Roráty každý deň

22. december - 20.deň

Štvrtý adventný týždeň – streda

22. december 2010

Mária velebí Boha za splnenie sľubov

KŇAZ:

Ideme do finále nášho adventného čakania. Tento rok máme jeden z dlhších Adventov. Určite aj vy tak ako aj ja veľmi túžime, aby už boli Vianoce. Všetko okolo nás už hovorí o Vianociach, ale my sme stále v adventnom očakávaní. Dnes sme na rorátoch už na 20 stretnutí. A viem, že je tu veľa takých, ktorí nevynechali ani jeden deň. Veľmi sa teším, že sa chcete čo najlepšie pripraviť na tento pekný, dlho očakávaný deň Narodenia Pána. Každý deň prichádzate na roráty, čakajú nás tu vždy zaujímavé kahančeky. Doma na adventnom venci zapaľujete sviečky, čítate spolu v kruhu rodiny Sv. Písmo a učíte sa  naspamäť čo najviac úryvkov.

To je zvlášť dôležité a som presvedčený, že na naučenie sa úryvkov zo Sv. Písma treba vynaložiť toľko námahy ako napríklad na naučenie sa anglických slovíčok. Znalosť cudzieho jazyka sa veľmi zíde, ale znalosť Sv. Písma je omnoho dôležitejšia, pretože Slovo Božie nás učí ako žiť a čo robiť. Preto ho nutne treba poznať.

Ako som spomínal,  nakoniec vyskúšame koľko úryvkov zo Sv. Písma vieme naspamäť. Budete mať príležitosť recitovať naučené úryvky.  Teraz vyskúšajme našu pamäť z posledných dvoch dní, čiže z pondelka a utorka.

Deti  recitujú úryvky:

z pondelka:

Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

z utorka:

„A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1,45)

KŇAZ:

Krásne  viete naspamäť Slovo Božie.  Dúfam, že ich nielen viete, ale vďaka našim rorátnym stretnutiam viete, s ktorými udalosťami súvisia.

V pondelok jeden z prorokov nám povedal  neobyčajné proroctvo. Medzi iným povedal: Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel! (Iz 7,14)

Otázky deťom:

- Ako sa volal prorok, ktorý toto povedal?

(Izaiáš)

- Aký znak predpovedal prorok Izaiáš?

(Predpovedal, že Mária z Nazaretu porodí syna, ktorému dá meno Emanuel, čiže Boh je s nami)

KŇAZ:

To, čo predpovedal Izaiáš, sa doslovne splnilo. Za Máriou prišiel Archanjel Gabriel z neobyčajnou správou z neba. Povedal, že Boh zo všetkých dievčať v Izraeli vybral práve ju, dievčatko bývajúce v Nazarete za matku svojho Syna. Viete si to vôbec predstaviť?

Panna Mária určite vyzerala vystrašená, lebo Archanjel Gabriel, ju najprv pozdravil, a hneď potom jej povedal, aby sa nebála, lebo našla milosť u Pána Boha. Vtedy anjel doslovne povedal presne to, čo kedysi predpovedal Izaiáš. Vypočujte si, čo presne povedal:

Vybraná osoba alebo kňaz číta dopredu pripravený text (Lk 1,31-33)

KŇAZ:

„Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Všimli sme si, že keď anjel odovzdával dôležitú a výnimočnú správu, spomenul aj predkov Pána Ježiša?

Otázka deťom:

- Koho z predkov Archanjel Gabriel vymenoval

(Dávida a Jakuba)

KŇAZ:

- Pre Izraelitov nebolo tajomstvom, že v ich národe príde na svet Mesiáš. Proroci stáročia o tom hovorili. Určite o tom snívalo veľa dievčat. Preto aj Panna Mária prišla navštíviť a pomôcť svojej príbuznej Alžbete, ktorá tiež čakala dieťa a počula od nej: „Požehnaná si“

Otázka deťom:

- „Čo znamená „Požehnaná?“

( šťastná)

KŇAZ:

- Včera v kostole v Evanjeliu a potom doma v rodinnom kruhu sme čítali o stretnutí dvoch žien. Mária sa dozvedela, že bude matkou Pána Ježiša a Alžbete sa mal zakrátko narodiť Ján Krstiteľ. Len čo Mária vošla do domu svojej príbuznej, Alžbeta hneď spoznala v nej matku Božieho Syna. Povedala: Si najšťastnejšia zo všetkých žien, Mária, lebo Pán Boh si ťa vybral za matku svojho Syna. Si šťastná, lebo si uverila, že cez teba sa môžu naplniť prísľuby prorokov.

Na tieto slová Mária vyspievala krásny chválospev za všetko, čo Pán Boh v jej živote urobil. Vypočujte si príbeh:

PRÍBEH XX. – Magnifikat

“Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie

s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených

Hladných nakŕmil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

KŇAZ:

Tento pekný Máriin hymnus – chválospev sa tiež nazýva Magnifikat. Na celom svete sa spieva na zakončenie vešpier, čiže večernej modlitby. Prvé slová Magnifikatu máme napísané v našej rorátnej knihe. (Lk1,46-56)

Dieťa obracia list a všetci čítajú nahlas:

“Velebí moja duša Pána

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,46-48)

KŇAZ:

- Navrhujem, aby ste sa dnes večer zamysleli nad tým, za čo môžete a máte  velebiť Pána Boha, za čo mu máte  ďakovať. Naučte sa naspamäť z Máriinho chválospevu. Obrázok si nalepte do domácej rorátnej knihy a príležitostne si opakujte verše, ktoré už viete naspamäť.

Otázky:

1. Kde a kedy spievala Panna Mária chválospev? (Pri stretnutí s Alžbetou)

2. Ako sa nazýva chválospev, ktorý spievala Panna Mária? (Magnifikat)

Úlohy:

1. V rodinnom kruhu prečítať: (Lk 1,46-56)

2. Naučiť sa naspamäť:

Velebí moja duša Pána a môj  duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle  blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,46-48)

3. Zamysli sa: za čo môžeš a máš ďakovať Pánu Bohu?

Obrázok:

Velebí moja duša Pána a môj  duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle  blahoslaviť ma budú všetky pokolenia (Lk 1,46-48)