Roráty každý deň

3D Roráty - Ábel

3D Roráty - Druhá sv. omša

Sobota 19. februára 2011


Čítaj Sväté Písmo každý deň aj naďalej!


KAIN A ÁBEL – (OBETA ÁBELA)


Srdečne Vás vítam na druhej sv. omši našich 3D Rorátov. Je vás tu určite  viac ako minule. Dúfam, že je to preto, že ste o sobotných rorátoch  porozprávali aj svojim kamarátom a spolužiakom. Je to dôležité. Veľmi mi na tom záleží, aby vás prichádzalo čo najviac. Prečo? Lebo počas našich stretnutí chceme pokračovať v čítaní a počúvaní najdôležitejšej knihy nášho života.

Otázka deťom:

- Ako sa volá najdôležitejšia kniha nášho života?

(Sväté Písmo)

KŇAZ:

Samozrejme, máte pravdu.

KŇAZ:

- Čítaj Sväté Písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

...Už vieme, že Sväté Písmo máme čítať každý deň. Aj to robíme?

Otázka deťom:

- Kto čítal cez týždeň zo Svätého Písma?

- O čom ste čítali? (deti odpovedajú)

KŇAZ:

Na minulej rorátnej omši sme si spomínali jedného muža, ktorý mal veľmi silnú vieru.

Otázka deťom:

- Pamätá si niekto, ako sa tento muž volal? (Abrahám)

- Čo znamená toto meno? (praotec všetkých národov)

- Pamätá si niekto aj ako sa volala jeho žena? (Sára)

- Akú najťažšiu skúšku mu dal Pán Boh? (mal obetovať syna Izáka)

- A ako to nakoniec skončilo? Zabil Abrahám svojho syna? (nie, Pán Boh videl silnú vieru Abraháma a ten nakoniec obetoval baránka)

- Pamätáte si aj citát, čo sme sa mali naučiť?

DETI:

S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia. Hebr 11, 17 – 18)

KŇAZ:

Aj dnes budeme pokračovať v čítaní Svätého Písma.

Počúvali sme prvé čítanie? Spomínali sa tam dvaja bratia. Ako sa volali? (Kain a Ábel)

Super, som rád, že niektorí z vás pekne počúvajú. Tak teda začneme...

KŇAZ:

Tak ako sa v prvej knihe Starého zákona píše o Abrahámovi, píše sa tam aj o stvorení sveta a človeka.

Otázka deťom:

- Ako sa volá prvá kniha Starého zákona? (Genezis)

- Čo znamená Genezis? (kniha Pôvodu, Vzniku)

KŇAZ:

Vidíte deti, preto je to kniha Pôvodu, Vzniku, lebo začína stvorením sveta a človeka.

Otázka deťom:

- Vie mi niekto povedať, čo stvoril Pán Boh? (svetlo, tmu, hviezdy, zvieratá, vodu,.....človeka)

- Ako sa volal prvý človek? (Adam)

- Kde žil tento človek? (v raji Edene)

- Bol sám? (Boh mu dal ženu – Evu)

- Čo sa v tomto raji stalo? (Adam a Eva neposlúchli Pána Boha a jedli zakázané ovocie zo stromu poznania dobra a zla, had ich naviedol)

- Čo spravil Boh, keď to zistil? (vyhnal ich z raja)

KŇAZ:

Boh prarodičov spravodlivo vypovedáva z miesta, na ktorom mohli žiť šťastne, ak by boli poslúchli príkaz Boží. Nestalo sa tak a posiela ich do zeme, ktorú odteraz musia obrábať a zápasiť s ňou. Adamovi a Eve sa narodili dvaja synovia – Kain (starší) a Ábel (mladší). Kain bol roľník a Ábel bol pastier oviec.

Čo sa stalo ďalej sa dozvieme, ak budeme počúvať príbeh z knihy Genezis, kde sa spomína prvá obeta, ktorú obetoval Bohu Ábel.

PRÍBEH IV:

Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.

Tu povedal Pán Kainovi: "Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?"

Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime si von!" A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.

KŇAZ:

Kain a Ábel sa chceli zapáčiť Pánu Bohu a preto mu prinášajú obety. Kain však obetoval dar, ktorý nebol prvotriedny. Naopak, Ábel obetoval to najlepšie čo mal. Dal Bohu najlepšie ovce. Tým vyjadril, že si ho váži nadovšetko. I zapáčila sa Bohu obeta Ábela, lebo vychádzala z milujúceho srdca. Kain však bol sebec. Viac mal rád seba ako Boha. Veď to najlepšie si ponechal pre seba. A nielen to. Keď videl, že Ábel a Boh majú vynikajúci vzťah, začal žiarliť. Neláska prešla v nenávisť. Nestopol ju vo svojom srdci a tak sa zatvrdil, že spáchal ohavný hriech. Zabil brata. Strašné. Zamietol príležitosť polepšiť sa a rútil sa do záhuby. Hriech rodí hriech.

KŇAZ:

Deti, už mnoho ľudí pred nami tak, ako aj my sa snažíme odpovedať na otázku „Ako ti mám, Bože, dobre slúžiť?“

Je to jednoduché: Treba dobre žiť. Bohu sa patrí za všetky dobrodenia poďakovať a vyprosiť si nové požehnania. Preto máme prinášať obety.

A teraz to najdôležitejšie: Je hádam každému jasné, že človek nemôže nič dať Bohu. Veď On má všetko. Ale obeta je priateľské gesto človeka voči Pánovi. V obete ponúka človek seba. Je to odovzdanie seba samého do Božích rúk. Ide teda o úkon, ktorý slúži pre vytvorenie dobrého vzťahu s Bohom. A preto Boh pozerá viac na srdce obetujúceho než na dar, ktorý prináša.

Otázka deťom:

- Ako sa volal syn Adama a Evy, ktorý zabil svojho brata? (Kain)

- Prečo to urobil? (žiarlil na svojho brata)

- Odkiaľ sme sa to všetko dozvedeli?( zo Svätého Písma)

- Čo môžeme obetovať Pánu Bohu my? (deti odpovedajú)

- Aká má byť naša obeta, aby sa páčila Pánu Bohu? (čo najlepšia, má vychádzať z nášho srdca)

Deti prečítajú citát zo Svätého Písma, ktorý je opäť vytlačený na papieroch!

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý... (Hebr 11,4)

Otázky:

1. Čo obetoval Ábel Pánu Bohu? (svoje najlepšie a najtučnejšie  ovce)

2. Prečo sa Pánu Bohu páčila viac Ábelova obeta? (pretože obetoval to najlepšie, čo mal)

3. Čo spravil Pán Boh Kainovi, aby ho nikto nezabil za vraždu svojho brata? (znak, aby ho nik, kto ho nájde nezabil)

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma, prečítať si z knihy Genezis o Kainovi a Ábelovi(Gn 4, 1 – 16)

2. Priniesť Pánu Bohu obetu, ktorá by sa mu páčila?

3. Naučiť sa naspamäť:

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý... (Hebr 11,4)

Obrázok:

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý... (Hebr 11,4)