Dvanásta detská sv. omša. Privádzať ľudí k Ježišovi

Dvanásta detská sv. omša

Piatok 12. januára 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Druhá nedeľa v období cez rok

Privádzať iných ku Kristovi (Jn 1, 35 - 42)

 

Milé deti a vy všetci, ktorí ste tu, srdečne vás vítam. Vitajte na prvej detskej sv. omši na tému „nedeľné evanjelium“ v tomto novom kalendárnom roku.

 

Otázka deťom:

Komu sme sa venovali celý december?

(Svätému Jozefovi)

 

Prečo práve sv. Jozefovi?

(Lebo Roráty boli venované práve sv. Jozefovi)

 

Aká bola téma Rorátov 2017?

(Strážca pokladov)

 

Aké poklady strážil?

(Pána Ježiša a Máriu)

 

Čo sme sa dozvedeli o tomto svätcovi?

(odpovede detí)

 

Fajn. Aké máme heslo na našich detských sv. omšiach?

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

 

To bude naše heslo, to bude naše motto až do júna!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Kňaz:

Všimnime si aké osoby - okrem Pána Ježiša - vystupujú v dnešnom evanjeliu. Toto evanjelium neopisuje žiaden Ježišov zázrak, ale hovorí o veľmi dôležitých veciach.

 

Otázka deťom:

Kto a čo robí?

(deti odpovedajú)

 

Ježiš získava prvých učeníkov. Ale on ich hľadal? Prvých dvoch učeníkov získal tak, že mu ich niekto poslal.

 

Otázka deťom:

Kto poslal prvých dvoch učeníkov Ježišovi?

(Ján Krstiteľ)

 

Kňaz.

Ján Krstiteľ svojich dvoch najlepších učeníkov povzbudil, aby išli za Ježišom. Jeden bol Andrej. Andrej mal svojho brata Petra. Viete ako to býva často medzi bratmi: súperia, každý chce byť lepší. Ale Andrej nebol žiarlivý. Išiel za svojim bratom Šimonom a hovorí mu. Našli sme Mesiáša. Šimon prichádza – a tu prekvapenie. Kristu mu mení meno.

Budeš sa volať – Peter

 

Chcel by som vám dnes upriamiť myseľ na jednu veľmi dôležitú vec. Ukázalo sa neskôr, že počas dvetisícročnej tradície Cirkvi, nikto nevymyslel lepšiu metódu získavania nových apoštolov pre Krista, ako je táto opísaná v dnešnom evanjeliu.

 

Otázka deťom:

Aká je najlepšia metóda získavania nových učeníkov?

(Naďalej najlepším spôsobom je vzájomné povzbudenie sa, pozvanie. Konštatovanie, že je Boh, ktorý miluje človeka a treba za ním ísť.)

 

Aby sme si to lepšie zapamätali, urobíme takú skúšku:

 

Hraný príbeh: deti presviedčajú.

Dialógy: ........

 

Nechcú ísť ani kvôli cukríkom, ani kvôli peniazom, ani kvôli strachu – že dostanú bitku, ani kvôli ferari.

 

Dobre ste to zahrali. Všimnime si niektoré dôležité veci, ktoré sa objavili aj v scénke.

 

Ako priviesť ľudí k Pánu Ježišovi?

 

Predovšetkým si zapamätajte to jedno najdôležitejšie: ľudí k Pánu Ježišovi treba PRIVÁDZAŤ! Neexistuje lepšia metóda.

 

Niektorí si myslia, že treba tlačiť múdre knihy, vydávať mnohé plagáty s nábožnými heslami, robiť rádiové hry, točiť filmy. To všetko je málo! To všetko je na druhom mieste!

Skutočné obrátenie sa nedá urobiť cez telefón. K tomu sú potrebné živé, osobné stretnutia a rozhovory. Preto mám na vás jednu veľkú prosbu: Zapamätajte si to!

 

Otázka deťom:

Ako najlepšie získavať učeníkov pre Krista?

(Osobným svedectvom)

 

Pamätajme si – najlepšie je, keď ku Kristovi ľudia prichádzajú z vlastnej vôle.

 

Otázka deťom:

Aký skutok urobil Andrej Petrovi?

(Priviedol Petra k Ježišovi)

 

Príklad kresťanského života:

 

Osobné svedectvo z nemocnice.....

 

Aké máte povinnosti? (Učenie, domáce úlohy, upratovanie, a pod.). Budem dobrým žiakom. Budem dobrým dieťaťom. Budem dobrým kresťanom. Takto – skutkami privádzam ľudí k Ježišovi.

 

Záver:

Najlepší spôsob ako privádzať ľudí k Ježišovi je osobné svedectvo skutkov a života.

 

Otázky:

1. Aká bola téma Rorátov?

2. Aká je najlepšia metóda získavania nových učeníkov?

3. Aký skutok urobil Andrej Petrovi?

4. Ako môžem najlepšie privádzať ľudí k Ježišovi?

5. Aké svedectvo dal o Ježišovi pacient v nemocnici?

 

Úloha pre deti

Budem dobrým žiakom. Budem dobrým dieťaťom. Budem dobrým kresťanom. Takto – skutkami privádzam ľudí k Ježišovi.

 

Obrázok

Chceš byť šťastný/á? Zostaň u Ježiša!

 

 

 

 

2. nedeľa v období cez rok „B“

 

 

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 3, 3b-10. 19

 

Hovor, Pane, tvoj sluha počúva

 

Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola Božia archa.

Tu Pán zavolal Samuela a on odpovedal: „Tu som.“ Pribehol k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“ On odvetil: „Nevolal som ťa. Choď spať!“ Odišiel teda a spal ďalej.

Pán znova zavolal Samuela. Samuel vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“

On odpovedal: „Nevolal som ťa, syn môj. Choď spať!“ Samuel totiž ešte nepoznal Pána, ešte sa mu nezjavilo Pánovo slovo.

Pán zavolal Samuela znova, tretí raz. On vstal, šiel k Helimu a vravel: „Tu som, volal si ma.“

Vtedy Heli pochopil, že chlapca volá Pán, preto povedal Samuelovi: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: ‚Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.‘“ Samuel teda odišiel a spal na svojom mieste.

Pán prišiel, zastal si a volal ako predtým: „Samuel, Samuel!“ A Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva.“

Samuel rástol a Pán bol s ním. Ani jedno jeho slovo nepadlo na zem.

 

Počuli sme Božie slovo

 

 

Žalm  −   Ž 40, 2+4ab. 7-8a. 8b-9. 10

 

Refrén: Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.

 

Čakal som, čakal na Pána *

a on sa ku mne sklonil.

Do úst mi vložil pieseň novú, *

chválospev nášmu Bohu. R.

 

Obety a dary si nepraješ, *

lež uši si mi otvoril.

Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, *

preto som povedal: „Hľa prichádzam. R.

 

Vo zvitku knihy je napísané o mne, *

že mám plniť tvoju vôľu.

A to chcem, Bože môj, *

hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ R.

 

Ohlasujem tvoju spravodlivosť *

vo veľkom zhromaždení;

svojim perám hovoriť nebránim, *

Pane, ty to vieš. R.

 

 

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

 

Vaše telá sú Kristovými údmi

 

Bratia, telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou. Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi?

Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch.

Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

 

Počuli sme slovo Pánovo

 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 35-42

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Našli sme Mesiáša, Krista. Milosť a pravda prišli skrze neho.

 

Našli sme Mesiáša

 

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“

Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“

Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“

Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi.

Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

 

Počuli sme slovo Pánovo

 

 

Keď apoštoli našli Ježiša, „zostali u Neho“.

Chceš byť šťastný? Zostaň u Neho.