Oznamy

Prvá pôstna nedeľa - 18. februára 2018

1. Deti dostali na Popolcovú stredu zaujímavé knižočky. Môžete už dnes odovzdať odpoveď zo stredy. Prineste aj budúcu nedeľu odpoveď na otázku, ktorú odstrihnite zo svojej knižočky tak, ako máte naznačené.

 

 

2. Dnes je zbierka na charitu. Za vaše milodary vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.

 

 

3. Dnes vás pozývam do Višňového na Krížovú cestu s pátrom Piom o 15,00 hod. V Turí bude KC o 13,30 hod. Pozývam na KC aj rodičov s deťmi.

 

 

4. V UT je sv. Hyacinty, vo ŠTV Katedry sv. Petra, apoštola; v PIA sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka; NE bude 2. pôstna.

 

 

5. V UT bude sv. omša v Turí ráno o 8,00 hod.

 

 

6. V PIA bude v Turí Krížová cesta 16,30 hod.  

 

 

7. V PIA bude vo Višňovom Krížová cesta o 17,30 hod.

 

 

8. Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február ako deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete. Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta pozval všetkých veriacich k osobitnému dňu modlitby a pôstu v piatok 1. pôstneho týždňa. Osobitne ho chce obetovať za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu a za pokoj vo svete. V tento piatok sa usilujme prežiť ako deň pôstu na tieto úmysly.

 

 

9. V SO o 16,00 hod. bude krstná náuka na fare. Po nej svätá spoveď pre rodičov a krstných rodičov. Krsty budú v NE pri sv. omši o 11,00 hod.

 

 

10. V SO 24.februára pozývame mužov a otcov na "zimnú nočnú krížovú cestu mužov", ktorá začína v Lietavskej Závadke a končí v sedle pod Roháčom. Z Višňového odchádzame autami od kostola o 20,00 hod., z Turia o 20,05 hod. Nezabudnite na teplé oblečenie a čelovky alebo iný zdroj svetla.

 

 

11. Budúcu nedeľu sa budeme spoločne modliť všetci o 15,00 hod. v Turí, kde pozývame aj vás z Višňového. V NE na KC pozývame aj rodičov s deťmi.

 

 

12. Jarné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príprava na pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.

 

 

13. Kto sa zúčastní spoločnej modlitby Krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Tí, ktorí sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Ak sa pomodlíte v piatok pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môžete tiež získať úplné odpustky. Ďalej treba v ten deň pristúpiť k sv. prijímaniu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech - i ľahký.

 

 

14. Aj v tomto roku je možnosť darovať 2% (3%) z odvedenej dane fyzických i právnických osôb pre naše farské občianske združenie Amarena - Višňa. Tlačivá nájdete na stolíkoch pri dverách, aj na našej internetovej stránke. Ďakujeme vám.

 

 

15. Upratovanie: Višňové sk. č. 13, Turie sk. č. 17

 

 

 

1918 – 1968 – Páter Pio – 2018

V osmičkovom roku sú aj vzácne výročia pátra Pia z Pietrelciny. Pred 100 rokmi dostal stigmy, pred 50 rokmi zomrel. Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio kľačiac pred svojím veľkým krížom, dostal stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi. Zomrel 23. septembra 1968 ako 81-ročný. Na jeho pohrebe bolo prítomných okolo stotisíc ľudí. Za blahoslaveného bol vyhlásený 2. mája 1999 a za svätého 16. júna 2002 pápežom Jánom Pavlom II. San Giovanni Rotondo a miesta, kde žil páter Pio, patria k významným cieľom pútnikov z celého sveta. Budeme si tohto svätca častejšie pripomínať.

 

 

 

                      DOBRÁ NOVINA - poďakovanie

ĎAKUJEME všetkým, ktorí v čase Vianoc prijali vo svojich domoch koledníkov do Dobrej Noviny, deťom, mládeži, sprevádzajúcim osobám, ktorí boli ochotní prinášať ľuďom radostnú novinu! Ďakujeme pomocníkom, tým, ktorí deti vozili. Všetkým, ktorí ste prispeli na realizáciu projektov už 23. ročníka Dobrej noviny.

Vo Višňovom ste prispeli sumou 2 772,52 € (minulý rok 2 626,03 ) € (1. a 2. kolo). Vo Višňovom koledovalo 5 skupín, 23 koledníkov, 5 sprevádzajúcich osôb.

V Turí ste prispeli sumou 3 776,13 € (minulý rok 3 681,13 ) (1. a 2. kolo). V Turí koledovali 4 skupiny, 21 koledníkov, 9 sprevádzajúcich osôb.

V 22. ročníku Dobrej Noviny sa v našej farnosti vyzbieralo spolu

6 715 € (minulý rok 6 307,16 rok predtým 6 253,75) €.

Z toho teda:

Višňové:   2 772,52   +   130             2 902,52 €

Turie:       3 776,13     +    36,35       3 812,48 €

Spolu       6 715 € 

Všetky peniaze sme odovzdali, vložili na účet, aby sa použili na požadované ciele v Afrike. Ďakujeme Vám!

Za všetkých organizátorov chcem poďakovať Kristínke Kianičkovej a Maťke Paurovej.

 

 

Sväté dni roku 2018

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie,

ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 1. apríla.

Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:

Popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia – 14.februára.

Nanebovstúpenie Pána – 10.mája.

Zoslanie Ducha Svätého – 20.mája.

Prvá adventná nedeľa – 2.decembra 2018.