Roráty každý deň

21. december - 19. deň

Štvrtý adventný týždeň – utorok

21. december 2010

Boh je blízko k svojmu ľudu.

KŇAZ:

- Už štvrtý utorok sme na rorátoch. Všetkých srdečne vítam.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Toto je naše tohtoročné heslo a bojová výzva, ktorú opakujeme od prvého dňa rorát.  Opakujeme ju len preto, aby sme si dokonca života pamätali, že:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

Pripomínam, že sa snažíme nielen čítať každý deň Sv. Písmo, ale aj čo najviac úryvkov sa naučiť naspamäť.  V sobotu na Jasličkovej slávnosti  v súťaži zistíme, koľko úryvkov vieme naspamäť. Preto si zopakujme, čo sme sa naučili naspamäť od piatka 17. decembra.

Deti recitujú úryvky:

z piatku:

Neoddiali sa žezlo od Júdu, ani berla od jeho nôh, kým nepríde ten, ktorému prislúcha žezlo a ku ktorému sa pritúlia národy. (Gn 49,10)

zo soboty:

Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (Mt 1,20)

z pondelka:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

KŇAZ:

Vaša pamäť je vynikajúca. Myslím si, že keby som vás poprosil recitovať úryvky z druhého týždňa rorát asi by ste s tým nemali problém. Je to skvelé, ale presvedčíme sa o tom v sobotu na Jasličkovej slávnosti.

17. december – ako sa pamätáte  - bol dôležitý deň v Advente. Každý rok týmto dňom začína bezprostredná príprava na Vianoce. Od tohto dňa liturgia slova hovorí priamo, že Mesiáš je už blízko.

Dúfam, že ste pred chvíľou pozorne počúvali dnešné Božie Slovo.  Musím sa priznať, že  tento úryvok ma mimoriadne dojíma. Keď ho čítam, alebo počúvam, srdce mi bije od radosti. Prečo? Ľahko si domyslíte.

Dnes prorok Sofoniáš zopakoval veľmi dôležitú pravdu. Zopakoval to, čo včera Izaiáš pripomenul kráľovi Achazovi, ale on to nechcel počuť. Sofoniáš nám dnes hovorí:

Kňaz alebo vybraná osoba číta úryvok, špeciálnu pozornosť venuje zdôrazneným slovám: ... (So 3,14b-17a)

Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael,

teš a raduj sa z celého srdca,

dcéra Jeruzalema!

Pán zrušil tvoje pokuty,

odvrátil nepriateľa;

kráľom Izraela uprostred teba je Pán,

nešťastia sa viac neobávaj!

V ten deň povedia Jeruzalemu:

“Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky!

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh,

spásonosný hrdina;

Uznajte, tieto slová môžu vzbudiť len radosť. Ktoré slová? O čom hovorí prorok s takou radosťou?

Otázka deťom:

- O čom hovorí prorok Sofoniáš?

(Že Pán Boh je medzi ľuďmi a je blízko každému človeku)

KŇAZ:

Prorok Sofoniáš – podobne ako včera Izaiáš – prináša nám radostnú zvesť: Boh je s nami. Zaujíma sa o nás. S ním sa môžeme cítiť bezpečne. A nielen to, Pán Boh nám dáva znak svojej prítomnosti. Len treba mať oči a uši široko otvorené ako pán, ktorého príbeh sme počuli včera.

(Ak kňaz uzná za potrebné, možno ju krátko prerozprávať)

Dúfam, že keď ste včera čítali úryvok zo Sv. Písma,  zamysleli ste sa na chvíľu – tak ako som vás prosil – čo vám tým tebe Janko, Marienka, mama, babka ... chcel Pán Boh povedať?

Včera o neobyčajnom znaku hovoril prorok Izaiáš.

Otázky deťom:

- Aký znak od Pána Boha predpovedal prorok Izaiáš?

(Že panna počne a porodí Syna a dá mu meno Emanuel)

- Čo znamená slovo Emanuel?

(Boh s nami)

- Na koho sa vzťahovali slová proroka Izaiáša o Emanuelovi?

(Na Pána Ježiša – Mesiáša)

KŇAZ:

Dnes Mária navštevuje  svoju príbuznú Alžbetu. Keď sa dozvedela, že jej teta čaká dieťa, hneď sa vydala na cestu, aby jej pomohla.  Musela ísť pešo 4 možno 5 dní.  Áno, nie 5 hodín, ale 5 dní – to bola skutočná pútnička. Alžbeta sa veľmi potešila Máriinej návšteve. Tak veľmi, že Ján Krstiteľ, ktorého čakala pod srdcom sa pohol a Máriu nazvala ... no, ako nazvala Alžbeta Máriu? Prečítame si to v našej rorátnej knihe.

Dieťa  prevracia list a všetci čítajú nahlas:

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1,45)

Otázky deťom:

- Ako nazvala Alžbeta Máriu?

(Blahoslavenou)

- Čo znamená slovo blahoslavený?

( šťastný)

KŇAZ:

- Alžbeta povedala, že Mária je najšťastnejšia zo všetkých žien. Prečo? Pán Boh si ju vybral za matku Mesiáša, za matku  svojho Syna. Mária je dokonale šťastná, lebo verila, že cez ňu sa môžu splniť slová prorokov.

Naučte sa slová Alžbety naspamäť – máte ich napísané na obrázkoch. Nakoniec si vypočujte, ako autor Veľpiesne písal o túžbe za milovaným, o tom, že už je blízko. Treba teda nastaviť uši tak ako Panna Mária, aby sme počuli jeho kroky a neprepásli jeho príchod. Zatvorte oči a počúvajte. Do Vianoc máme už len tri dni.

PRÍBEH XIX

– čítané pomaly, zreteľne tak, aby poslucháči mali dojem, že o chvíľu sa stane niečo dôležité, preto treba zbystriť pozornosť.

 

Hlas môjho milého!

Hľa, on prichádza!

Po horách skáče,

po vŕškoch hupká.

Milý môj je sťa srna,

je ako jelenča.

Hľa, veď už stojí

pred naším múrom!

Okienkom hľadí,

cez mriežku sa díva.

Môj milý začal

a povedal mi:

Hor’ sa, priateľka moja,

krásavica moja, a poď!

Lebo, hľa, už je po zime,

dážď prestal, pominul!

Kvieťa sa kľuje po kraji,

nadišiel spevu čas.

Hrdličky hrkútanie

po našom kraji znie.

Na fige bronie už rané ovocie,

roznáša vôňu vinič v rozkvete.

Nuž, hor’ sa, priateľka moja,

krásavica moja, a poď!

Holubica moja v rozsadlinách skál,

v úkryte na bralách,

daj zrieť mi svoju tvár,

daj počuť mi svoj hlas,

veď sladký je tvoj hlas

a prekrásna je tvoja tvár.

(Pieseň piesní 2,8-14)

Otázky:

1. Ako nazvala Alžbeta Pannu Máriu? (Požehnanou)

2. Čo znamená slovo „požehnaný“ (šťastný)

3. Ako sa nazýval syn Alžbety, ktorý bol rovesníkom Pána Ježiša? (Ján Krstiteľ)

Úlohy:

1. V rodinnom kruhu prečítať: (Lk 1,39-45)

2. Naučiť sa naspamäť:

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45)

3. Pomodliť sa za rodičov, ktorí čakajú dieťa.

Obrázok:

Stretnutie Panny Márie s Alžbetou: „A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45)