Svätý Jozef - ochranca náš. Ochranca Cirkvi - 8. 12.

Piatok 8. decembra 2017

Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

8. december 1870

Svätý Jozef – ochranca náš, ochranca Cirkvi

 

Kňaz:

Jozef bol muž veľkej viery, žil pre rodinu: „Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého“ (Porov. Mt 1,19 – 20).

Bol mužom otcom činu. Mužom konajúcim z lásky a mužom obety; mužom, ktorý pre záujem dieťaťa ide docudzej vlasti: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť…“ (Porov. Mt 2, 13).

Bol mužom, ktorý obetavo hľadal strateného Ježiša, ktorý jeho nájdenie prežíval v tichu, bez zbytočných slov, čo ho charakterizuje ako muža hrdého a principiálneho: „Matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali“ (Porov. Lk 2, 48).

Od samého začiatku života Cirkvi bol sv. Jozef uctievaný a vzývaný ako jej ochranca. Jeho úcta bola zvlášť rozšírená na Východe. Na Západe jeho úctu najviac šírili františkáni, Bernard z Clervaux, František Saleský, Bernardín Sienský a Terézia z Avily.

Oficiálne ho za ochrancu Cirkvi vyhlásil blahoslavený Pius IX. – 8. 12. 1870. Pápež Pius XII. rozšíril patronát sv. Jozefa na všetkých pracujúcich a od roku 1955 zasvätil mu prvý máj, ktorý sa vo svete slávi ako deň robotníkov alebo deň práce.

Otázka deťom:

Kedy bol vyhlásený Jozef za ochrancu Cirkvi? (8. 12. 1870)

 

Kňaz:

Do Ríma začali prichádzať stovky listov s prosbami, aby pápež, vtedy ním bol Pius IX., oficiálne vyhlásil sv. Jozefa za patróna cirkvi a celého sveta.

“Neexistuje nikto, kto by bol vhodnejší na splnenie tejto úlohy, než sv. Jozef” - stálo v listoch, ktoré pápež Pius IX. dostával od biskupov a veriacich z celého svet. Bolo ich viac ako päťsto.

Odohrávalo sa to v 19. storočí. Boli to náročné časy. Začal sa Prvý vatikánsky koncil, potom francúzsko-nemecká vojna, ktorá koncil prerušila. Ale prosby nasmerované Svätému Otcovi neprestávali. Zoznam s podpismi rástol a Svätý Otec nechcel nechať prosby bez odpovede. Dňa 8. decembra v roku 1870, v osobitnom dekréte vyhlásil sv. Jozefa za patróna všeobecnej cirkvi.

Aký sviatok dnes slávime?

Dogmu Nepoškvrnené Počatie Panny Márie vyhlásil 8. decembra 1854 pápež Pius IX. v encyklike Ineffabilis Deus.

„Učenie, že najblahoslavenejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia ojedinelou výsadou milosti všemohúceho Boha so zreteľom k zásluhám Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a preto mu všetci veriaci musia pevne a stále veriť.”

Podľa katolíckej viery bola Mária uchránená i od následkov dedičného hriechu, ako je náklonnosť k hriechu a neviazaná žiadostivosť.

Nebola však uchránená od vonkajších dôsledkov hriechu, ako je bolesť a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím Synom.

V Lurdoch sa 11. februára 1858, zjavila chudobnej dvanásťročnej dievčine Bernadette Soubirous žena, ktorá sa predstavila slovami: „Ja som Nepoškvrnené počatie”.

 

Otázky:

1. Kedy bol vyhlásený Jozef za patróna Cirkvi?

2. Aký sviatok slávime 8. decembra?

3. Prečo oslavujeme Nepoškvrnené Počatie Panny Márie?

 

Úlohy:

1. Aj dnes sa pomodlím za našu rodinu k sv. Jozefovi: “Svätý Jozef, Orodovník rodín, zverujem ti svojich rodičov. Priveď Ježiša do nášho domu, vypros nám milosť lásky, porozumenia a pokoja. Amen”.

2. Zrieknem sa niečoho dovoleného z lásky k Pánu Ježišovi, Márii a Jozefovi.

 

Obrázok:

Višňovská fatimská Panna Mária