Učili sme sa naspamäť

Citáty, ktoré sme sa učili naspamäť

RORÁTY 2010

ČÍTAJ SVÄTÉ PÍSMO

KAŽDÝ DEŇ NAHLAS !


Citáty zo Svätého Písma,

ktoré sme sa učili naspamäť:


1. deň

Naučiť sa naspamäť slová:

„ČÍTAJ SVÄTÉ PÍSMO KAŽDÝ DEŇ. MILUJ HO VIAC AKO SVOJICH RODIČOV... NIKDY SA S NÍM NEROZLÚČ... KEĎ ZOSTARNEŠ, PRÍDEŠ K PRESVEDČENIU, ŽE VŠETKY KNIHY, KTORÉ SI V ŽIVOTE PREČÍTAL, SÚ LEN NEPODARENÝM KOMENTÁROM TEJTO JEDINEJ KNIHY...“

( Roman Brandstaetter: Kruh Biblie )

 

4. deň

Naučiť sa naspamäť:

NIE KAŽDÝ, KTO MI HOVORÍ: "PANE, PANE," VOJDE DO NEBESKÉHO KRÁĽOVSTVA, ALE IBA TEN, KTO PLNÍ VÔĽU MÔJHO OTCA, KTORÝ JE NA NEBESIACH.“ ( Mt 7, 21 )

 

5. deň

Naučiť sa naspamäť časť žalmu 27:

PÁN JE MOJE SVETLO A MOJA SPÁSA, KOHO SA MÁM BÁŤ? PÁN JE OCHRANCA MÔJHO ŽIVOTA, PRED KÝM SA MÁM STRACHOVAŤ? (Ž 27,1 )

 

6. deň

Naučiť sa naspamäť:

ŽATVA JE VEĽKÁ, ALE ROBOTNÍKOV MÁLO. PRETO PROSTE PÁNA ŽATVY, ABY POSLAL ROBOTNÍKOV NA SVOJU ŽATVU. (Mt 9, 37-38)

 

7. deň

Naučiť sa naspamäť:

NA POČIATKU STVORIL BOH NEBO A ZEM. ZEM VŠAK BOLA PUSTÁ A PRÁZDNA, TMA BOLA NAD PRIEPASŤOU A DUCH BOŽÍ SA VZNÁŠAL NAD VODAMI. (Gn  1,1-2)

 

8. deň:

Naučiť sa naspamäť:

NA PÚŠTI PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI. VYROVNAJTE NA PUSTATINE CHODNÍK  NÁŠMU BOHU! (Iz 40,3)

 

9. deň:

Naučiť sa naspamäť:

LEBO JA SOM PÁN, TVOJ BOH, ČO ŤA ZA PRAVICU DRŽÍM, KTORÝ TI HOVORÍM: „NEBOJ SA, JA TI POMÁHAM.“ NEBOJ ŽE SA  ČERVÍČEK JAKUB, CHROBÁČIK IZRAEL! (Iz 41,13-14a )

 

10. deň:

Naučiť sa naspamäť:

NAD NÍM STÁLI SERAFÍNI; KAŽDÝ MAL PO ŠESŤ KRÍDEL: DVOMA KRÍDLAMI SI ZAKRÝVALI TVÁR, DVOMA SI ZAKRÝVALI NOHY A DVOMA LIETALI.

A JEDEN DRUHÉMU VOLAL: "SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ JE PÁN ZÁSTUPOV, CELÁ ZEM JE PLNÁ JEHO SLÁVY." ( Iz 6, 2 – 3 )

 

11. deň:

Naučiť sa naspamäť:

TAK BOL OSLÁVENÝ ELIÁŠ SVOJIMI ZÁZRAKMI! KTOŽE BY SA MOHOL PODOBNE TEBE CHVÁLIŤ?  (Sir 48,4)

 

12. deň:

Naučiť sa naspamäť:

JEHO VIDÍM, ALE NIE UŽ TERAZ, HĽADÍM NA NEHO, NO NIE ZBLÍZKA. HVIEZDA VYCHÁDZA Z JAKUBA, ŽEZLO SA ZDVÍHA Z IZRAELA.  (Nm 24,17A)

 

13. deň:

Naučiť sa naspamäť:

SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN,

ŠŤASTNÝ ČLOVEK, ČO SA UTIEKA K NEMU. (Ž 34,9)

 

14. deň:

Naučiť sa naspamäť:

KU MNE SA OBRÁŤTE, SPASENÉ BUDETE VŠETKY KONČINY ZEME, VEĎ JA SOM BOH A INÉHO NIET. (Iz 45,22)

 

15. deň:

Naučiť sa naspamäť:

NECH VRCHY ODSTÚPIA A KOPCE NECH SA OTRASÚ: MOJA MILOSŤ NEODSTÚPI OD TEBA, ZMLUVA MÔJHO MIERU SA NEOTRASIE.  (Iz 54,10)

 

16. deň:

Naučiť sa naspamäť:

NEODDIALI SA ŽEZLO OD JÚDU, ANI BERLA OD JEHO NÔH, KÝM NEPRÍDE TEN, KTORÉMU PRISLÚCHA ŽEZLO A KU KTORÉMU SA PRITÚLIA NÁRODY. (Gn 49,10)

 

17. deň:

Naučiť sa naspamäť:

JOZEF, SYN DÁVIDOV, NEBOJ SA PRIJAŤ MÁRIU, SVOJU MANŽELKU, LEBO TO, ČO SA V NEJ POČALO, JE Z DUCHA SVÄTÉHO. (Mt 1,20)

 

18. deň:

Naučiť sa naspamäť:

PRETO VÁM DÁ SÁM PÁN ZNAMENIE: HĽA, PANNA POČNE A PORODÍ SYNA A DÁ MU MENO EMANUEL! (Iz 7,14)

 

19. deň:

Naučiť sa naspamäť:

A BLAHOSLAVENÁ JE TÁ, KTORÁ UVERILA, ŽE SA SPLNÍ, ČO JEJ POVEDAL PÁN. (Lk 1,45)

 

20. deň:

Naučiť sa naspamäť:

VELEBÍ MOJA DUŠA PÁNA A MÔJ  DUCH JASÁ V BOHU, MOJOM SPASITEĽOVI, LEBO ZHLIADOL NA PONÍŽENOSŤ SVOJEJ SLUŽOBNICE. HĽA, OD TEJTO CHVÍLE  BLAHOSLAVIŤ MA BUDÚ VŠETKY POKOLENIA. (Lk 1,46-48)

 

21. deň:

Naučiť sa naspamäť:

UKÁŽ MI, PANE, SVOJE CESTY A POUČ MA O SVOJICH CHODNÍKOCH. VEĎ MA VO SVOJEJ PRAVDE A UČ MA, LEBO TY SI BOH, MOJA SPÁSA, A V TEBA DÚFAM CELÝ DEŇ. (Ž 25,4-5)

 

 

VYBER ZO  SVÄTÉHO PÍSMA JEDEN CITÁT Z ČASTÍ, KTORÉ SME SPOZNÁVALI POČAS RORÁTOV, ALEBO ĽUBOVOĽNÝ INÝ ZO SV. PÍSMA, A ZVÄČŠENÝ SI ZAVES VO SVOJEJ IZBE AKO SVOJE MOTTO - USMERNENIE DO ŽIVOTA.