Sv. Otec o sv. Jozefovi

František o sv. Jozefovi

Pápež František počas audiencie otcom: Nech vás sv. Jozef požehnáva a sprevádza!

Svätý Otec sa po týždňovej prestávke, počas ktorej sa nachádzal na duchovných cvičeniach mimo Vatikánu, opäť stretol s veriacimi, ktorí sa zišli na Námestí sv. Petra počas generálnej audiencie. Ich pozornosť dnes nasmeroval na postavu sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a jeho vychovávateľský rozmer, ktorý Ježišovi umožňoval rásť vo veku, múdrosti a milosti. Pápež osobitne pozdravil rodičov a predovšetkým otcov, ktorým dal sv. Jozefa za príklad. „Ďakujem za všetko, čo robíte pre svoje deti, vďaka vám. Blahoprajem vám, radostný sviatok otcov všetkým otcom, ktorí sú tu prítomní, a všetkým otcom. Nech vás sv. Jozef požehnáva a sprevádza,“ povedal pápež František, ktorý sa dnes spolu s prítomnými pomodlil modlitbu Otče náš za všetkých žijúcich i zosnulých otcov.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes, 19. marca, slávime slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie a patróna univerzálnej Cirkvi. Venujme preto túto katechézu jemu, ktorý si zaslúži naše plné uznanie a úcta za to, ako vedel chrániť svätú Pannu a Syna Ježiša. Byť ochrancom je charakteristikou sv. Jozefa, je to jeho veľké poslanie, byť ochrancom.

Dnes by som sa chcel opäť zamerať na tému ochrany z osobitnej perspektívy, a to z perspektívy výchovy. Zahľaďme sa na Jozefa ako na vzor vychovávateľa, ktorý chráni a sprevádza Ježiša na jeho ceste rastu „v múdrosti, veku a milosti“ ako hovorí evanjelium. On nebol Ježišovým otcom. Ježišovým otcom bol Boh, on však plnil úlohu otca, aby sa Ježiš mohol rozvíjať. Ako mu umožňoval rásť? V múdrosti, veku a milosti.

Začnime vekom, ktorý je najprirodzenejším rozmerom, je telesným i psychologickým rastom. Jozef, spolu s Máriou, sa o Ježiša staral predovšetkým z tohto pohľadu, „živil ho“, staral sa o to, aby mu nechýbalo nič potrebné pre zdravý rozvoj. Nezabúdajme, že starostlivá ochrana života tohto Dieťaťa priniesla so sebou aj útek do Egypta, tvrdú skúsenosť života utečencov. Jozef bol utečencom spolu s Máriou a Ježišom, aby unikli Herodesovým hrozbám. Keď sa potom vrátili do vlasti, usadili sa v Nazarete, kde Ježiš prežil dlhé obdobie života vo svojej rodine. Počas tých rokov Jozef zaúčal Ježiša do svojej práce a Ježiš sa naučil remeslu tesára so svojím otcom Jozefom. Tak Jozef vychovával Ježiša.

Prejdime k druhému rozmeru výchovy, ktorý sa týka „múdrosti“. Jozef bol pre Ježiša príkladom a učiteľom tejto múdrosti, ktorá sa živí Božím slovom. Môžeme si predstaviť, ako Jozef viedol malého Ježiša k počúvaniu Svätých písem, a najmä ako ho po sobotách sprevádzal do nazaretskej synagógy. Jozef ho tam vodil, aby Ježiš v synagóge počúval Božie slovo.

A nakoniec sa zastavme pri rozmere „milosti“. Sv. Lukáš zakaždým o Ježišovi poznamenáva: „Božia milosť bola na ňom“ (Lk 2,40). Tu je zaiste podiel sv. Jozefa obmedzenejší ako v oblastiach veku a múdrosti. Bolo by však veľkou chybou domnievať sa, že otec alebo matka nemôžu urobiť nič pre to, aby viedli svoje deti k rastu v Božej milosti. Rásť vo veku, rásť v múdrosti a rásť v milosti: na tomto Jozef pracoval pre Ježišovo dobro, aby umožnil jeho rozvoj v týchto troch rozmeroch, aby mu pomáhal rásť.

Drahí bratia a sestry, poslanie sv. Jozefa je istotne jedinečné a neopakovateľné, pretože Ježiš je absolútne jedinečný. Predsa však v tom, ako Ježiša chránil, ako ho vychovával a umožňoval mu rásť vo veku, múdrosti a milosti, je vzorom pre každého vychovávateľa a osobitne pre každého otca. Sv. Jozef je príkladom vychovávateľa a otca. Zverujem teda do jeho ochrany všetkých rodičov, aj kňazov, - sú otcami - a tých, ktorí plnia vychovávateľskú úlohu v Cirkvi a v spoločnosti.

Zvlášť chcem dnes, na deň otcov, pozdraviť všetkých rodičov, všetkých otcov. Pozdravujem vás zo srdca! Nože, sú tu na námestí nejakí otcovia? Otcovia, zodvihnite ruku! Aha, koľkí otcovia! Blahoželám vám v tento váš deň! Vyprosujem vám milosť, aby ste boli vždy nablízku svojim deťom, nechali ich rásť, ale boli im nablízku, nablízku! Oni vás potrebujú, vašu prítomnosť, vašu blízkosť, vašu lásku. Buďte pre nich, tak ako sv. Jozef, ochrancami v ich raste vo veku, múdrosti a milosti. Ochrancami na ich ceste, ich vychovávateľmi. A kráčajte spolu s nimi. Cez túto blízkosť budete pravými vychovávateľmi. Ďakujem za všetko, čo robíte pre svoje deti, vďaka vám. Blahoprajem vám, radostný sviatok otcov všetkým otcom, ktorí sú tu prítomní, a všetkým otcom. Nech vás sv. Jozef požehnáva a sprevádza. Niektorí z nás stratili otca, odišiel, Pán si ho povolal. Mnohí tu na námestí nemajú otca. Môžeme sa modliť za všetkých otcov sveta, za otcov živých i za tých zosnulých, za našich otcov. Môžeme to urobiť spoločne, pamätajúc každý na svojho otca, či už živého, alebo zosnulého. Modlime sa k veľkému Otcovi nás všetkých, k nebeskému Otcovi. Jeden Otče náš za našich otcov: Otče náš...

Blahoželám všetkým otcom!

Ani dnes pápež František v rámci príhovorov rôznym skupinám veriacich nezabudol na mladých, chorých a novomanželov, ktorým sa prihovoril nasledovne: „Dnes slávime slávnosť svätého Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Drahí mladí, hľaďte na neho ako na príklad pokorného a rozvážneho života. Drahí chorí, učte sa niesť kríž s postojom tichosti a modlitby Ježišovho pestúna. Vy, milí mladomanželia, budujte vašu rodinu na láske, ktorá spájala Máriu s jej ženíchom Jozefom.“