Roráty každý deň

3D Roráty - Dávid

Tretia rorátna sv. omša – sobota


19. marca 2011


Čítaj Sväté Písmo každý deň aj naďalej!


DÁVID – (PÁNOVE PRISĽÚBENIA  A DÁVIDOV HRIECH)


Vítam vás v tretiu sobotu našich rorát. Nebudem tajiť, že som veľmi zvedavý či sa vám podarilo nahovoriť rodičov na spoločné čítanie Sv. Písma. Teraz v pôste je na to veľmi dobrý čas. Stačí vypnúť televízor, počítač a iné zariadenia, sadnúť si k stolu a spoločne čítať najdôležitejšiu knihu nášho života.

Otázka deťom:

- Ako sa volá najdôležitejšia kniha nášho života?

(Sväté Písmo)

Otázka deťom:

- Kto je autorom Sv. Písma?

(Pán Boh)


Prečo 3D Roráty ?


Prvý veľký Advent bol v dejinách židovského národa v čase od prvého hriechu Adama a Evy až do narodenia Pána Ježiša, vtedy Židia čakali Mesiáša – to je historický Advent.


Druhý Advent - liturgický si pripomíname každý rok, prebieha štyri týždne pred Vianocami – vtedy sa pripravujeme na narodenie Pána Ježiša, ktoré oslavujeme každý rok.


Tretím veľkým Adventom by mal byť celý náš život, v ktorom by sme mali očakávať a pripravovať sa na druhý príchod Pána Ježiša. Aby sme na túto veľmi dôležitú udalosť nezabudli, vždy v jednu sobotu v mesiaci sa stretneme a spolu si to pripomenieme. To je môj osobný Advent. Ja čakám na stretnutie s Kristom.


KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

...Už vieme, že Sväté Písmo máme čítať každý deň. Aj to robíme?

Otázka deťom:

- Kto čítal cez týždeň zo Svätého Písma? (deti odpovedajú)

- Za úlohu ste mali niečo prečítať? O kom to bolo? (o Kainovi a Ábelovi)

- Pamätá si niekto, čo sa medzi bratmi stalo? (Kain zabil Ábela)

- Prečo to Kain spravil? (zo žiarlivosti)

- Prečo žiarlil na svojho brata? (lebo Pánu Bohu sa viac páčila Ábelova obeta)

- Čo obetoval Ábel Pánu Bohu? (najlepšie ovce – to najlepšie, čo mal)

- Pamätáte si aj citát, čo sme sa mali naučiť?

DETI:

Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý... (Hebr 11,4)

KŇAZ:

Aj dnes budeme pokračovať v čítaní Svätého Písma.

Tak teda začneme... Dnešné prvé čítanie bolo z Druhej knihy Samuelovej. Kedže je to druhá kniha, musí byť aj ....(prvá). Za autora týchto dvoch kníh, teda Prvej knihy Samuelovej a Druhej knihy Samuelovej sa považuje prorok Samuel.

Otázka deťom:

- Kto je prorok? (Človek, ktorý hovorí v mene Pána Boha)

- Čo očakáva Pán Boh od dobrého proroka? (Aby hovoril a robil len to, čo mu Boh káže)

KŇAZ:

Prorok najprv počúva Pána Boha a potom presne odovzdáva to, čo od Pána Boha počul.

Otázka deťom:

- Vie mi niekto povedať, ktorých prorokov sme spomínali v advente? (Izaiáš, Eliáš, Jeremiáš, Balaám, Ján Krstiteľ)

KŇAZ:

Stredobodom  opisovaných udalostí v knihách Samuelových sú životné príbehy a osudy troch hlavných ôsob: Samuela, Šaula a Dávida.

My sme dnes počúvali v čítaní a budeme aj naďalej hovoriť o jednej z týchto troch osôb.

Otázka deťom:

- Ktorá to bola? (Dávid)


KŇAZ:

Dávid je osoba, ktorá je veľmi zložitá. Na jednej strane je to veľký duchovný človek. Na strane druhej je to človek, ktorý má aj ľudské slabosti.

Musel znášať neblahé následky svojich dvoch hriechov, ale jeho ľútosť a návrat k Pánu Bohu sa stali príkladom obrátenia pre ľudí všetkých čias. Dávid sa stal nositeľom mesiášskeho prisľúbenia.

Dávid bol najmladším synom Izaiho, ktorý pásol ovce svojho otca. Bol to nadaný hráč na lýru a často hrával kráľovi Šaulovi. Počas Šaulovej vlády hrozil Izraelu boj s Filištíncami. Filištínci mali medzi sebou obra Goliáša, ktorému sa odvážil postaviť sám Dávid. Keď Dávid vyhlásil, že pôjde bojovať s Goliášom, Šaul ho spočiatku odhováral. Nakoniec však súhlasil a obliekol Dávida do svojho vlastného panciera. Ale Dávid sa v ňom necítil dobre, vyzliekol zbroj a povedal, že pôjde bez nej. Dávid trafil Goliáša kameňom z praku presne do čela, pribehol k nemu a jeho vlastným mečom mu odsekol hlavu. Keď Filištínci videli, že ich najsilnejší hrdina je mŕtvy, zutekali z boja. Dávid týmto súbojom zaistil Izraelu víťazstvo.

Kráľ Šaul z vďačnosti menoval Dávida veliteľom svojej armády a dal mu za ženu svoju dcéru. Dávid zvíťazil v mnohých vojnách a jeho popularita medzi ľuďmi rástla až do tej miery, že Šaul začal žiarliť a pokúšal sa ho zabiť. Šaulov syn Jonatán ho na kráľovu nevraživosť upozornil, a tak Dávid utiekol do divočiny.

Pretože sa Dávid Pánu Bohu zaľúbil nariadil Samuelovi, aby ho pomazal za ďalšieho kráľa Izraela.  Pán Boh dal Dávidovi prisľúbenia, že jeho dom a kráľovstvo bude upevnené naveky.

Kráľ Dávid v jeden čas poslal do boja svojich mužov a on ostal doma. Vtedy si dal k sebe priviesť ženu svojho vojaka Uriáša, pretože bola veľmi pekná. Hriech mu zatemnil srdce i myseľ, preto kázaľ veliteľovi vojska, aby Uriáša postavil do boja do prednej línie a on tam zomrel. Potom si jeho ženu zobral za manželku. Ale, čo Dávid urobil, nepáčilo sa Pánovi.

Čo sa stalo ďalej sa dozvieme, ak budeme počúvať nasledovný príbeh z Druhej knihy Samuelovej:


PRÍBEH V:


Preto Pán poslal k Dávidovi Nátana. On šiel k nemu a povedal mu:

„V ktoromsi meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi. Jedla z jeho smidky, pila z jeho pohára, spala v jeho lone a bola mu ako dcéra. Tu prišiel k bohatému mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to pocestnému, ktorý k nemu prišiel, preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi, ktorý k nemu prišiel.“

Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi:

„Ako žije Pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie.“

Nátan povedal Dávidovi:

„Ty si ten muž! Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do lona a dal som ti dom Izraela a dom Júdu a ak je to málo, doložím ti to i ono. Prečo si opovrhol Pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči?! Hetejca Uriáša si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu.“

Dávid povedal Nátanovi:

„Zhrešil som proti Pánovi!“

A Nátan vravel Dávidovi:

„Aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš! Že si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti narodí, iste zomrie!“

Potom Nátan odišiel domov. Pán však udrel dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova manželka, a ochorelo. Dávid prosil Boha za chlapca, Dávid sa prísne postil.

No na  siedmy deň chlapec zomrel.

KŇAZ:

Potom Dávid šiel za svojou ženou, ktorá smútila za mŕtvym synom. Neskôr mu porodila i ďalšieho syna , ktorého nazval Šalamúnom. Pán ho miloval. Bol to ten syn, ktorého kráľovstvo upevní naveky, tak ako sľúbil. A z Dávidovho pokolenia pochádza Ježiš Kristus.


PRÍBEH VI: (tento príbeh už nemusí byť čítaný)


Až sa tvoje dni doplnia a uložíš sa k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z tvojich útrob, a upevním jeho kráľovstvo. On postaví môjmu menu dom a ja upevním trón jeho kráľovstva naveky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom.

Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami. Ale svojej milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba.

Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude predo mnou naveky pevné; tvoj trón bude upevnený naveky!"

KŇAZ:

Pán Boh Dávida sprevádzal svojimi milosťami a neopustil ho. Keď Dávid spáchal hriechy a veľmi ich oľutoval, Boh ho potrestal, ale odpustil mu.

Pán Boh dopustí, ale neopustí tých, ktorí ho milujú.

Skúsme aj my počas tohto pôstu premýšľať nad svojimi slabosťami a skúsiť ich premôcť, tak ako to urobil Dávid!

Deti prečítajú citát zo Svätého Písma, ktorý je opäť pripravený na veľkých výkresoch !

„Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať... Ale svojej milosti ho nepozbavím...“ (2Sam 7,14-15a)


Otázky deťom:

1. Proti komu sa nebál Dávid postaviť v boji? (proti obrovi Goliášovi)

2. Aký hriech spáchal Dávid? (dal zabiť Uriáša a vzal si jeho ženu)

3. Ako potrestal Boh Dávida za jeho hriech? (zomrel mu syn)

4. Čo sľúbil Pán Boh Dávidovi? (že jeho rod bude trvať naveky)

5. Odkiaľ sme sa to všetko dozvedeli?( zo Svätého písma)

6. Ako sa volal kráľ, ktorý žiarlil na Dávida? (Šaul)

7. Kto je prorok? (Človek, ktorý hovorí v mene Pána Boha)

8. Na základe čoho Pán Boh odpustil Dávidovi jeho hriechy? (pretože ich oľutoval)


Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. písma, prečítať si z Druhej knihy Samuelovej o Dávidovi (2 Sam 11-12)

2. Premôcť jednu našu slabosť.

3. Naučiť sa naspamäť:

„Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať... Ale svojej milosti ho nepozbavím...“ (2Sam 7,14-15a)


Obrázok:

„Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať... Ale svojej milosti ho nepozbavím...“ (2Sam 7,14-15a)