Druhá detská sv. omša. Živá voda. Ježiš hľadá ľudí

Druhá detská sv. omša

Piatok 17. marca 2017

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Tretia pôstna nedeľa

Živá voda. Ježiš hľadá ľudí

 

Opäť vás všetkých vítam na detskej sv. omši. Akú novú sériu sme začali minulý piatok?

(Nedeľné evanjelium)

 

O čom bolo evanjelium minulej nedele?

(O premenení Pána Ježiša)

 

Kto sa premenil, kde, komu?

(Pán Ježiš pred apoštolmi na hore Tábor?

 

Aké hory poznáte zo Sv. Písma?

(Odpovede....)

 

Prečo sa Pán Ježiš premenil na hore Tábor?

(O niekoľko dní mal zomrieť na Golgote, na hore Tábor ukázal svoju slávu, že On je skutočne Boží Syn. Aby sa apoštoli nepohoršili)

 

Aké je naše heslo, naše motto?

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kto povedal túto krásnu pravdivú vetu: Kto nepozná Písmo, nepozná Krista?

(Svätý Hieronym)

 

Kňaz:

Aj dnes je zaujímavé evanjelium. O čom bolo, čo sme si vypočuli?

(O Samaritánke, ktorá ide k studni)

 

Kňaz:

Najskôr ale o tom ako to bolo vo Svätej Zemi a o Samaritánoch:

Samaritáni boli kedysi mocným národom, mali okolo milióna osôb. Súčasne žijú na území Palestíny, Palestínskej Autonómie, je ich sotva okolo 650 osôb. V VIII. st., presnejšie v roku 722 pred Kristom, kráľ Asýrie dobyl Izrael i Samáriu, zdecimoval Židov, vyhnal ich a na tom mieste usadil predstaviteľov iných národov zo svojho mocného impéria Asýrie. Títo presídlenci, ktorí prijali od Židov vieru v jedného Boha, to sú vlastne Samaritáni. Samaritáni boli na polovicu Židia a na polovicu Asýrčania. Židia nimi pohŕdali. Súčasne si mysleli, že Samaritáni vyznávajú akúsi formu nepravého náboženstva. Kvôli čistote viery, Izraeliti neudržiavali žiadne kontakty so Samaritánmi. Ba dokonca viac, ak sa vybrali na Paschu do Jeruzalema, tak si nadchádzali, dokonca dva dni, len aby neprechádzali cez Samáriu, lebo pre nich to boli nečistí ľudia.

 

Otázky deťom:

Ako sa Židia správali k Samaritánom?

(Pohŕdali nimi, považovali ich za nečistých)

Kto to boli Samaritáni?

(Samaritáni boli na polovicu Židia a na polovicu Asýrčania)

 

Kňaz:

Svätá Zem bola polopúšťou. Keď prichádzalo leto, vysychali potoky i malé jazerá, ktoré vznikli z dažďovej vody. Umierali ako obrazne hovorili Židia. Jediné pramene, z ktorých vyvierala voda aj v čase sucha, mali živú vodu a nikdy neumierali. Celý rok mali vodu aj hlboké studne. Jedna z takýchto studní bol Jakubova studňa v Samárii hlboká 32 metrov.

 

Otázka deťom:

Kto podľa tradície vykopal studňu, ku ktorej prišiel Ježiš?

(Patriarcha Jakub v Starom Zákone)

 

Kňaz:

Ježiš začína rozhovor pri studni Jakuba v Sychar vlastne s predstaviteľkou samaritánskeho národa.

Išla pre vodu k studni za mestom, ako každý deň. Stretla tam muža a podľa oblečenia videla, že je to Žid.

 

Otázka deťom:

Čo chcel Pán Ježiš od Samaritánky?

(Chcel sa napiť vody zo studne)

 

Otázka deťom:

Čo ponúkal Pán Ježiš Samaritánke?

(Živú vodu – evanjelium, sviatosti, modlitbu, vzťah s Bohom, život bez hriechu)

 

Kňaz:

Ježiš jej potom hovorí o jej živote. Samaritánka odpovedá krátko a akoby neochotne: „Nemám muža“. Pán Ježiš: „Mala si piatich mužov, a tento, ktorého máš teraz, nie je tvojím mužom“. Ona volá: „Pane, vidím, že si prorok“.

 

Kňaz:

On aj dnes putuje. Záleží Mu zvlášť na stretnutí s tými, ktorí ako Samaritánka nežijú podľa Jeho Evanjelia. Hľadá ich na rôznych cestách.

 

Príbeh Tomáša.

 

Otázky:

1. Ako sa Židia správali k Samaritánom?

2. Kto podľa tradície vykopal studňu, ku ktorej prišiel Ježiš?

3. Čo chcel Pán Ježiš od Samaritánky?

4. Čo ponúkal Pán Ježiš Samaritánke?

5. Prečo Pán Ježiš vyvolal u apoštolov dvojnásobný údiv?

6. Kvôli komu prišiel Pán Ježiš na svet?

7. Čo robí dnes Pán Ježiš?

 

Úloha pre deti

Každý deň si prečítam zo Svätého Písma nejakú myšlienku.

 

 

Obrázok

Samaritánka pri studni s Ježišom