Roráty každý deň

23. december - 21. deň

Štvrtý adventný týždeň – štvrtok

23. december 2010

Príď Pane Ježišu. Sme pripravení.

KŇAZ:

Dostali   sme sa k predposlednému dňu našich Rorátov. Všetkých veľmi srdečne vítam a pozývam ešte jeden krok urobiť bližšie k Vianociam. Zajtra je Štedrý deň. Tak dlho očakávané sviatky. Som si istý, že na toto výnimočné obdobie sú už pripravené nielen naše domy, naše bývania, ale predovšetkým sme my pripravení.

Nemôže byť niekto nepripravený, ak chodil dennodenne na Roráty. Ak počúval Slovo Božie každý deň. Ak ste doma v rodinnom kruhu čítali Sv. Písmo a učili ste sa naspamäť úryvky  Slova Božieho.  Niet lepšie pripravených ľudí na Vianoce.

Veľmi sa teším, že vďaka rorátnym stretnutiam sme tak blízko k Slovu Božiemu, tak blízko k tomu, čo Boh cez prorokov hovoril o svojom veľkom prísľube, o príchode svojho Syna na zem.

Dnes v prvom čítaní Pán Boh k nám prehovoril cez proroka, ktorého  kniha je vo Sv. Písme v Starom zákone umiestnená ako posledná. Kvôli poriadku pripomeňme si ešte...

Otázky deťom:

- Ktoré obdobie je opisované v Starom a ktoré v Novom zákone?

(V Starom zákone – obdobie pred narodením Pána Ježiša, v Novom  - obdobie po jeho príchode na svet.)

- Ako sa volal prorok, ktorý k nám prehovoril v prvom čítaní?

(Malachiáš)

KŇAZ:

- V prvom čítaní  Pán Boh k nám hovoril cez proroka Malachiáša. Meno Malachiáš znamená „Môj posol“. Kniha tohto proroka je poslednou v Starom zákone. Nachádza sa teda pred novým zákonom, ktorý opisuje ako už vieme príchod a pozemský život Mesiáša, Emanuela, Spasiteľa.

Malachiáš žil 400 rokov pred Pánom Ježišom. Jeho kniha je krátka. Má sotva tri hlavy. Malachiáš bol prorok poslaný izraelskému národu nato, aby pripomenul, aká veľká a nesmierna je láska Pána Boha voči nim.

Malachiáš predpovedá, že – zhodne so všetkými skoršími prísľubmi – Deň Pána, čiže  Deň príchodu Boha na zem, deň, v ktorom Boh bude blízky človeku až tak, že bližšie sa už nedá. Tomuto dňu  ako hovorí prorok – bude predchádzať príchod anjela, ktorý očakávanému  Pánovi pripraví cestu.

Bezprostredne pripravil ľudí na narodenie Syna Božieho syn Zachariáša a Alžbety.

Otázka deťom:

- Ako sa volal syn Zachariáša a Alžbety?

(Ján Krstiteľ)

KŇAZ:

- Práve preto dnes deň pred vigíliou Božieho narodenia čítame Evanjelium o narodení Jána Krstiteľa.

Ján sa narodil pol roka skôr ako Pán Ježiš a práve on volal na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“. Podobné slová  vypovedal pred ním iný veľký prorok Starého zákona. Som zvedavý, či si pamätáte ako sa volal.

Jeho slová sme sa učili v druhom adventnom týždni.

Otázka deťom:

- Ako sa volal veľký prorok Starého zákona, ktorý vyzýval ľudí, aby pripravili cestu Pánovi? (Izaiáš)

- Ako vyzýval prorok Izaiáš, aby sa ľudia pripravili na príchod Pána?

“Na púšti pripravte cestu Pánovi.

Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! (Iz 40,3)

KŇAZ:

Celý Advent sme naše srdcia pripravovali na príchod Pána Ježiša. Stálo nás to veľa úsilia. To je pravda. Pretože každodenné chodenie na sv. omšu, pozorné počúvanie Božieho slova, učenie sa úryvkov Sv. Písma naspamäť. To všetko nebolo ľahké, ale s čistým svedomím   môžeme povedať: „Sme pripravení Pane Ježišu. Príď!  Čakáme Ťa!“

Musím sa vám priznať ale k jednej veci.  Trochu sa bojím, že po sviatkoch zabudnete čítať Slovo Božie. Že znova schováte Sv. Písmo na poličku... Možno sa bojím zbytočne? ...Možno čítanie Sv. Písma v kruhu rodiny sa stalo našim trvalým rodinným zvykom? Len, aby tak bolo... Pozrime sa, čo máme dnes, v poslednom dni Rorátov, v našej  rorátnej knihe.

Dieťa prevracia list a všetci čítajú nahlas.

Ukáž mi, Pane, svoje cesty

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,

lebo ty si Boh, moja spása,

a v teba dúfam celý deň.(Ž 25,4-5)

KŇAZ:

Táto krásna modlitba sú slová dnešného Žalmu. Môžete si z neho urobiť motto a vyvesiť ho vo svojej izbe.

Môžete sa pomocou týchto slov modliť, aby ste nechodili po svojich cestách, ale Božími cestami.

Novinár pán Krištof Skórzyńsky rozprával ako mu otec, keď bol malý v miestnosti nad posteľou vyvesil slová z Písma:

PRÍBEH XXI. – čítame pomaly a zreteľne

Všetko má svoj čas

a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

Je čas narodiť sa, je čas umrieť,

je čas  sadiť, je čas trhať zasadené.

(Kaz 3, 1-2)

Tento úryvok z Knihy  Kazateľ, od detstva  visel nad mojou posteľou napísaný ručne mojim otcom. Na konci bol ešte výchovný dodatok: „Je čas učenia a čas odpočinku.“

Týchto niekoľko slov Starého zákona som mohol zarecitovať aj uprostred noci. Či som chcel, alebo nie, čítal som ich každý deň.

V určitom zmysle sa mi stali mojou životnou devízou.

Prv než idem za šéfom, aby som sa s ním porozprával o mojej profesionálnej budúcnosti, sám seba sa pýtam, či už je na to čas? Možno mám ešte počkať a popracovať, aby som si zaslúžil povýšenie, či postup.

Pán Boh dal, že obyčajne som bol v „pravom čase“ na pravom mieste.

Ale úryvok sa týka aj premárneného času. O tom, že z mnohými rozhodnutiami nemáme odkladať a treba ich robiť odvážne. Tak to bolo, keď som prosil o ruku mojej manželky, keď som sa sťahoval z domu, keď som bral úver na 40 rokov.

Nedávno som tie isté slová zavesil nad posteľ môjho syna.

KŇAZ:

Každý môže mať takéto motto, ktorým sa chce v živote  riadiť. Navrhol by som vám za motto slová dnešného žalmu, ale samozrejme vy si môžete vybrať slobodne hociktorý úryvok Sv. Písma taký, ktorý je vám zvlášť blízky. Dôležité je, aby ste si Slovo Božie pamätali a dovolili Pánu Bohu, aby vás viedol. Nalepte si do domácej rorátnej knihy posledný obrázok a naučte sa túto krásnu modlitbu zo Žalmu 25.

Ešte raz si to spoločne prečítame:

Všetci nahlas čítajú:

Ukáž mi, Pane, svoje cesty

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,

lebo ty si Boh, moja spása,

a v teba dúfam celý deň. (Ž 25,4-5)

KŇAZ:

Nakoniec najhlasnejšie ako dokážeme tak, aby sa otriasalo v našich hlavách a srdciach do konca života zakričme:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

POZOR !

Tak ako som mal pre vás dnes pripravené prekvapenie, mám prekvapenie pre vás aj na zajtra.

A samozrejme na Jasličkovej slávnosti urobíme súťaž a zistíme, koľko citátov vieme zo Svätého Písma. Zajtra prineste svoje Rorátme knihy podpísané. Vyhodnotíme Roráty a knihu vám, samozrejme, vrátime. Dnes vám dávam aj otázky. Vypracované odpovede prineste zajtra na posledné Roráty.

Úlohy:

1.Naučiť sa naspamäť:

Všetci nahlas čítajú:

Ukáž mi, Pane, svoje cesty

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,

lebo ty si Boh, moja spása,

a v teba dúfam celý deň

(Ž 25,4-5)

2. Pripomenúť si časti Sv. Písma, ktoré sme sa počas Adventu naučili naspamäť.

3. Vybrať zo  Sv. písma jeden citát buď z častí, ktoré sme spoznávali počas rorát, alebo ľubovoľný iný zo Sv. písma, a zväčšený zavesiť vo svojej izbe ako svoje motto – usmernenie do života.

4. Urobiť doma vianočnú výzdobu pomocou materiálov z tohtoročných rorát, mali by byť  znakom Tvojej pripravenosti na Božie narodenie.

5. Nezabudnúť na každodenné čítanie Sv. Písma v kruhu rodiny.