Oznamy

Tretia veľkonočná nedeľa - 15. apríla 2018

1. V PO je sv. omša ráno o 7,00 hod.

 

2. V STR po večernej sv. omši pozývam na faru vás, ktorí chcete pomôcť v príprave na Diecéznu púť rodín, ktorá bude posledný júnový víkend – 23. a 24. júna 2018.

 

3. Vo ŠTV je výročný deň zvolenia za pápeža Benedikta XVI. (2005) Myslime na neho v modlitbách. Zajtra 16. 4. si pripomíname jeho narodeniny (16. 4. 1927)

 

4. V PIA opäť budú detské sv. omše. Opäť pozývam deti, rodičov i starých rodičov. Začíname novú zaujímavú sériu s názvom NEDEĽNÉ EVANJELIUM. Vždy v piatok pred nedeľou si budeme rozoberať evanjelium nasledujúcej nedele. Deti dostanú k téme obrázok – samolepku. Sv. Hieronym sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.“ Povzbuďme deti, aby spolu s nami – dospelými – spoznávali Božie slovo. Rodičia, žité evanjelium je tým najkrajším darom, ktorý môžeme odovzdať deťom. V Turí bude nácvik piesní o 16,15 hod. v kostole, o 16,30 hod. bude sv. omša. Vo Višňovom bude nácvik piesní o 17,15 hod. na fare. O 18,00 hod. bude sv. omša. Zvlášť pozývam tretiakov, s ktorými sa pripravujeme na Prvé sv. prijímanie, ale - samozrejme - aj všetky ostatné deti.

 

5. V PIA na Detskej sv. omši vyhodnotíme 1. časť detskej súťaže – pôstne obdobie.

 

6. Milí rodičia, je potrebné, aby prvoprijímajúce deti vedeli všetky modlitby a otázky, ktoré majú vo svojom zošite Cesta viery.

 

7. Budúcu nedeľu – nedeľu Dobrého Pastiera budeme ďakovať a prosiť za kňazov. Pozývame na ďakovnú púť k Panne Márii rodičov, ktorí majú v rodine kňaza. Program začne o 10,15 hod. modlitbou Via lucis – Cesta svetla za kňazov. O 11,00 hod. bude slávnostná sv. omša. Pozývame Vás. Je za čo ďakovať. Všetci potrebujeme kňazov a dobrých kňazov. Príďme ďakovať a prosiť.

 

8. Budúcu nedeľu pri sv. omšiach bude zbierka na seminár. Všetkým darcom vopred vyslovujem úprimné Pán Boh odplať!

 

9. Farnosť Rajecké Teplice pozýva na Púť k sv. Gianne Beretta Mollovej, ktorá sa bude konať v dňoch 28. - 29. apríla 2018 v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach.

 

10. V sobotu 5. mája 2018 bude už 14. rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove. Svätú omšu bude slúžiť Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Kto by mal záujem, nech sa prihlási v sakristii. Podľa záujmu objednáme autobus.

 

11. V sobotu 12. mája bude Misijná púť detí do Rajeckej Lesnej. Celodenný program tvorí putovanie, hry, tance, katechéza v skupinke a svätá omša. Bližšie informácie, inštrukcie a prihlásenie: www.erko.sk/putdeti. Je tam zaujímavý program pre deti od 9,00 hod. do 15,00 hod. Môžete sa ísť povzbudiť.

 

12. Upratovanie: sk. č. Višňové sk. č. 8; Turie sk. č. 8

 

 

 

 

Mystička Catalina Rivas

 

Catalina Rivas žije v Cochabambe /čítaj Kočabambe/ v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia si ju Ježiš vyvolil, aby skrze ňu odovzdával svetu svoje posolstvá lásky a milosrdenstva. Nazýva ju „svojou sekretárkou“ a ona zapisuje to, čo jej Ježiš diktuje. (www .greatcrusade.org). Odborníci nemajú vysvetlenie, ako mohla v krátkej dobe 15 dní napísať tri husto popísané zošity. Ešte viac ich prekvapila jej hlboká duchovná krása. Catalina nemá ani stredoškolské ani teologické vzdelanie. Najhlbšie teologické pravdy sú vyjadrené s obdivuhodnou prostotou a bezprostrednosťou.

Všetky jej zápisky boli zhromaždené do ôsmych kníh, ktoré obdržali 2. apríla 1998 Imprimatur arcibiskupa v Cochabambe Mons. René Fernandeza Apazu. Arcibiskup v tomto dokumente uviedol: “Čítali sme knihy Cataliny Rivas a sme si istí, že ich jediný význam je viesť nás po ceste autentickej spirituality, ktorej prameňom je evanjelium Ježiša Krista. Preto schvaľujem ich tlač a šírenie a doporučujem ich ako texty pre rozjímanie a duchovnú orientáciu, aby získali veľa plodov pre Pána, ktorý nás volá, aby sme sa usilovali o spásu duší a ukázali im, že On je Boh živý a pravý, plný lásky a milosrdenstva.“

Od roku 1994 je Catalina Rivas nositeľkou stigiem, ktoré sa otvárajú vždy na Veľký piatok. Lekári boli osobne svedkami jej veľkého utrpenia, ale jej rany sa ďalší deň opäť zatvorili lekársky nevysvetliteľným spôsobom. O Cataline Rivas sa prorocky zmieňuje už sv. Ján Bosco .

 

 

1918 – 1968 – Páter Pio – 2018

V osmičkovom roku sú aj vzácne výročia pátra Pia z Pietrelciny. Pred 100 rokmi dostal stigmy, pred 50 rokmi zomrel. Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio kľačiac pred svojím veľkým krížom, dostal stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi. Zomrel 23. septembra 1968 ako 81-ročný. Na jeho pohrebe bolo prítomných okolo stotisíc ľudí. Za blahoslaveného bol vyhlásený 2. mája 1999 a za svätého 16. júna 2002 pápežom Jánom Pavlom II. San Giovanni Rotondo a miesta, kde žil páter Pio, patria k významným cieľom pútnikov z celého sveta. Budeme si tohto svätca častejšie pripomínať.

 

 

 

                      DOBRÁ NOVINA - poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov do Dobrej Noviny, deťom, mládeži, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, tým, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 23. ročníka Dobrej noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 772,52 € (minulý rok 2 626,03 ) € (1. a 2. kolo). Vo Višňovom koledovalo 5 skupín, 23 koledníkov, 5 sprevádzajúcich osôb.

V Turí ste prispeli sumou 3 776,13 € (minulý rok 3 681,13 ) (1. a 2. kolo). V Turí koledovali 4 skupiny, 21 koledníkov, 9 sprevádzajúcich osôb.

V 22. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu

6 715 € (minulý rok 6 307,16 rok predtým 6 253,75) €.

Z toho teda:

Višňové:   2 772,52   +   130             2 902,52 €

Turie:       3 776,13     +    36,35       3 812,48 €

Spolu       6 715 € 

Všetky peniaze sme odovzdali, vložili na účet, aby sa použili na požadované ciele v Afrike. Ďakujeme Vám!

Za všetkých organizátorov chcem poďakovať Kristínke Kianičkovej a Maťke Paurovej.

 

 

Sväté dni roku 2018

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie,

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 1. apríla.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia – 14.februára.

Nanebovstúpenie Pána – 10.mája.

Zoslanie Ducha Svätého – 20.mája.

Prvá adventná nedeľa – 2.decembra 2018.