Roráty každý deň

17. december - 16. deň

Tretí adventný týždeň – piatok

17. december 2010

Predkovia Pána Ježiša

KŇAZ:

Vítam vás na dnešných rorátoch.  Končí sa pomaly tretí týždeň Adventu. Veľkými krokmi sa blížime k Vianociam. Prezrádza nám to nielen kalendár, ale aj texty, ktoré budeme počuť v najbližších dňoch na sv. omši.

Práve dnes 17. decembra začíname veľmi dôležité obdobie. Bude trvať do Štedrého dňa, čiže do budúceho piatku 24. decembra, je to čas bezprostrednej prípravy na  Vianoce. Všimli ste si, že dnes mám už aj iný ornát.

Otázky deťom:

Prečo boli doteraz sv. omše v bielom ornáte? Na česť koho boli slúžené?

- Na česť Panny Márie.

Času je málo, musíme sa zmobilizovať. Tento týždeň si nemôžeme dovoliť urobiť žiadnu prestávku. Každý deň s rodičmi, súrodencami, s babkou a kto je ešte doma si budeme sadať k zapálenému adventnému  vencu s tromi zapálenými sviečkami, otvárame Sv. Písmo a čítame nahlas. Každý deň vám ponúknem niečo,  čo si môžete čítať. Časti, ktoré si prečítate, si môžete vybrať aj sami alebo spolu s  rodičmi.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Dni, ktoré nám ostávajú do Vianoc sú poslednou šancou pre tých, ktorí ešte nezbadali, že je Advent. Možno máte v škole spolužiakov, ktorí ešte ani raz neboli na rorátoch. Porozprávajte im, čo tu robíme a srdečne ich pozvite. Povzbuďte ich, aby prišli na roráty aspoň počas posledného týždňa. Máte príležitosť byť takými odvážnymi prorokmi ako boli proroci, ktorých sme spoznali počas Adventu.

Otázky deťom:

- Ako sa volajú proroci, ktorých sme na rorátoch už spoznali?

(Izaiáš, Eliáš, Ján Krstiteľ, Balaám)

- Čo ohlasovali proroci?

(Ohlasovali, že na zem príde Pán Ježiš)

KŇAZ:

Proroci ohlasovali, že po prvé: Syn Boží sa narodí na zemi ako človek a po druhé:  príde druhý raz na zem na konci vekov, čiže na konci sveta. To prvé sa už splnilo pred 2000 rokmi. Práve o týchto proroctvách prvého príchodu nám budú hovoriť čítania počas sv. omší až do Vianoc. Dúfam, že budete pozornejšie počúvať liturgiu  slova, čiže prvú časť  sv. omše, v ktorej je čítané a vysvetľované slovo Božie.

Otázka deťom:

- Z ktorých kníh sa dnes na sv. omši čítalo slovo Božie?

(Z Knihy Genezis a z Evanjelia podľa sv. Matúša)

KŇAZ:

Veľmi dobre. Zvlášť to druhé čítanie z Evanjelia podľa Matúša bolo dnes veľmi zaujímavé, lebo hovorilo o tom, že Pán Ježiš, tak ako každý z nás mal svojich predkov. Skôr ako sa o tom porozprávame, chcel by som, aby sme sa zastavili pri prvom čítaní. Prosím, aby niekto obrátil nasledujúci list knihy a spolu si prečítame, čo je tam napísané.

Dieťa obráti list a všetci nahlas čítajú:

Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,10)

KŇAZ:

To boli posledné slová, ktoré Jakub povedal svojim synom, ktorí mu, bohužiaľ,  spôsobili dosť utrpenia. Najviac známym priestupkom bolo, že svojho mladšieho brata Jozefa predali kupcom. Dobre, že to Júda navrhol, pretože ho pôvodne plánovali zabiť. Poznáte túto smutnú udalosť? Okrem toho Jakub, ich otec tesne pred smrťou dal synom požehnanie. Zvlášť Júdovi. Predpovedal, že potomkovia Júdovi budú počiatkom kráľovskému rodu Dávida. Júda, napriek tomu, že vôbec nebol najstarší, stáva sa prvým spomedzi bratov.

Pred chvíľkou prečítané slová, že „Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy“. (Gn 49,10) Tušíte, koho sa týka toto proroctvo?

Otázka deťom:

Koho ohlasuje Jakub týmito slovami?

(Spasiteľa, Pána Ježiša)

KŇAZ:

To je ohlasovanie toho, že v ich národe príde na svet Mesiáš, Syn Boží, Kráľ, ktorého vláda sa nikdy neskončí.

Dnešné Evanjelium nám potvrdzuje, že predkom Pána Ježiša bol  kráľ Dávid pretože sa začína takto: „Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.“

Čo je rodokmeň, asi nemusím zvlášť vysvetľovať. Čo znamená slovo rodokmeň?

Otázka deťom:

Čo je to rodokmeň?

(Zoznam predkov, ktorí majú to isté priezvisko)

KŇAZ:

Žiaci v niektorých ročníkoch si píšu genealogický strom, čiže snažia sa nájsť a vypísať si čo najviac predkov zo strany matky  a otca. Tak vznikne ohromný strom, nazývaným genealogickým. V tom strome sú osoby, ktoré nosia to isté priezvisko. To znamená, že majú ten istý rodokmeň. Často sme hrdí na svojich predkov tak, ako bol Romanko Brandstaetter z prvých dní rorát. Pamätáte si ako si veľmi ctil otca, úprimne obdivoval svojho starého otca a pradedka hoci ho nikdy nevidel, bol na neho veľmi, veľmi hrdý. Vypočujte si príbeh:

PRÍBEH – čítané pomaly a výrazne

Nepoznal som ho. Zomrel ako 100 ročný starec dva roky pred mojím narodením. Napriek tomu vďaka rozprávaniu môjho starého otca a otca, pradedko narástol v mojej chlapčenskej predstavivosti do rozmerov biblického patriarchu. Môj pradedko bol veľmi nábožným človekom. Dedko mi rozprával rôzne príhody z jeho života, ktoré svedčili o jeho bohabojnosti, múdrosti, pohostinnosti ale predovšetkým dobrote. Každý piatok zavčasu ráno  rozdeľoval osobne chudobným, ktorí sa zišli na dvore jeho domu, peniaze, chlieb, veľké množstvo oleja pretože bol majiteľom dvoch lisov na ľanový olej.

Pamätám si ako ma raz otec zaviedol na jeho hrob.

- Tu leží tvoj pradedko – povedal - pomodli sa.

Po dlhšej chvíli sa spýtal „Pamätáš si, čo som ti o ňom hovoril?“

- Pamätám ... – odpovedal som.

- To bol dobrý človek ...

- Áno...

- Prial by som si, aby si aj ty bol takým dobrým človekom – povedal otec.

KŇAZ:

- Krásny rozhovor. Určite mnohí z vás sú  tiež hrdí na svojho starkého alebo na niekoho v rodine. Porozprávajte sa o nich s rodičmi. Ak nie dnes, tak zajtra je sobota, potom nedeľa a teda máte trochu viac pokojného času.

Spýtajte sa na vašich predkov, na starých rodičov, na prastarých rodičov. Možno sa o nich niečo zaujímavé dozviete.

Dnes večer si s rodičmi prečítajte o predkoch Pána Ježiša. Nájdete to na samom začiatku Evanjelia podľa sv. Matúša. Rodokmeň Pána Ježiša môžete nájsť aj v Evanjeliu podľa sv. Lukáša.

Otázky:

1.Ako sa nazýval jeden z predkov Pána Ježiša, ktorý bol pastierom a kráľom? (Dávid)

2. V ktorých evanjeliách  sa nachádza rodokmeň Pána Ježiša? (V Evanjeliu podľa sv. Matúša a sv. Lukáša)

Úlohy:

1. V rodinnom kruhu si prečítať: (Mt 1,1-17)

2. Naučiť sa naspamäť:

Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,10)

3. Opýtať sa rodičov na svojich predkov a večer sa za nich pomodliť,  poďakovať sa za to, že v mojej rodine bola odovzdávaná viera.

Obrázok:

Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,10)