Trinásta detská svätá omša. Aký žiak (apoštol) je najlepší?

Trinásta detská sv. omša

Piatok 19. januára 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Tretia nedeľa v období cez rok

Aký žiak (apoštol) je najlepší? (Mk 1, 14 - 20)

 

Milé deti, po týždni vás opäť vítam na detskej sv. omši na tému „nedeľné evanjelium“.

 

Aké máme heslo na našich detských sv. omšiach?

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

To bude naše heslo, to bude naše motto až do júna!

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Otázka deťom:

O čom bolo dnešné evanjelium?

(deti odpovedajú)

 

Kto si pamätá evanjelium z minulej nedele? O čom bolo vtedy evanjelium?

Správne! Dobre si pamätáte. To dnešné je akoby pokračovaním toho z minulej nedele.

 

Zopakujem si z minulej nedele:

Pán Ježiš získava prvých učeníkov.

 

Otázka deťom:

Kto poslal prvých dvoch učeníkov Ježišovi?

(Ján Krstiteľ)

 

Aká je najlepšia metóda získavania nových učeníkov?

(Najlepším spôsobom je vzájomné povzbudenie sa, pozvanie. PRIVÁDZAŤ!)

 

Aký skutok urobil Andrej Petrovi?

(Priviedol Petra k Ježišovi)

 

Ako môžem najlepšie privádzať ľudí k Ježišovi?

(Osobným svedectvom skutkov a života)

 

Aké svedectvo dal o Ježišovi pacient v nemocnici?

(Modlil sa, kľačal na kolenách, staral sa o človeka, o ktorého sa nikto nechcel starať)

 

Výborne, poďme ďalej.

 

Skúsme, kto dobre počúval Evanjelium?

Aké mená zazneli v dnešnom Evanjeliu?

 

Kňaz:

Najdôležitejšie sú mená prvých apoštolov

 

Pán Ježiš ich zavolal a oni všetko zanechali a išli za Ježišom.

 

„Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“

A oni všetko zanechajú a idú.

 

A čo chce od nich, čo hlása Ježiš?

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

 

Otázka deťom:

Čo chcel Ježiš od apoštolov?

(Povedané inými slovami: Práve začína to, čo predpovedali proroci. Verte radostnej správe, Dobrej novine. Zmeňte svoje správanie, skutky)

 

A čo robia oni?

Idú za Ježišom! A on volá ďalších: apoštolov, otcov, matky, deti, učiteľov, vojakov, úradníkov, robotníkov. Spolužiakov, nás každého jedného.

 

Niektorí oslovení išli, iní nie. Tak je to aj dnes. Ježiš rešpektuje slobodnú vôľu.

Volá nás po mene - už od svätého krstu.

Volá nás, aby sme s nám spolupracovali.

 

Ako zaujímavo zneli slová žalmu:

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása.

 

Otázka deťom:

Po akých cestách treba kráčať?

(Nie po hocijakých, ale po Božích: Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma)

 

Aký žiak je najlepší?

 

Aby sme to lepšie pochopili – príklad s chlapcom, ktorého hľadal gazda.

 

Kňaz:

Pán Ježiš nehľadal vtipných ľudí, komediantov, ani rýchlo sa učiacich. Hľadal takých, ktorí sa osvedčia aj v budúcnosti, v ťažkých chvíľach – a mládenec z príbehu bol taký. Takých, ktorí poctivo a svedomite budú vykonávať poverenie im určené, nie takých ktorí chcú pochvaly, či odmeny. História Cirkvi nás učí, že Ježiš sa nepomýlil vo svojom výbere. Jeho výber apoštolov nebol ľahkomyselný, ani povrchný: Peter, Andrej, Ján, Jakub mu obetovali celý život, starali sa o prvotnú Cirkev a umocňovali vieru prvých kresťanov.

Isto sa na mňa nenahnevajú, keď poviem, že neboli ani snáď najvtipnejší, najdokonalejší, najvzdelanejší ľudia svojej doby. Ak by boli – Pán Ježiš by určite vybral iných. Lebo viete – Pán Boh na mnohé veci pozerá inak ako my ľudia.

 

Otázka deťom:

Akých učeníkov si vyberá Ježiš?

(Nemusia všetko vedieť, byť najdokonalejší. To netreba. Dôležité je, aby mali poctivé, verné srdce voči Bohu a jeho pravde. Všetko ostatné doplní Pán Ježiš. On je s nimi – s nami, On pomôže!)

 

Kňaz.

Pouvažujte chvíľu o tom, koho by ste si vybrali na pomoc, keby ste chceli odovzdať svoju náuku všetkým ľuďom na svete.

A koho si vyberá Pán Ježiš???

 

Záver:

Najlepšími žiakmi Pána Ježiša sú tí, ktorí dobrovoľne a čestne hlásajú Božiu náuku a posvätia ju svojím životom - príkladom.

 

Otázky:

1. Aké sú mená apoštolov z dnešného evanjelia?

2. Čo hlása Pán Ježiš?

3. Čo chcel Ježiš od apoštolov?

4. Po akých cestách treba kráčať?

5. Aký učeníkov si vyberá Ježiš?

 

Úloha pre deti

Ježiš ma volá, aby som šiel za ním. Po jeho ceste. Nie inej.

 

Obrázok

Choď v šľapajach Ježiša

 

 

 

 

3. nedeľa v období cez rok

 

Jon 3, 1-5. 10

 

Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9 Refrén: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

 

1 Kor 7, 29-31

 

Mk 1, 14-20

 

 

Kniha proroka Jonáša   −   Jon 3, 1-5. 10

 

Ninivčania sa odvrátili od svojej zlej cesty

 

Pán prehovoril k Jonášovi: „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž tam, čo ti hovorím.“

Jonáš vstal a podľa Pánovho rozkazu šiel do Ninive.

Ninive bolo veľké mesto pred Bohom; tri dni trvala cesta cezeň. Jonáš začal prechádzať mestom v prvý deň a volal: „Ešte štyridsať dní a Ninive bude rozvrátené.“

Obyvatelia Ninive uverili v Boha, vyhlásili pôst a od najväčšieho po najmenšieho sa obliekli do vrecoviny.

A Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojej zlej cesty; zmiloval sa a nepostihol ich nešťastím, ktorým im hrozil.

 

Počuli sme Božie slovo

 

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 25, 4-5b. 6+7bc. 8-9

 

Refrén: Ukáž mi, Pane, svoje cesty.

 

Ukáž mi, Pane, svoje cesty *

a pouč ma o svojich chodníkoch.

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *

lebo ty si Boh, moja spása. R.

 

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *

a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve *

veď si, Pane, dobrotivý. R.

 

Pán je dobrý a spravodlivý: *

ukazuje cestu hriešnikom.

Pokorných vedie k správnemu konaniu *

a tichých poúča o svojich cestách. R.

 

 

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 7, 29-31

 

Tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa

 

Bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa.

 

Počuli sme Božie slovo

 

 

 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

 

Kajajte sa a verte evanjeliu

 

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Počuli sme slovo Pánovo!

 

Prosby:

1. Modlime sa za tých, ktorí opustili Cirkev, aby sa vrátili k Pánu Bohu.

2. Modlime sa za pápeža Františka, našich otcov biskupov a kňazov, aby nám boli vždy vzormi vo viere.

3. Modlime sa za tých, ktorí vo svojom každodennom živote nepamätajú na Ježiša, aby dostali milosť a počuli jeho volanie.

4. Modlime sa za našich starkých, aby im Pán Boh pomáhal.

5. Modlime sa za nás samých, aby sme vždy počuli pozvanie Pána Ježiša: Poď za mnou a aby sme kráčali po jeho cestách.

6. Zajtra sa v poľskom Kališi vo svätyni svätého Jozefa stretnú deti, ktoré chodili na Roráty 2017. Prosíme ťa za nás všetkých, ktorí sme chodili na Roráty, aby si nás na príhovor svätého Jozefa ochraňoval.