Roráty každý deň

18. december - 17. deň

Tretí adventný týždeň – sobota

18. december 2010

Pán Ježiš je potomkom Dávida

Včera sme začali bezprostrednú prípravu na  Vianoce. Bude trvať až do  Štedrej večere, čiže do 24. decembra. Tento čas, ktorý máme dovtedy, je pre nás dôležitý a snažíme sa čo najlepšie posledné dni prežiť a na príchod Pána Ježiša sa čo najlepšie pripraviť.  Preto...

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Dúfam že ste si spolu s rodičmi včera prečítali zo Sv. Písma z Nového Zákona úryvok o predkoch Pána Ježiša.  Prečítal si niekto aj rodokmeň z Evanjelia podľa sv. Lukáša?

Včera sme hovorili, že  autor  - sv. Matúš - hneď od začiatku Evanjelia opisuje, z ktorého rodu pochádza Pán Ježiš. Pretože Pán Ježiš ako každý z nás mal na zemi rodičov, starých rodičov a ďalších predkov.

Dúfam, že ste sa včera porozprávali s rodičmi  - ako som vás prosil – o svojich starých rodičoch, prarodičoch a ďalších predkoch. Pretože človek musí vedieť odkiaľ pochádza. Pán Ježiš vedel, že jeho rodičia pochádzajú z kráľovského rodu Dávida a že jeho predkom je Abrahám. Pripomeňte si, ktorými slovami Evanjelista Matúš začína opis o predkoch Pána Ježiša.

Otázky deťom:

- Ako začína Evanjelista Matúš rodokmeň Pána Ježiša?

(Rodokmeň Ježiša Krista, Syna Dávidovho, Syna Abrahámovho)

- Z ktorého rodu pochádza Pán Ježiš?

KŇAZ:

- Áno, Abrahám, kráľ Dávid – to boli predkovia Pána Ježiša. Vnukom Abraháma bol Jakub, ktorý mal  dvanásť synov. Jedným z nich bol Júda. Umierajúci otec mu povedal slová požehnania. Včera sme ich počuli v prvom čítaní z Knihy Genezis. Máte ich nalepené v domácej rorátnej knižke, máme ich zavesené tu v kostole  a určite ich všetci viete naspamäť. Čo sľúbil Jakub svojim synom pred smrťou?

Všetci recitujú nahlas úryvok z piatku:

Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,10)

KŇAZ:

- Veľmi dobre vám ide recitácia, tým viac sa mi to páči, že to na zapamätanie nebol ľahký text.

Povedal som vám včera, že posledné dni pred Vianocami až do budúceho piatku budeme počas sv. omší počuť čítania, ktoré bezprostredne ohlasujú príchod Pána Ježiša.

Keď Jakub hovoril svojim synom o ich kráľovskej budúcnosti, nemal na mysli svoje deti, ale ich potomkov.  Ohlasoval kráľa, ktorého vláda sa nikdy neskončí. Viete o kom hovorím, však? Samozrejme o Pánu Ježišovi. Dnes – určite ste si všimli - že pred chvíľkou sme počuli podobný úryvok. Prorok, ktorý ho povedal, sa nám v tomto Advente objavil prvýkrát.

Otázka deťom:

- Ako sa nazýva prorok, ktorého sme dnes v Bohoslužbe slova počuli prvýkrát?

(Jeremiáš)

KŇAZ:

Jeremiáš žil asi 100 rokov po nám už dobre známom  prorokovi Izaiášovi. Narodil sa v kňazskej rodine v Anatot blízko Jeruzalema, asi 650 rokov pred narodením  Pána Ježiša. Pán Boh ho povolal, aby bol prorokom v júdskom kráľovstve, teda na území, ktoré patrilo pokoleniu Jakubových synov: Júdu a najmladšieho Benjamína. Bolo to niekoľko storočí po smrti  kráľa Dávida.  Izraeliti sa už dávno vzdialili od Pána Boha. Znova žili po svojom a Pán Boh im poslal Jeremiáša, aby sa spamätali, lebo ináč ich znova čaká vyhnanstvo a dlhé otroctvo, ale oni nechceli počúvať o prichádzajúcej katastrofe. Jeremiáš veľmi trpel, pretože vedel aký strašný osud čaká jeho národ. Napriek tomu v smutnej budúcnosti Jeremiáš videl aj svetielko nádeje. Vypočujme si to:

PRÍBEH  - čítame pomaly a výrazne...

Hľa, prídu dni - hovorí Pán,

že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok

a bude ako kráľ panovať múdro,

v krajine bude prisluhovať

právo a spravodlivosť.

Za jeho dní Júda dosiahne spásu,

Izrael bude bývať v bezpečí.

A toto je meno, ktorým ho budú volať:

»Pán je naša spravodlivosť.« (Jer 23,5-6)

KŇAZ:

Pán nenechá svoj národ. Cez proroka Jeremiáša povedal, že keď ľudia otvoria oči a uvidia svoju nevernosť, príde nový čas.  Príde niekto, kto spasí, zachráni Izrael, kto spraví, že tento národ bude znovu v bezpečí.

Otázky deťom:

- Kto prinesie Izraelu záchranu a bezpečnosť. Ako ho volá prorok Jeremiáš?

(Spravodlivý výhonok)

- Kto je  spravodlivý výhonok?

(Mesiáš Ježiš Kristus)

KŇAZ:

Jeremiáš výrazne hovorí, že Mesiáš, ten, ktorý bude zhodne s právom pochádzať z rodu Dávidovho. Cez Jeremiáša Pán Boh hovorí: „... že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok“

Čo hovorí Matúš v dnešnom Evanjeliu napísanom niekoľko storočí neskôr?

Pozrime sa, čo je napísané v našej rorátnej knihe.

Dieťa prevracia list a nahlas číta:

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1,20-21)

KŇAZ:

Plnia sa predpovede prorokov. Včera som vám povedal, že takto to bude až do Vianoc. Evanjelista Matúš píše, že anjel veľmi zdôraznil pôvod Jozefa. Nazval ho synom Dávida, čiže ináč povedané potomkom Dávida. Naučte sa dnes naspamäť to, čo máte na obrázku a doma v rodinnom kruhu si  prečítajte ešte raz úryvok z dnešného Evanjelia. Na obrázkoch máte označené, v ktorej kapitole máte hľadať tento úryvok.

Otázky:

1. Ako sa nazýval prorok, ktorý pred babylonským zajatím vyzýval Izraelitov k obráteniu? (Jeremiáš)

2. Ako nazval Pán Boh Pána Ježiša cez Jeremiáša? (Spravodlivý výhonok)

Úlohy:

1. V rodinnom kruhu prečítať (Mt 1,18-24)

2. Naučiť sa naspamäť:

Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1,20)

Obrázok:

Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1,20)