Roráty každý deň

Predpovede o Panne Márii - žalm 87

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie - 8. december

 

Deti dnes máme krásny sviatok Panny Márie. Aký?

Na česť koho sa slávia Roráty?

Odkiaľ vieme, že Panna Mária je matkou Pána Ježiša, že prišiel ku nej archanjel Gabriel? Odkiaľ vieme, že Pán Ježiš sa narodil v Betleheme?

Veď heslom tohtoročného Adventu je:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

 


Dnes mám pre vás  Žalm  87:

 


Základy má na posvätných vrchoch;

brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba.

Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú; Filištínci, Týrčania a Etiópčania: tí všetci sa tam zrodili.

A o Sione sa bude hovoriť: "Ten i tamten sa na ňom narodil a sám Najvyšší mu dal pevné základy."

Pán zaznačí do knihy národov: "Títo sa tam zrodili."

A spievajú ako pri tanci: "V tebe sú všetky moje pramene."

 


Jeden zo základných údajov mesta býva údaj o tom, kedy vzniklo a čím sa preslávilo. K tomu smerujú potom aj oslavy. Čím staršie mesto, tým je slávnejšie a o to viac stúpa jeho význam. Takisto mesto dokážu presláviť aj ľudia, ktorí z neho vzišli. Čím slávnejší ľudia vzišli z mesta, tým slávnejším sa stáva aj samotné mesto.

Dnes slávime počiatok „mesta“, ktoré dostalo veľmi vzácneho obyvateľa.

Tým mestom je Panna Mária a obyvateľom je Ježiš Kristus. Tento obraz pochádza z 87. žalmu. Tam sa výslovne o Márii nehovorí. Hovorí sa tam o vrchu Sione, o meste Božom, ktoré sa stane raz dôležitým mestom pre všetkých ľudí, pretože v ňom bude bývať Mesiáš a z tohto mesta vzíde záchrana, spása pre všetky národy. Tak sa aj stalo. No tento žalm má aj duchovný výklad v kristologickom význame. Mesto Božie znamená Panna Mária, teda pri modlitbe tohto žalmu máme na pamäti to, že Panna Mária sa stala matkou Pána Ježiša, teda príbytkom pre neho. Ježiš bol obyvateľom tohto mesta na deväť mesiacov. V dnešný deň si pripomíname vznik tohto slávneho mesta, inými slovami okamih počatia Panny Márie. Dnes si pripomíname, že rodičia Panny Márie – Joachim a Anna – boli otvorení životu, že ho prijali, aj keď podľa tradície boli už vo vysokom veku. Nebáli sa však. Počatie ich dieťaťa bolo pre nich požehnaním a radosťou. Vedeli, že dieťa neznamená len starosti, ale aj radosti a Božie požehnanie. A to, že prijali nový život, má veľký význam dodnes pre všetkých nás.

Táto skutočnosť nás napĺňa radosťou i vďačnosťou voči Bohu a voči Joachimovi a Anne.

Dnes sa tešíme z toho, že Joachim a Anna prijali počatie svojho dieťaťa – Panny Márie. Zároveň oslavujeme to, že ju Boh vyvolil na také veľké veci, vďaka ktorým sa jej hriech ani len nedotkol.

Otázky:

1.  Prečo Cirekv oslavuje sviatok Nepoškvrnené Počatie Panny Márie? ( Lebo Panny Márie sa nikdy žiadny hriech nedotkol, ani hriech nikdy nespáchala )

2.  Ako sa volali rodičia Panny Márie? ( Joachim a Anna  )

3.  Prečo Pán Boh uchránil Pannu Máriu od hriechu? ( Lebo sa stala Matkou Vykupiteľa )

Úlohy:

1.  Prečítam si zo Svätého Písma žalm 87

2.  Pomodlím sa za celú moju rodinu modlitbu: Pod tvoju ochranu....