Roráty každý deň

15. december - 14. deň

Tretí adventný týždeň – streda

15. december 2010

Židia sa vracajú z babylonského zajatia

Boh slovo dodržiava

KŇAZ:

Opäť vás vítam na našich krásnych Rorátoch. Dobre viete, že celý Advent sa učíme čítať Sv. Písmo a takýmto spôsobom počúvať Pána Boha. Sv. Písmo máme čítať nielen počas rorát ale ...

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Samozrejme, každý deň, čiže aj po skončení Adventu. Dnes sa vrátime ku Knihe proroka Izaiáša. Pripomeniem vám,  že v sobotu sme hovorili o Knihe Sirachovcovej a prorokovi Eliášovi, v pondelok  o Knihe Numeri a prorokovi Balaámovi a včera o Knihe žalmov a kráľovi Dávidovi, ktorý spieval na slávu Božiu. Kto nám povie, čo sme sa mali naučiť naspamäť?

Dieťa recituje:

z utorka:

„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán,

šťastný človek, čo sa utieka k nemu“ (Ž 34,9)

KŇAZ:

Pripomínam, že je to časť Žalmu 34, ktorý napísal kráľ Dávid.

Otázka deťom:

- Kto napísal väčšinu žalmov?

(Kráľ Dávid)

KŇAZ:

Áno, väčšinu žalmov, presne 73 napísal veľký kráľ Dávid. V žalme ďakoval Pánu Bohu za to, že ho v nebezpečenstve zachránil, presviedčal, že každý, kto prosí Pána Boha o pomoc, inými slovami, kto sa utieka k Bohu, kto dôveruje Bohu, nikdy sa nesklame. V minulom týždni sme veľa hovorili o Knihe proroka  Izaiáša. Ako si pamätáte druhá časť tejto knihy z ktorej pochádza aj dnešný úryvok bola napísaná pred 2,5 tisíc rokmi neznámym autorom. Pre obyvateľov Jeruzalema to bolo veľmi ťažké obdobie. Vojská kráľa Nabuchodonozora  obsadili a zničili celý kraj. Jeruzalem so svätyňou bol vyrabovaný a spálený. Obyvatelia odvedený do babylonského zajatia. Tam sedeli a plakali nad riekami Babylonu z túžby za svojim mestom. Roky sa míňali. Mnohí stratili nádej na návrat. Neverili, že sa niekedy skončí ich zajatie. Vtedy prorok potešoval Izraelitov slovami:

“Potešujte, potešujte môj ľud,vraví váš Boh.

Hovorte k srdcu Jeruzalemaa volajte mu,

že sa skončilo jeho otroctvo“(Iz 40,1-2a)

Pamätáte si, že Izraeliti nechceli veriť, že ich otroctvo niekedy skončí?  Čo hovorili? Sme predsa malým národom – chrobáčikom, neboráčikom – nikdy sa nedostaneme z rúk mocného impéria. Kto nám povie slová, ktorými prorok potešoval Izraelitov?

Vybraná osoba recituje úryvok zo štvrtka

Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím,

ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“

Neboj že sa  červíček Jakub,

chrobáčik Izrael! (Iz 41,13-14a)

KŇAZ:

Neboj sa Izrael, Boh ti pomôže, len mu dôveruj. On nájde spôsob ako ťa vyslobodiť. Skutočne sa tak stalo? Ako? Babylonský kráľ bol porazený iným pohanským kráľom, ktorý mal meno Kýros. Čo urobil Kýros? Hneď v prvom roku svojej  vlády vyhlásil, že sa Židia môžu vrátiť do Jeruzalema.  Vypočujme si to:

PRÍBEH XIV - čítame pomaly a zreteľne:

V prvom roku perzského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo, vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perzského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť - a to aj písomne - toto:

“Takto hovorí perzský kráľ Kýros: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela; to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hosťuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme!“

A tak sa vybrali náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi s levitmi a vôbec každý, komu Boh vnukol, aby šiel a staval Pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme.Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne.

Kráľ Kýros vydal aj nádoby Pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha. A toto je ich počet: Zlatých mís - tridsať, strieborných mís - tisíc, nožov - dvadsaťdeväť, zlatých čiaš - tridsať, podradnejších strieborných čiaš - štyristodesať, iných nádob - tisíc; všetkých nádob zo zlata a striebra - päťtisícštyristo. (Por.  Ezd 1, 1-11)

KŇAZ:

Ako ste počuli kráľ  nielenže ich vyslobodil, ale ich aj na cestu prikázal obdarovať. Okrem toho vrátil im Nabuchodonozorovými vojakmi ukradnuté drahocennosti z Jeruzalemskej svätyne. Stalo sa to, čo sa zdalo úplne nemožné – ako malý chrobáčik môže poraziť veľkého slona. Stalo sa presne to, ako ich o tom presviedčali proroci. Boh je Kráľom a Pánom celého sveta. Nie Nabuchodonozor, nie Kýros,  len Boh.

V dnešnom prvom čítaní z úryvku z Knihy proroka Izaiáša to tiež môžeme počuť:

Dieťa prevracia list a nahlas číta:

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme,

veď ja som Boh a iného niet. (Iz 45,22)

Otázky:

1. Ako sa nazýval kráľ, ktorý dostal Židov do babylonského zajatia a ako sa volal kráľ, ktorý ich vyslobodil? (Nabuchodonozor a vyslobodil ich kráľ Kýros)

2. Koľko rokov boli Židia v zajatí a v ktorom roku sa vrátili do Jeruzalema? (zajatie trvalo 48 rokov a skončilo sa v roku 538 pred narodením  Krista)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma: (Iz 45,1-25)

2. Naučiť sa naspamäť:

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet. (Iz 45,22)

Obrázok:

Židia sa vracajú z otroctva do Jeruzalema:

Ku mne sa obráťte, spasené budete všetky končiny zeme, veď ja som Boh a iného niet. (Iz 45,22)