Roráty každý deň

13. december - 12. deň

Tretí adventný týždeň – pondelok

13. december 2010

Sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

Prorok Balaám požehnáva Izrael

KŇAZ:

Vítam vás  na rorátoch v treťom adventnom týždni. Tento rok ako všetci viete, učíme sa čítať Sv. Písmo a počúvať Slovo Božie.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Sv. Písmo je jedinou knihou, ktorej autorom je Boh. Preto je dôležité učiť sa ju naspamäť. Prosím, kto zopakuje sobotňajší a piatkový úryvok? Pripomínam, že pochádzajú z Knihy Sirachovcovej a Knihy proroka Izaiáša.

Deti recitujú úryvky.

zo soboty:

„Tak bol oslávený Eliáš svojimi zázrakmi! Ktože by sa mohol podobne tebe chváliť?“ (Sir 48,4)

z piatku:

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý

je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

(Iz 6,2-3)

KŇAZ:

V piatok sme hovorili o Izaiášovi, kto to bol, kedy sa narodil, ako bol povolaný za proroka. V sobotu sme spoznávali Eliáša, najväčšieho proroka Starého Zákona.

Otázky deťom:

- Aké zázraky urobil Eliáš?

(Vzkriesil syna vdovy zo Sarepty, po dlhom suchu  pršalo, plášťom zadržal vody Jordánu)

- Prečo Eliáš prosil Boha, aby mu dovolil umrieť?

(Lebo život proroka bol veľmi ťažký)

KŇAZ:

- Áno, ľudia ho vôbec nechceli počúvať, keď hovoril v mene Pána Boha. Eliáš napriek tomu, že bol tak mocný, veď cez neho sa diali veľké zázraky, musel stále utekať a skrývať sa. Ľudia nechceli počúvať žiadneho Božieho proroka. Tak to bolo s Eliášom, Izaiášom, Jeremiášom, Jánom Krstiteľom a ďalšími.

Niektorí ľudia vôbec nechceli počúvať prorokov, ale iní chceli, aby prorok nehovoril, čo počul od Pána Boha, ale to, čo chceli počuť. O takomto prípade hovorí naše dnešné prvé čítanie. Pochádza z Knihy Numeri.

Otázka deťom:

- Ako sa volá prorok z prvého čítania?

(prorok Balaám)

KŇAZ:

Nie je to jednoduché meno, ale myslím si, že si ho dokážete zapamätať. Zasiahnutý Božím Duchom vyhlásil pekné proroctvo, že z Jakubovho rodu bude pochádzať Mesiáš. Niekto z vás nám prečíta posledný úryvok Balaámovho proroctva.

Jeho vidím,ale nie už teraz,

hľadím na neho no nie zblízka.

Hviezda vychádza z Jakuba,

žezlo sa zdvíha z Izraela  (Num 24,17a)

KŇAZ:

Hneď vám poviem ako došlo k tomuto proroctvu. Izraeliti po prechode púšťou sa blížili k Zasľúbenej Zemi. Pri Jordáne si postavili tábor. Okolité národy dostali strach, lebo Izraeliti nad všetkými víťazili. Bál sa aj kráľ Moabu a preto sa rozhodol pozvať k sebe proroka Balaáma, aby prišiel k nemu a preklial Izraelitov. Myslel si, že ak nebudú Izraeliti požehnaní,  podarí sa mu ich  poraziť. Prorok Balaám až po veľmi naliehavých prosbách nakoniec šiel k Moabskému kráľovi. Pánu Bohu sa to nepáčilo, preto sa cestou stala veľmi zvláštna udalosť. Aká? Odrazu oslica je múdrejšia ako človek. Za kráľom Moabu Balaám šiel na oslici, ako sa bežne vtedy chodilo. Na najužšom mieste cesty, kde z jednej aj druhej strany bol kamenný múr, ohrada vinice,  stál anjel. Nebolo ho možné obísť ani z jednej, ani z druhej strany.  Oslica teda nemohla prejsť a padla na kolená. Balaám sa na to nahneval a začal ju biť, lebo nevidel anjela stojaceho na ceste. Videla ho len oslica. Tá prehovorila ľudským hlasom a sťažovala sa na svojho jazdca. Vtedy Balaám pochopil, zbadal anjela a počul jeho hlas.

PRÍBEH – čítame pomaly a výrazne

Pánov anjel mu povedal: „Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Pozri, ja sám som prišiel, aby som ťa zadržal, lebo táto cesta je proti mojej vôli. Oslica ma zbadala a tri razy sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa už zahubil. Ju by som však bol nechal nažive.“ Tu Balaám povedal Pánovmu anjelovi: „Previnil som sa. Nevedel som, že sa mi ty staviaš do cesty. Teraz však, ak sa ti to neprotiví, vrátim sa späť.“ Pánov anjel však odvetil Balaámovi: „Len choď s mužmi! Ale hovoriť budeš iba to, čo ti prikážem ja!“ A Balaám šiel s Balakovými náčelníkmi. (Nm 22, 32-35)

KŇAZ:

Už viete prečo som povedal, že oslica môže byť múdrejšia ako človek. Ona videla anjela a Balaám ho nevidel. Príhoda sa skončila šťastne a prorok šiel za kráľom do Moabu. Až na mieste mu kráľ ukázal Izraelský tábor a požiadal ho, aby ich preklial. Balaám ale vedel, že má hovoriť len to, čo mu Pán Boh prikáže. Pán Boh mu kázal požehnať a nie prekliať Izraelitov. A tak Balaám na veľkú zlosť kráľa namiesto prekliatia požehnal Izraelitov.  Urobil tak prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a práve po treťom raze povedal Balaám slová, ktoré sme počuli dnes v prvom čítaní. (Nm 24,3b-4a)

Otázka deťom:

- Čo očakával Pán Boh od  proroka Balaáma?

(Aby robil len to, čo mu on káže)

KŇAZ:

Prorok Balaám robil to, čo od neho očakával Pán Boh. A nie to, čo chcel od neho kráľ Moabu. Ak sa učíme čítať Sv. Písmo načo vás stále nahováram a povzbudzujem, je to takisto len preto, aby sme vedeli, čo od nás chce Pán Boh a aby sme to potom mohli aj urobiť.

Otázky:

1. Kto sa postavil do cesty Balaámovej oslici? (Anjel)

2. Čo urobil prorok Balaám? (Ako mu prikázal Pán Boh, požehnal Izraelitov)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma:  (Nm 24,15 - 25)

2. Naučiť sa naspamäť:

Jeho vidím, ale nie už teraz,

hľadím na neho no nie zblízka.

Hviezda vychádza z Jakuba,

žezlo sa zdvíha z Izraela  (Num 24,17a)

Obrázok:

Jeho vidím, ale nie už teraz, hľadím na neho no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela  (Num 24,17a)