Aktuálne

Pomýlený Európsky parlament v oblasti rodiny

Rezolúcia Európskeho parlamentu napadá pojem rodiny

 

Štrasburg, 16. marca (RV CZ) - Európsky parlament prijal 13. marca rezolúciu o rovnosti žien a mužov (2011/2244 INI), v ktorej okrem iného predkladá novú definíciu rodiny, keď – v čl. 7 spomínanej rezolúcie - „vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty prijali reštriktívnu definíciu pojmu «rodina» s cieľom odoprieť právnu ochranu párom rovnakého pohlavia a ich deťom“.

 

Nie je to prvýkrát, čo Európsky parlament propaguje zásady, ktoré odporujú všeobecnému poňatiu ľudstva a ľudskej rodiny. Zaujímavé je však to, že tak robí zakaždým trochu radikálnejšie. V roku 1994 jeho poslanci najprv vyzvali Európsku komisiu, aby „umožnila rovnoprávnosť homosexuálnemu spolužitiu“. Keď Holandsko zaviedlo do svojej legislatívy výraz „manželstvo“ aj pre osoby toho istého pohlavia, reagoval Európsky parlament v roku 2002 rezolúciou doporučujúcou rozšíriť toto poňatie na celú Európu. V roku 2004 potom direktívou o slobodnom pohybe občanov EÚ navrhuje, aby bol tiež partner toho istého pohlavia označovaný za rodinného príslušníka.

 

Pokiaľ ide o najnovší posun v poňatí rodiny na pôde inštitúcii EÚ, komentuje túto situáciu pre Vatikánsky rozhlas politológ z Univerzitného inštitútu Sophia v Loppiane prof. Antonio Maria Baggio. „Myslím, že ide o pomýlený pohľad založený na nedorozumení. Zmiešavajú sa individuálne práva, ktorých záruky sú potrebné, to znamená, že je potrebné rešpektovať voľbu jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pre spolužitie s osobou toho istého pohlavia, a nevystavovať ich žiadnemu postihu. Inou vecou je otázka manželstva a rodiny,“ hovorí profesor Baggio.

 

„Žiadne zákonodarné zhromaždenie nemôže rozhodnúť o tom, čo je manželstvo a čo je rodina. Nejde pritom navyše o otázku viery, ale o realitu faktov, tzn. o antropologickú štruktúru muža a ženy… V rezolúcii je zrejmý ideologický zámer. Kresťanská kultúra mala vždycky za to, že viera nie je potrebná pre uznanie pravdy o človeku. Tu osvetľuje viera až dodatočne. Náš postoj obhajoby manželstva je preto predovšetkým výrazom občianskeho nasadenia za uznanie základného zväzku založeného na vzájomnej dôvere muža a ženy prežiť spoločne celý život. To je základom súdržnosti celej spoločnosti a vychádza to tiež z psychofyzickej štruktúry osôb. Inak sa dôjde k tomu, že individuálny impulz, prianí či požiadaviek môže rozhodovať o tom, že ľudská bytosť je niečím iným než je v skutočnosti. Kresťanská vízia je vždy realistická. Obhajoba manželstva preto nevyhnutne plynie z vernosti realite,“ uviedol profesor Baggio.