Aktuálne

Sedem rokov od nástupu Benedikta XVI. na Petrov stolec

Vatikán 24. apríla – Pred siedmimi rokmi - 24. apríla 2005 - slávil Benedikt XVI. pre Bazilikou sv. Petra vo Vatikáne slávnostnú svätú omšu pri príležitosti začiatku svojho pontifikátu. Zhruba 300-tisíc veriacim, ktorí zaplnili okrem námestia aj Via della Conciliazione, zdôraznil, že „Cirkev je mladá“ a že „kto verí, nikdy nie je sám“. Pri tejto príležitosti výročia prinášame spomienky na túto slávnosť.„Tu es Petrus” (Ty si Peter) – týmto slávnostným spevom prijal Boží ľud nového pápeža, „pokorného služobníka vo vinici Pánovej“. Z lodžie Vatikánskej baziliky, pod znakom pápeža, visí gobelín zobrazujúci zázračný rybolov a Ježiša v dialógu so sv. Petrom. Benedikt XVI. vo svojej homílii, ktorá bola 37-krát prerušená aplauzom, predstavuje, v akom duchu hodlá vykonávať službu najvyššieho pastiera Cirkvi: „Mojím programom je nekonať podľa mojej vôle, nesledovať moje idey, ale načúvať spolu s celou Cirkvou slovám a vôli Pána a nechať sa viesť ním, pretože koniec koncov je to on sám, kto vedie Cirkev v týchto časoch našich dejín.“

Slovami nádeje povzbudzuje, aby sme mali dôveru v budúcnosť, pretože – ako poznamenal – „kto verí, nikdy nie je sám, ani v živote, ani v smrti“. Nádej sa rodí z istoty Kristovho vzkriesenia. Kristus žije, a teda aj jeho Cirkev je živá. „Áno, Cirkev je živá – toto je podivuhodná skúsenosť týchto dní. Počas smutných dní choroby a smrti milovaného pápeža Jána Pavla II. sa pred našimi očami mimoriadnym spôsobom javilo práve toto, že Cirkev je živá. Na bolestnej tvári Svätého Otca sme počas Veľkej noci meditovali tajomstvo Kristovho utrpenia a spoločne sme sa dotýkali jeho rán. Ale počas nastávajúcich dní sme sa v tom najhlbšom zmysle mohli dotýkať samého zmŕtvychvstalého Pána. Bolo nám dopriate zakúsiť radosť, ktorú nám sľúbil po krátkom čase temna, ako plod svojho zmŕtvychvstania. Cirkev je mladá. Ona v sebe nesie budúcnosť sveta a teda aj každému z nás ukazuje cestu smerom k budúcnosti.“

Benedikt XVI sa pozastavil pri svojej úlohe pastiera, ktorý je volaný hľadať ovce roztratené po rôznych púšťach našej spoločnosti. Na púšti samoty, opustenosti odumretej lásky... Jednou zo základných charakteristík pastiera – ako povedal – musí byť jeho láska k ľuďom, ktorí mu boli zverení, tak ako ich miluje Kristus, v ktorého službe stojí. „Pas moje ovce“, hovorí Kristus Petrovi. Pásť znamená milovať a milovať znamená byť ochotný aj trpieť. Milovať znamená dať ovciam pravé dobro, živiť ich Božou pravdou, Božím slovom, prítomnosťou, ktorú nám Kristus dáva v Najsvätejšej sviatosti.

„Milí priatelia, v tejto chvíli ja môžem povedať iba jedno: Modlite sa za mňa, aby som sa naučil čím viac a lepšie milovať svoje stádo, vás, svätú Cirkev, každého z vás osobne. Modlite sa za mňa, aby som neušiel zo strachu pred vlkmi. Modlime sa jedni za druhých, aby nás viedol Pán a aby sme sa učili aj my sa viesť navzájom.“

Možno aj my všetci máme istým spôsobom strach – pokračoval pápež slovami, ktoré sú aktuálne aj po siedmich rokoch – strach nechať úplne vstúpiť Krista do nás a úplne sa mu otvoriť. Bojíme sa snáď, že by nám mohol vziať niečo z nášho života? Či máme snáď strach zrieknuť sa niečoho veľkého, čo robí náš život tak krásnym? Neriskujeme, že sa tak ocitneme v úzkosti a budeme pozbavení slobody? A pápež znovu opakoval: „Nie! Kto nechá vstúpiť Krista, nič nestráca, absolútne nič z toho, čo robí život slobodným, krásnym a veľkým. Nie! Iba v tomto priateľstve sa otvára brána života“.

„Iba v tomto priateľstve sa skutočne otvárajú veľké možnosti byť človekom. Iba v tomto priateľstve zažívame to, čo je pekné a čo nás oslobodzuje. Tak by som chcel aj ja, vyjsť zo skúsenosti vlastného dlhého života dnes s veľkým odhodlaním a zápalom vám, milí mladí priatelia, povedať: Nebojte sa Krista! Nič vám nevezme a dá vám všetko. Kto sa jemu dá, dostane naspäť stokrát viac.“

Svoju homíliu na začiatku pontifikátu Joseph Ratzinger ako Benedikt XVI. ukončil výzvou: „Áno, otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi, a tak nájdete pravý život. Amen.“


 

 

 

 

 

 

 

 

Blahoželanie KBS k jubileu a k výročiu voľby Benedikta XVI.

Bratislava, 17. apríla – Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský zaslal list Svätému Otcovi Benediktovi XVI. pri príležitosti jeho 85. narodenín a siedmeho výročia jeho voľby za nástupcu sv. Petra. Tu je v plnom znení:

Vaša Svätosť,

spolu s Božím ľudom po celom svete sa dnes aj my, katolícki biskupi spolu s našimi veriacimi na Slovensku, úprimne radujeme z Vášho životného jubilea.

Sme vďační Pánu Bohu za Vás i za Vašu službu Kristovho námestníka. Uvedomujeme si, že je veľmi namáhavá. I my chceme svojimi každodennými modlitbami a obetami za Vás prispieť k šíreniu evanjelia pravdy po celom svete. Uisťujeme Vás o našom rozhodnutí byť vernými synmi a dcérami katolíckej Cirkvi a poslúchať Vás ako Najvyššieho veľkňaza a nástupcu apoštola Petra. Denne prosíme o Božie požehnanie pre Vás a modlíme sa za Vás aj v nádeji, že Vás privítame v jubilejnom cyrilometodskom roku na Slovensku.

Vaša Svätosť, do ďalších rokov Vašej jedinečnej a pre nás tak životodarnej služby Vám zo srdca na príhovor našich vierozvestov a patrónov Európy, sv. Cyrila a Metoda, vyprosujeme hojné Božie požehnanie a ochranu Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

So synovskou úctou a vďakou v mene Konferencie biskupov Slovenska a celého Božieho ľudu v Pánovi

Mons. Stanislav Zvolenský

Bratislavský arcibiskup a metropolita

Predseda Konferencie biskupov Slovenska

Svätá omša Benedikta XVI. v deň jeho narodenín

Vatikán (16. apr. 2012) – Pápež Benedikt XVI. slávil dnes ráno o 9.00 hod. v Pavlínskej kaplnke vo Vatikáne svätú omšu pri príležitosti svojich 85. narodenín. Zúčastnila sa na nej bavorská delegácia a biskupi Nemecka. Túto početnú asi 170 člennú skupinu krajanov, vrátane premiéra Horsta Seehofera, následne v priebehu dopoludnia prijal pápež aj na osobitnej audiencii. V homílii svätej omše Svätý Otec upriamil pozornosť na svätcov, ktorých v tento deň – nielen jeho narodenia, ale aj krstu – pripomína liturgický kalendár. Zdôraznil aj význam tajomstva Veľkonočného obdobia, ktoré prežívame, zvlášť symboliku svetla v súvislosti so skutočnosťou, že 16. apríl 1927 bol Bielou sobotou:

„Ďakujme Pánovi, že nám daroval toto svetlo, a prosme ho, aby nám ho stále zachoval. Aj ja sám ďakujem za toto a predovšetkým za to, že som stále pociťoval Pánovu blízkosť, ktorá ma sprevádzala, aby som to Svetlo nestratil.“ (...) „Stojím pred posledným úsekom môjho života a neviem, èo v sebe ukrýva. Ale viem, že to Božie svetlo je tu, že on vstal z màtvych, že jeho svetlo je silnejšie ako všetky tmy, že Božia dobrota je silnejšia ako všetko zlo v tomto svete. A to dodáva istotu v napredovaní na tejto ceste.“

V závere homílie Svätý Otec poďakoval kardinálovi Angelovi Sodanovi, ktorý je dekanom kolégia kardinálov, za všetku doterajšiu spoluprácu počas týchto rokov. Veľkú vďačnosť vyjadril aj všetkým spolupracovníkom počas tých 30 rokov, čo je v Ríme, za pomoc pri nesení bremena zodpovednosti.

Joseph Ratzinger sa narodil v bavorskom mestečku Marktl am Inn, patriacom do Diecézy Passau, na Bielu sobotu 16. apríla 1927. V ten istý deň bol aj pokrstený.

Angelo Sodano: Svätý Otče, „Ad multos annos“

Vatikán (16. apr. 2012) - Dnes pred sv. omšou, ktorú Benedikt XVI. slávil pri príležitosti dnešných 85. narodenín v Pavlínskej kaplnke vo Vatikáne o 9.00 spolu s nemeckými biskupmi a za účasti hostí z Bavorska, zablahoželal Svätému Otcovi kardinál Angelo Sodano, dekan kardinálskeho kolégia. V mene všetkých vyjadril vďaku „za starostlivosť“ s akou Benedikt XVI. vykonáva „službu lásky“ v Petrovej službe:

„Nie bezdôvodne bola Vaša prvá encyklika hymnom na lásku, ktorou je Boh, na lásku, ktorou musí byť vedený každý pastier, povolaný k tomu, aby do sveta vstúpilo Božie svetlo a jeho hrejivá láska.“ Obrátiac sa na nemeckých biskupov a členov bavorskej delegácie, kardinál pripomenul, že pápež Ratzinger „je veľkým darom, ktorý nemecká cirkev darovala univerzálnej Cirkvi na začiatku tohto tretieho tisícročia kresťanstva. [...] Ctihodný a milovaný nástupca sv. Petra, v tomto veľmi dôležitom momente Vášho života vyjadrujeme z hĺbky svojich sŕdc: „Ad multos annos, ad multos felicissimos annos“.

Blahoželanie talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana a talianskych biskupov Benediktovi XVI.

Vatikán (16. apr. 2012) – Medzi gratuláciami, ktoré prišli do Vatikánu k dnešnému dňu, keď si pápež Benedikt XVI. pripomína svoje narodeniny, je aj blahoželanie prezidenta Talianskej Republiky Giorgia Napolitana:

„Svätosť, pri tejto vzácnej príležitosti Vašich narodenín a v súvislosti s blížiacim sa siedmym výročím Vášho zvolenia za pápeža by som chcel vyjadriť v mene talianskeho národa a v mojom mene, čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie priania Vám a plodnému pokračovaniu tohto etického a duchovného magistéria, na ktoré hľadí s dôverou taliansky ľud a početné katolícke spoločenstvo. S trvalými pocitmi priateľstva a úcty.“

Talianski biskupi vo svojom blahoprajnom liste, podpísanom kardinálom Angelom Bagnascom, predsedom Konferencie biskupov Talianska, píšu:

„S podporou Vášho osvieteného magistéria a neoblomného svedectva chceme s obnoveným presvedčením napredovať na ceste nasledovania Krista a Rok viery prijať s mimoriadnou disponibilitou a spoločným zaangažovaním. Vaše rozhodnutie využiť takto 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a 20. výročie Katechizmu Katolíckej cirkvi upriamuje našu pozornosť na intenzívnejšie reflektovanie našej viery, na vzťah k evanjeliu, sociálnu zodpovednosť za odvážne a otvorené ohlasovanie. Svätosť, kiežby ste pocítili všetku úctu a vďačnosť, ktorou Vás zahŕňame prosiac o Vaše otcovské požehnanie pre naše cirkevné spoločenstvá a pre celý taliansky národ.“