Roráty každý deň

20. december - 18. deň

Štvrtý adventný týždeň – pondelok

20. december 2010

Sám Pán dá znamenie

KŇAZ:

Včera sme začali štvrtý adventný týždeň. Všetkých vás veľmi srdečne vítam, zvlášť srdečne vítam najvytrvalejších, ktorí chodia na roráty každý deň. Ak sa dnes niekto pridal, je to skvelé, lebo je to posledná šanca ísť po ceste do Betlehema. Každou hodinou sme bližšie k Vianociam.  Tento rok čítame Slovo Božie v Starom a Novom zákone a snažíme sa z neho čo najviac si zapamätať. Každý deň čítame Sv. Písmo v kruhu rodiny.

Na záver rorát sa presvedčíme, koľko úryvkov Sv. Písma vieme naspamäť. Preto si stále opakujeme to, čo už vieme. Môžete si doma urobiť rodinnú súťaž zo znalostí Slova Božieho. Môžete o pomoc poprosiť rodičov, alebo súrodencov, alebo spolužiakov v škole. Na Jasličkovej slávnosti bude súťaž: Kto vie najviac?

Dieťa recituje verš zo soboty:

Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1,20)

KŇAZ:

Pamätáte sa... Od 17. decembra, čiže od minulého piatku nás Slovo Božie bezprostredne pripravuje na Vianoce, priamo hovorí o udalostiach, ku ktorým sa blížime počas celého Adventu. Proroci, ktorí žili stovky rokov pred Pánom Ježišom, predpovedali jeho príchod a evanjelisti nám potvrdzujú, že sa tak skutočne stalo. V sobotu v Bohoslužbe slova sa nám prvýkrát v Advente objavil  prorok žijúci 650 rokov pred  Kristom.

Otázky deťom:

- Ako sa nazýval prorok, ktorého sme v sobotu spoznali?

(Jeremiáš)

- Ako volal prorok Jeremiáš Pána Ježiša?

(Spravodlivý výhonok)

KŇAZ:

- Slová proroka Jeremiáša boli svetielkom nádeje v tom, čo čakalo neverných  Izraelitov. Pamätáte sa, Jeremiáš veľmi trpel preto, lebo Izraeliti nechceli počúvať, keď ich vyzýval k obráteniu. Ľudia neverili, že ich znova čaká zajatie. Chcel by som, a veľmi vás o to prosím, aby ste v posledných dňoch, ktoré nám ostávajú do Vianoc, zvlášť pozorne počúvali Bohoslužbu slova. Presvedčíte sa, že  to, čo predpovedal prorok v prvom čítaní,  v Evanjeliu evanjelista potvrdzuje, že sa to skutočne stalo.

Dnes v prvom čítaní sme počuli  proroka Izaiáša, ktorý je nám už dobre známy. Otvorme našu rorátnu knihu:

Dieťa prevracia list a všetci čítajú nahlas:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

KŇAZ:

Niečo podobné o Emanuelovi sme počuli včera v Evanjeliu. Ak ste včera večer doma čítali  nahlas, určite viete o čom je reč.

Potom ako anjel povedal Jozefovi, aby sa nebál vziať si Máriu ... Svätý Matúš v nasledujúcej vete napísal, že...  dobre dávajte pozor čo povedal: „A stalo sa ...

Pozrite sv. Matúš o 700 rokov neskôr potvrdzuje, že sa presne to stalo, čo prorok predpovedal. Prečítame tento verš ešte raz:

Všetci nahlas čítajú:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

Otázka deťom:

- Ako sa volal kráľ, ktorý počul tieto Izaiášove slová

(Achaz)

KŇAZ:

Prečo Pán Boh cez Izaiáša prehovoril ku kráľovi Achazovi? Achaz nedodržiaval Božie prikázania. Na jeho kráľovstvo útočili zo všetkých strán, potrebovalo pomoc. Izaiáš prišiel v mene Boha a prosil: dôveruj Pánu Bohu, jeho pros o pomoc, o zázračnú  ochranu. Ale Achaz nechcel. Radšej sa pretvaroval, že si veľmi ctí Pána Boha a o pomoc prosil cudziu Asýriu. Svoj kraj zachránil, ale len na chvíľu, potom sa úplne podriadil Asýrii. Dokonca svojho syna  obetoval asýrskemu bôžikovi, vtedy odzneli slová Izaiáša:  Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

Achaz určite z toho veľa nerozumel. Čo to ten Izaiáš hovorí, o čo mu ide? Až o niekoľko storočí neskôr sa slová Izaiáša splnili: prišiel na svet prisľúbený Emanuel. Boh... Tak je tomu dodnes. Pán Boh je s nami, dáva nám znak svojej prítomnosti , každý deň v najrôznejších situáciách. Vypočujte si príbeh:

PRÍBEH XVIII – čítané pomaly a zreteľne.

Pred niekoľkými rokmi sme zo Skupinou Skaldowie koncertovali v Kanade a USA. Aby sme mohli odísť z Toronta do Chicaga, potrebovali sme si najprv na Americkom veľvyslanectve vybaviť si víza.

Ukázalo sa, že musíme pred veľvyslanectvom čakať v dlhej rade. Začal padať dážď so snehom, silno fúkalo. Ľudia začali nadávať na Američanov. Prišiel za mnou Peter Jančersky. Pretože sme veľmi zavčasu vstali, nestihol som si prečítať čítania na ten deň.  Navrhol som teda Petrovi, aby sme otvorili Sv. Písmo a aby sme si ho spolu prečítali.  Bude nám veselšie na duši a ľahšie sa nám bude stáť.  Skonštatoval som. V Liste sv. Pavla Títovi určenom na ten deň sme našli takýto úryvok: Pripomínaj im, že sú povinní podriadiť sa vrchnostiam, počúvať ich a prejavovať ochotu ku každému dobrému činu: nikoho neklamať, vyhýbať sa sporom ...

Neskôr sme si otvorili Žalm 23 „ keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou....“

Evanjelium som si už nestihol prečítať, lebo už sme boli na rade!

KŇAZ:

Pamätáte si, ako v jednom z rozhovorov malého Romanka Brandstaettera s dedkom sa chlapec od starého otca dozvedel, že vo  Sv. Písme je všetko?

Pán Boh veľmi často odpovedá na naše otázky priamo. Dá nám znak, že je pri nás blízko.  Autor príbehu sa o tom presvedčil tak, ako sa o tom môže presvedčiť každý z nás. Treba mať oči a uši široko otvorené.

Vždy, keď čítame Slovo Božie, máme sa pýtať Pána Boha: „Čo mi chceš dnes povedať Pane Bože? Akú máš odpoveď nato, čo sa mi dnes stalo?“

Skúste nad dnešným Evanjeliom podľa sv. Lukáša takto uvažovať. Najprv ho nahlas prečítajte a potom zatvorte oči a pouvažujte, čo mi Pán Boh týmto chce povedať? Možno cez deň ťa niekto milo prekvapil, alebo ťa sklamala priateľka, alebo si zle napísal písomku, možno si dostal v škole jednotku alebo si mame odvrkol. Aký znak , aké svetlo ti do toho dáva Boh? Čo ti chce povedať?

Otázky:

1. Čo znamená slovo „Emanuel?“ (Boh s nami)

2. Kedy slávime sviatok Zvestovania Pána?  (25. marec)

Úlohy:

1. V rodinnom kruhu prečítať časť Evanjelia podľa sv. Lukáša: (Lk 1,26-38) a zamyslieť nad tým, čo mi týmito slovami chce Pán Boh povedať?

2. Naučiť sa naspamäť:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

Obrázok:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)