Roráty každý deň

7. december - 8. deň

Druhý adventný týždeň – utorok

7. december 2010

Sv. Ambróz – spomienka

Prorok potešuje Izraelitov

KŇAZ:

Od začiatku Adventu sa učíme čítať, počúvať Sv. Písmo, dokonca sa učíme vybrané časti Sv. Písma naspamäť a to všetko len preto, že je jedinou knihou, ktorej autorom je sám Boh. Každý deň vás a vašich rodičov nahováram, aby ste večer vypli televízor a iné zariadenia, posadili sa k stolu a čítali Sv. Písmo. Veď heslom tohtoročného Adventu je:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

-Čítajte! Dokonca aj vtedy,  keď nerozumiete všetko, čo čítate. Dokonca aj keď máte problém s plynulým čítaním, lebo ste ešte malí a ešte sa len učíte umeniu pekne čítať. Pomocou Sv. Písma ako učebnice sa dá učiť jazyk.

Otázka deťom:

- Kto sa učil čítať a písať pomocou Sv. Písma?

(Roman Brandstaetter)

KŇAZ:

Prvú vetu, ktorú prečítal malý Romanko bol začiatok Sv. Písma.

Otázky deťom:

Ako sa začína Sv. Písmo?

(Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. (Gn  1,1-2)

KŇAZ:

Ako obyčajne musím vás pochváliť za výbornú pamäť a za pracovitosť. No, predsa treba si mnohokrát  opakovať vybranú časť, aby ste sa ju naučili naspamäť.

Teraz mi ešte povedzte ako včera večer u vás doma vyzeralo čítanie Sv. Písma v rodinnom kruhu? Mali ste si prečítať úžasný opis stvorenia sveta.

Dieťa, ktoré sa prihlási, rozpráva o spoločnom čítaní Sv. Písma.

KŇAZ:

Opakovanie veršov Sv. Písma, ktoré už poznáme, necháme na nasledujúce dni Adventu. Samozrejme vy si ich máte doma opakovať, podobne ako slovíčka z cudzieho jazyka, lebo ináč by ste si pamätali včerajšie verše a zabudli by ste  na tie spred týždňa.  Celý prvý adventný týždeň takisto včera aj dnes prvé čítanie pochádzalo z tej istej knihy.

Otázka deťom:

- Z ktorej knihy pochádzalo dnešné prvé čítanie?

(Z Knihy proroka Izaiáša)

KŇAZ:

Áno, z Knihy proroka Izaiáša. Aká je to kniha? Kto ju napísal? Kto bol Izaiáš, podľa ktorého má kniha svoj názov?  Koho potešuje autor dnešného prvého čítania. Počúvajte, pripomeňme si ho ešte raz:

PRÍBEH  - čítané pomaly

„Potešujte, potešujte môj ľud,

vraví váš Boh.

Hovorte k srdcu Jeruzalema

a volajte mu,

že sa skončilo jeho otroctvo

a je odčinená jeho vina,

že dostal z Pánovej ruky

dvojmo za každý svoj hriech.“ (Izaiáš 40,1-2)

KŇAZ:

- Slová, ktoré ste počuli boli napísané pred 2,5 tisíc rokmi. Čiže ináč povedané – 500 rokov pred narodením Krista. Pre vybraný národ a zvlášť pre obyvateľov Jeruzalema to bolo veľmi ťažké a smutné obdobie. Presne 29. júla roku 587 pred Kristom Jeruzalem dobili vojská babylonského kráľa Nabuchodonozora II. Celé mesto vojaci zničili. Obranný múr zbúrali. Kráľovský palác spálili, všetky domy, čo je najhoršie, spálili aj jeruzalemskú svätyňu, ktorú pred niekoľkými storočiami postavil múdry kráľ Šalamún.  Svätyňa bola pre Židov najsvätejším miestom. Vojaci ju nielen spálili, ale pred tým ju vyrabovali. Zobrali bohoslužobné predmety zo zlata, striebra a bronzu. To je tak, akoby niekto  spálil celé naše mesto, dedinu, a predtým  by ešte vyraboval a zničil náš kostol. Týmto sa ich nešťastie ešte neskončilo. Vojaci vzali do babylonského zajatia kráľa a obyvateľov Jeruzalema. V ruinách mesta ostalo len veľmi málo ľudí. Ostatní boli vzatí do vyhnanstva, ďaleko od svojej vlasti, ďaleko od zruinovanej svätyne. Židia sedeli a plakali nad riekami Babylonu z túžby za svojim mestom. Tak ubiehali roky. Mnohí stratili nádej na návrat. Neverili, že sa zajatie niekedy skončí a že sa vrátia sa domov. Veľký smútok vládol vo všetkých židovských domoch. Práve vtedy prorok, ktorého meno nepoznáme, začal potešovať Izraelitov. Jeho slová ste počuli už dvakrát:

„Potešujte, potešujte môj ľud,vraví váš Boh.

Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu,

že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina,

že dostal z Pánovej ruky dvojmo za každý svoj hriech.“ (Iz 40,1-2a)

Izraeliti nemohli uveriť, že by sa ich zajatie niekedy skončilo. Ako hovorili? Sme predsa malým národom, nikdy sa nedostaneme z rúk mocného impéria. Keby sme sa aj vrátili, kto dokáže postaviť svätyňu, ktorá leží v ruinách. Prorok neustúpil. Povzbudzoval, aby dôverovali Bohu, veď on nikdy nesklame.  Ak Boh niečo sľubuje, určite dané slovo dodrží. Presviedčal, že zajatie raz skončí. Pán Boh príde a vyslobodí ich. Len mu treba pripraviť cestu.

Dieťa obracia nasledujúcu stranu a nahlas číta:

„Na púšti pripravte cestu  Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník  nášmu Bohu!“ (Iz 40,3)

KŇAZ:

Dúfam, že keď dnes večer budete čítať verše z proroka Izaiáša, budete im lepšie rozumieť. Už budete vedieť za akých okolností boli napísané.

Otázky:

1. Kedy bola napísaná časť Knihy proroka Izaiáša, ktorú sme čítali na dnešnej sv. omši? (Pred 2,5 tisíc rokmi)

2. Ako sa volal kráľ, ktorý zobral  Židov do babylonského zajatia (Kráľ Nabuchodonozor II.)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. písma: (Iz 40,1-11)

2. Naučiť sa naspamäť:  „Na púšti pripravte cestu  Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník  nášmu Bohu!“ (Iz 40,3)

3. Povzbudiť rodičov počúvať alebo čítať Evanjelium podľa sv. Lukáša.

Obrázok:

„Na púšti pripravte cestu  Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník  nášmu Bohu!“ (Iz 40,3)