bohu za dielo stvorenia.

Otázky:

1. Akou vetou sa začína Sväté Písmo? (Na počiatku stvoril Boh nebo a zem)

2. V ktorej knihe je opis stvorenia sveta? (V knihe Genezis – knihe Pôvodu)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Svätého Písma. Prečítať začiatok Sv. Písma: (Gn 1,1-2.4)

2. Naučiť sa naspamäť:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. (Gn  1,1-2)

3.Povzbudiť rodičov, aby počúvali Evanjelium podľa sv. Lukáša z CD.

Obrázok:

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. (Gn  1,1-2)