Roráty každý deň

3D Roráty - sv. Pavol

3D Roráty – Štvrtá sv. omša


Máj 2011

 

Čítaj Sväté Písmo každý deň aj naďalej!

 

PAVOL – Apoštol národov

 

Všetkých vás veľmi srdečne vítam aj v túto májovú sobotu. Teším sa, že aj keď sme mali malú prestávku v mesiaci apríl, pretože bola Veľká Noc, prišlo vás veľa. Zároveň dúfam, že ste si v čítaní Svätého Písma prestávku neurobili.

Tento rok čítame Slovo Božie v Starom a Novom zákone a snažíme sa z neho čo najviac zapamätať. Každý deň by sme mali čítať Sv. Písmo v kruhu rodiny.

Aby sme sa trocha zobudili –

 

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

 

Otázka deťom:

- Ako sa volá najdôležitejšia kniha nášho života?

(Sväté Písmo)

Otázka deťom:

- Kto je autorom Sv. Písma?

(Pán Boh)

KŇAZ: Pamätáme si nejaký citát, čo sme sa už naučili?

 

ABRAHÁM: S vierou obetoval Abrahám Izáka, keď bol skúšaný, a jednorodeného obetoval ten, ktorý dostal prisľúbenia. (Hebr 11, 17)

ÁBEL: Vierou priniesol Ábel Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý... (Hebr 11,4)

DÁVID: „Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať. Ale svojej milosti ho nepozbavím...“ (2Sam 7,14-15a)

 

Otázka deťom:

- O kom sme rozprávali na minulej rorátnej omši? (o Dávidovi)

- Proti komu sa nebál Dávid postaviť v boji? (proti obrovi Goliášovi)

- Aký hriech spáchal Dávid? (dal zabiť Uriáša a vzal si jeho ženu)

- Ako potrestal Boh Dávida za jeho hriech? (zomrel mu syn)

- Čo sľúbil Pán Boh Dávidovi? (že jeho rod bude trvať naveky)

- Odkiaľ sme sa to všetko dozvedeli?( zo Svätého Písma)

KŇAZ:

Aj dnes budeme pokračovať v čítaní Svätého Písma.

Dnešné prvé čítanie bolo z knihy, ktorá sa nachádza v Novom zákone.

Otázka deťom:

-  Na aké časti sa delí Sv. Písmo? (na Starý a Nový zákon)

- O čom hovorí Starý a Nový zákon? (Starý zákon o udalostiach pred Ježišovým narodením a Nový zákon o udalostiach po Ježišovom narodení)

- Počúvali ste dobre? Z akej knihy sme čítali dnešné čítanie? (zo Skutkov apoštolov)

 

KŇAZ:

Autorom tejto knihy Nového zákona je sv. Lukáš. Skutky apoštolov nerozprávajú o skutkoch všetkých apoštolov,

Otázka deťom: Kto pozná meno nejakého apoštola? (deti odpovedajú)

ale opisujú hlavne skutky apoštola Petra a Jána a najmä misionársku prácu apoštola Pavla.

Otázka deťom: Viete, kto je to apoštol? (apoštol je ten, ktorého Ježiš poslal hlásať evanjelium)

KKC: Ježiš je Otcov Poslaný. Už na začiatku svojho účinkovania „povolal k sebe tých, ktorých sám chcel… Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať“ (Mk 3,13-14). Od tej chvíle budú jeho „poslaní“ (to je význam gréckeho slova apostoloi). V nich pokračuje vo svojom poslaní: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21). Ich služba je teda pokračovaním jeho poslania: „Kto vás prijíma, mňa prijíma,“ hovorí Dvanástim (Mt 10,40).

KŇAZ:

Tak sme sa dostali až k apoštolovi Pavlovi.

 

Sv. Pavol, apoštol

Sv. Pavol sa narodil v Tarze v Cilícii (južné Turecko) v židovskej rodine, ktorá požívala práva rímskeho občianstva. Rodičia mu dali dve mená: Šavol - je hebrejské (Saulus – meno prvého židovského kráľa) a Pavol - je rímske (Paulus – malý).Dostal vynikajúce vzdelanie, najprv v samotnom Tarze a neskôr v Jeruzaleme pri nohách slávneho učiteľa Gamaliela. Popritom – ako správny Žid – sa vyučil stanárskemu remeslu. Vyrábal stany alebo lodné plachty, čo bol vtedy veľmi hľadaný tovar.

V prvom rade však ostal dôsledným, až fanatickým farizejom. Zahorel nenávisťou proti novému učeniu, ktoré hlásal Ježiš Kristus a jeho apoštoli. Dokonca bol pri kameňovaní sv. Štefana. Potom si vymohol dovolenie na prenasledovanie kresťanov aj v Damasku.

Ale na ceste do Damasku sa mu niečo prihodilo:

 

PRÍBEH VII:

Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril:

"Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?"

On povedal:

"Kto si, Pane?"

A ten:

"Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť."

Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli.

Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

V Damasku bol istý učeník menom Ananiáš, a Pán ho vo videní oslovil:

"Ananiáš!"

On povedal:

"Tu som, Pane."

A Pán jemu:

"Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v Júdovom dome vyhľadaj Šavla prímením Tarzského; práve sa modlí a vidí muža menom Ananiáša, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak."

No Ananiáš odpovedal:

"Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má moc od veľkňazov poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno."

Ale Pán mu povedal:

"Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno."

Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal:

"Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý."

Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Tu vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zosilnel. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom. Všetci, čo počúvali, žasli a vraveli:

"Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?"

Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že toto je Mesiáš.

 

KŇAZ:

Keď uplynulo viac dní, Židia sa rozhodli, že Šavla zabijú. Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. No jeho učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby. Odišiel na juh do púšte, ktorá siaha až do Arábie, aby sa pripravil na apoštolský úrad. Keď neskôr prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa spojiť s učeníkmi, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene. Z Jeruzalema odišiel Pavol do Tarzu. Potom spolu s Barnabášom zamierili do Antiochie. Apoštol Pavol absolvoval tri misijné cesty a tiež cestu do Ríma, kde hlásal evanjelium medzi pohanmi.

Sv. Pavol sa zvykne nazývať „apoštolom národov“, pretože je najväčším misionárom všetkých čias a jeho listy sa čítajú ako Božie slovo na celom svete.

KŇAZ:

Pavol je príkladom toho, že aj človek neveriaci ba dokonca až plný nenávisti sa môže zmeniť, ak sa stretne a spozná Ježiša.

Nemusíme však čakať, že nás Ježiš zhodí z koňa a osloví nás. On sa nám neustále prihovára cez Sv. Písmo a v modlitbe.

Buďme aj my takými apoštolmi v dnešnom svete, či už v škole, vonku, alebo doma, kde nás nikto nevidí.

Porozprávajme o Bohu ľuďom, čo ho nepoznajú a svojim príkladom im ukážme, akí sme šťastní, keď žijeme s Pánom Ježišom v srdci.

 

Otázka deťom:

1. Ako sa volal apoštol, ktorý sa stretol s Pánom Ježišom? (Šavol)

2. Čo sa mu stalo po stretnutí s Pánom Ježišom? (oslepol)

3. Ako sa mu vrátil zrak?(Ježiš k nemu poslal Ananiáša, ten sa mu dotkol očí a on znova videl)

4. Ako sa podarilo Šavlovi utiecť pred Židmi? (jeho učeníci ho vzali a v prútenom koši ho spustili cez hradby)

5. Koľko misijných ciest prešiel Pavol?( tri + cesta do Ríma)

6. Kto je to apoštol? (apoštol je ten, ktorého Ježiš poslal ohlasovať evanjelium )

7. Ako sa volá apoštol národov?(apoštol Pavol)

8. Komu hlasoval evanjelium? (pohanom)

 

Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine spoločné čítanie Sv. Písma, prečítať si zo Skutkov apoštolov o sv. Pavlovi ( Sk 9)

2. Svojim príkladným životom ukázať, že si kresťan.

3. Naučiť sa naspamäť:  „Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.'“(Sk 13, 47b)

 

Obrázok:

„Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.'“(Sk 13, 47b)