Roráty každý deň

11. december - 11. deň

Druhý adventný týždeň – sobota

11. december 2010

Ťažký život prorokov

KŇAZ:

- Včera som vám hovoril o Izaiášovi. V Advente často čítame knihu pomenovanú po ňom – Knihu proroka Izaiáša. Hovoril som, kto to bol, kde sa narodil a predovšetkým, ako bol povolaný. Dúfam, že tak ako každý deň, tak aj včera ste si s rodičmi toto vo  Sv. Písme prečítali. Bola to časť z Knihy proroka Izaiáša o povolaní Izaiáša.  Najprv nám môže niekto zarecitovať úryvok, ktorý ste sa mali naučiť naspamäť.

Dieťa recituje časť z piatka:

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý

je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

(Iz 6,2-3)

KŇAZ:

Táto časť Sv. Písma vôbec nie je jednoduchá na učenie sa naspamäť. O to viac sa teším, že sa ju niektorí dokázali naučiť naspamäť.

Otázky deťom:

- Kto povolal Izaiáša za proroka?

(Sám Pán Boh)

- Pred koľkými rokmi bol povolaný Izaiáš?

(Pred 2775 rokmi)

- Akú úlohu má prorok?

(Má počúvať Pána Boha a potom verne odovzdať ľuďom slová Pána Boha)

KŇAZ:

Áno, úlohou každého proroka je počúvať Pána Boha a odovzdávať jeho slová ľuďom. Môže sa vám zdať, že je to jednoduchá úloha. Stačí nastaviť jedno ucho a potom vyjsť do stredu mesta a povedať: „Počujte ľudia, Pán Boh mi povedal, že ...“ a ľudia sa zastavujú, od údivu otvoria ústa a z najväčšou pozornosťou počúvajú. Niet väčšieho omylu. Ľudia nikdy nechceli počúvať prorokov. Navyše nenávideli ich, až tak veľmi, že ich zabíjali, len aby viac neprehovorili. Včera som vám hovoril o prorokovi Izaiášovi.

Najpravdepodobnejšie bol zabitý za panovania kráľa Manassesa. Určite ste počuli o prorokovi Jeremiášovi, v nasledujúcich dňoch budeme o ňom hovoriť. Aj on bol umučený na smrť.

V dnešných čítaniach bola reč o dvoch nasledujúcich prorokoch. Som zvedavý, či si niekto zapamätal ich mená?

Otázka pre deti:

O ktorých prorokoch bola reč v dnešných čítaniach?

(Kniha Sirachovcova hovorí o Eliášovi a Evanjelium podľa sv. Matúša hovorí o Jánovi Krstiteľovi.)

KŇAZ:

Máte pravdu. V Knihe Sirachovcovej sa hovorí o Sirachovcovi  a v Matúšovom Evanjeliu o Jánovi Krstiteľovi.  Obidvaja patrili k najväčším prorokom. Sám Pán Ježiš o Jánovi Krstiteľovi povedal, že medzi narodenými zo ženy nebolo  väčšieho od Jána Krstiteľa. Väčšiu pochvalu a ešte k tomu z úst Pána Ježiša nenájdete.  Určite tušíte, že obidvaja mali preto veľmi veľké problémy: Ján Krstiteľ neumrel prirodzenou smrťou, ale bol sťatý na rozkaz krála Herodesa Antipa.

O Eliášovi, ktorého považujeme za najväčšieho proroka Starého Zákona hovorí dnešné prvé čítanie.

Dieťa prevracia list a nahlas číta:

Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť (Sir 48,4)

KŇAZ:

Skutočne urobil veľa zázrakov. Syna vdovy zo Sarepty vzkriesil z mŕtvych. Zariadil, že po dlhom suchu v Izraeli začalo pršať. Na hore Karmel zvíťazil nad Baálamovými prorokmi. Plášťom zadržal vody Jordánu a spolu s prorokom Elizeom suchou nohou prešli na druhý breh. Na miesto pochvaly ho prenasledovali. Stále musel utekať a skrývať sa. Tak veľmi bol z toho unavený, že istého dňa na okraji púšte si ľahol pod strom a prosil Pána Boha, aby mu dovolil umrieť. Vypočujme si to:

PRÍBEH – čítame pomaly a dôrazne

On sa naľakal (kráľovnej), vstal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Júdsku, nechal svojho sluhu tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril: „Teraz už dosť, Pane! Vezmi si môj život! Veď ja nie som lepší ako moji otcovia!“ Ľahol si a usnul (pod borievkou) (1 Kr 19,3-5a)

KŇAZ:

Čo bolo ďalej, vám teraz porozprávam. Pán Boh vypočul Eliáša, či nie? Prečítajte si o tom doma večer spolu s rodičmi. Dnes  je sobota preto majú rodičia viac času ako v týždni. Mám  ešte jednu dôležitú otázku.

Hovoril som vám, že proroci mali veľmi ťažký život. Zabili proroka Izaiáša, zabili proroka Jeremiáša, to isté sa stalo s Jánom Krstiteľom. Prorok Eliáš bol tak veľmi unavený prenasledovaním, že prosil Pána Boha, aby mohol umrieť.

Otázka deťom:

- Prečo boli proroci prenasledovaní?

(Lebo vyzývali k obráteniu a ľudia to nechceli počúvať)

KŇAZ:

Áno,  proroci vyzývali ľudí k poslušnosti k Pánu Bohu, ale ľudia nechceli poslúchať.  Tak bolo za čias Izaiáša, Jeremiáša, Eliáša, Jána Krstiteľa a tak je dodnes. Ľudia namiesto počúvania Pána Boha radšej počúvajú televíziu a internet.

My preto každý večer vypíname rádiá, televízory a počítače a s rodičmi v rodinnom kruhu čítame a počúvame Slovo Božie a snažíme sa zapamätať si z neho čo najviac. Dnes, alebo zajtra si zopakujte to, čo už máte nalepené v domácej rorátnej knižke.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

Otázky:

1. Kto nariadil sťať Jána Krstiteľa? (Kráľ Herodes Antipas, jeden zo synov Herodesa Veľkého)

2. Aké zázraky urobil Eliáš (Vzkriesil syna vdovy zo Sarepty, po dlhom suchu dážď, plášťom zadržal vody Jordánu)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma, prečítať časť z Prvej knihy kráľov (1Kr 19,1-14)

2. Naučiť sa naspamäť:

„Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť?“ (Sir 48,4)

Obrázok:

„Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť?“ (Sir 48,4)