Roráty každý deň

3D Roráty - Abrahám

3D Roráty - Prvá sv. omša

Sobota 29. januára 2011


Čítaj Sväté písmo každý deň aj naďalej!

 

VIERA  ABRAHÁMA

 

Srdečne Vás vítam na našej prvej rorátnej svätej omši počas roka. Advent už skončil a vy sa určite pýtate, prečo sa táto sv. omša volá rorátna. Tak vám to vysvetlím.....

KŇAZ: (vysvetlí deťom význam 3D rorátov )

Prečo Roráty 3D?

Prvý veľký Advent bol v dejinách židovského národa v čase od prvého hriechu Adama a Evy až do narodenia Pána Ježiša, vtedy Židia čakali Mesiáša.

Druhý Advent - liturgický si pripomíname každý rok, prebieha štyri týždne pred Vianocami – vtedy sa pripravujeme na narodenie Pána Ježiša, ktoré oslavujeme každý rok.

Tretím veľkým Adventom by mal byť celý náš život, v ktorom by sme mali očakávať a pripravovať sa na druhý príchod Pána Ježiša. Aby sme na túto veľmi dôležitú udalosť nezabudli, vždy v jednu sobotu v mesiaci sa stretneme a spolu si to pripomenieme.

Otázka deťom:

- Odkiaľ o tom vieme? Z televízie? Z internetu? Možno z nejakej knihy?

(Zo Svätého Písma)

KŇAZ:

Samozrejme, máte pravdu. O tom všetkom vieme z výnimočnej knihy, alebo lepšie povedané z Knihy Kníh.

Otázka deťom:

- Čo máme robiť so Svätým Písmom? (Sväté Písmo máme čítať)

- Ako ho máme čítať?(nahlas a pomaly)

- Aký citát sme sa naučili o čítaní Svätého písma? (Čítaj Sväté písmo každý deň. Miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním nerozlúč... keď zostarneš prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej Knihy...)

KŇAZ:

- Čítaj Sväté Písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

...Už vieme, že Sväté Písmo máme čítať každý deň. Aj to robíme?

Otázka deťom:

- Kto čítal cez týždeň zo Svätého Písma?

- O čom ste čítali?

- Pamätáte si aj nejaký citát, čo sme sa učili?   (deti odpovedajú)

Otázka deťom:

- Kto je autorom Svätého Písma? (Pán Boh)

KŇAZ:

Počúvali ste teda, čo nám Pán Boh chce aj dnes chcel povedať cez prvé čítanie?

Otázka deťom:

- Kto sa spomínal v tomto čítaní? (Abrahám, Sára, .... Izák, Jakub)

- A aké slovo sa viackrát spomínalo v tomto čítaní? (viera)

- Viera je ťažké slovo. Čo podľa vás znamená?  (Viera je odpoveď človeka Bohu. Viera je odpoveď človeka na volanie Božie.) Vysvetlíme si toto slovo na príklade jedného muža zo Starého zákona.

KŇAZ:

V knihe Genezis v Starom zákone sa píše o mužovi menom Abram, ktorý mal veľmi silnú vieru.

Otázka deťom:

Čo znamená v preklade kniha Genezis? (kniha Pôvodu, Vzniku)

KŇAZ:

V meste Ur žil muž menom Táre, ktorý pochádzal z rodiny, ktorá je v Písme označovaná za modloslužobnú. Mal troch synov: Abrama, Nachora a Arana. Táre zobral svojho syna Abrama, svojho vnuka Lota a svoju nevestu Sarai a vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa usadili.

Abramovi sa tam prihovoril Boh:

PRÍBEH I. (Boh posiela Abrama do Kanaánu)

Tu Pán povedal Abramovi:

"Odíď zo svojej krajiny,

od svojho príbuzenstva

a zo svojho otcovského domu

do krajiny, ktorú ti ukážem.

Urobím z teba veľký národ,

požehnám ťa a preslávim tvoje meno

a ty budeš požehnaním.

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať,

a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!

V tebe budú požehnané

všetky pokolenia zeme!"

A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán.

Abram vzal so sebou svoju ženu Sarai a svojho synovca Lota i celý majetok, čo nadobudli, aj služobníctvo, ktoré v Harane získali. A takto odišli, aby šli do krajiny Kanaán.

KŇAZ:

Počuli ste  ako veľmi Abram Bohu veril a dôveroval. Vzal svoju rodinu a odišiel ako mu povedal Pán Boh. (Koľko iných ľudí by to neurobilo, lebo majú slabú vieru.)

Lenže medzi Abramovými a Lotovými pastiermi vznikali zvady, preto Abram povedal Lotovi, aby sa od neho odlúčil. Lot si teda vybral celú krajinu okolo Jordánu.

Lenže v krajine okolo Jordánu bojovali medzi sebou králi, ktorí vzali do zajatia aj Abramovho synovca Lota. Keď sa to Abram dozvedel, zobral svojich mužov, prepadol protivníkov, hubil ich a prenasledoval. Takto priviedol späť svojho synovca Lota, jeho ženy, ľud i majetok.

Po týchto udalostiach sa Pán prihovoril vo videní Abramovi takto:

PRÍBEH II:

"Neboj sa Abram, ja som tvoj štít. Tvoja odmena bude veľmi veľká!"

Abram odpovedal: "Pane, Bože, čože mi dáš? Veď ja odídem bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Eliezer."

A Abram pokračoval: "Veď si mi nedal potomstvo a môj domorodý sluha bude mojím dedičom!"

Ale Pán mu povedal: "On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vyjde z tvojho lona."

Vyviedol ho von a povedal mu: "Pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak môžeš!" A uistil ho: "Také bude tvoje potomstvo!"

Abram uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť.

KŃAZ:

Abramova žena Sarai mu neporodila dieťa. Mala však ona aj egyptskú slúžku menom Agar. Tá Abramovi porodila syna Izmaela.

Raz keď sa Pán opäť zjavil Abramovi povedal mu:

Ja som všemohúci Boh.Uzavrel som svoju zmluvu medzi mnou a tebou a rozmnožím ťa prenáramne.Budeš otcom mnohých národov. A tvoje meno nebude už viac Abram, ale Abrahám, lebo ťa urobím otcom mnohých národov. Dám sa ti rozrásť prenáramne, rozmnožím ťa v národy, i králi z teba vzídu.

A Boh povedal Abrahámovi aj toto:

Svoju manželku Sarai už nebudeš volať Sarai, ale Sára (Pani, Kráľovná)bude jej meno. Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. Aj ju požehnám: Z nej budú pochádzať národy a králi národov.

A Boh povedal Abrahámovi:

Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák a svoju zmluvu s ním urobím zmluvou večnou preň i pre jeho potomstvo po ňom.

A Pán navštívil Sáru, ako prisľúbil, a Pán vyplnil Sáre, čo predpovedal. Sára teda počala a porodila Abrahámovi syna vo svojej starobe. Abrahám ho nazval Izákom.

KŇAZ:

Deti vidíte, Pán Boh splnil všetko, čo prisľúbil Abrahámovi, lebo ho miloval. Najťažšia skúška však Abraháma ešte len čaká.

PRÍBEH III:

Boh skúšal Abraháma naďalej a povedal mu:

"Abrahám!"

On odpovedal: "Tu som."

A on hovoril: "Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny "Morja"! Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem." Abrahám vstal včasráno, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh.  Na tretí deň, keď Abrahám zdvihol oči, zďaleka uvidel to miesto.

Tu Abrahám povedal svojim sluhom: "Vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám."

Potom vzal Abrahám drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka; sám vzal oheň a nôž a takto šli obaja spolu.

Tu povedal Izák svojmu otcovi Abrahámovi: "Otče!"

On mu odvetil: "Hľa, tu som, syn môj!"

A on mu povedal: "Drevo a oheň na zápalnú obetu je tu, kde však je baránok na zápalnú obetu?"

Abrahám mu odvetil: "Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj."

A išli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo.

Potom Abrahám siahol rukou a vzal nôž, aby zabil svojho syna.

Vtedy naň zavolal Pánov anjel z neba: "Abrahám, Abrahám!"

On odpovedal: "Tu som." On mu povedal: "Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu! Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne."

Tu zdvihol Abrahám oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v kroví. Abrahám podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu namiesto svojho syna.

KŇAZ:

Počuli ste, čo sa tam stalo? To je ale silná viera, však? Abrahám, tak veľmi veril Pánu Bohu, že urobil všetko, čo mu Boh prikázal a ten ho za to odmenil:

Pretože si toto urobil a svojho syna, svojho jediného si neušetril predo mnou, zahrniem ťa požehnaním a prenáramne rozmnožím tvoje potomstvo. Bude ho ako hviezd na nebi a ako piesku na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov a v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme preto, že si poslúchol môj hlas.

Otázka deťom:

- Ako Pán Boh zmenil Abramovi meno? (Abrahám)

- Čo znamená meno Abrahám? (praotec všetkých národov)

- Aká bola najväčšia skúška viery Abraháma? (obetovanie syna Izáka)

KŇAZ:

Odkiaľ sme sa to všetko dozvedeli?( zo Svätého Písma)

Deti otočia stránku v knihe, alebo prečítajú citát zo Svätého Písma, ktorý je opäť pripravený, aby sa mohol zavesiť v kostole na rebrík.

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia a ktorému bolo povedané: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“ (Hebr 11, 17 – 18)

Otázky:

1. K čomu prirovnal Pán Boh veľkosť Abrahámovho potomstva? (ako hviezd na nebi a piesku na morskom brehu)

2. Ako Pán Boh zmenil Abramovi meno? (Abrahám)

3. Ako sa volal Abrahámov syn, ktorého mal obetovať? (Izák)

4. Čo znamená meno Abrahám? (praotec všetkých národov)

5. Čo znamená meno Sára? (Pani, Kráľovná)

6. Aká bola najväčšia skúška viery Abraháma? (obetovanie syna Izáka)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma, prečítať si z knihy Genezis o obetovaní Izáka (Gn 22, 1 – 19)

2. Naučiť sa naspamäť:

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia. (Hebr 11, 17)

Obrázok:

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia. (Hebr 11, 17)