Štrnásta detská sv. omša. Očistiť je viac ako vyliečiť

Štrnásta detská sv. omša

Piatok 9. februára 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Šiesta nedeľa v období cez rok

Očistiť je viac ako vyliečiť (Mk 1, 40 - 45)

 

Milé deti, po polročných prázdninách vás opäť vítam na detskej sv. omši na tému „nedeľné evanjelium“.

 

Koho spoznávame na detských sv. omšiach?

(Pána Ježiša)

 

Čo nás učí Pán Ježiš?

(Ako máme žiť, aby sme prišli do Neba)

 

Deti, dostali ste vysvedčenie. Aké bolo?

(Deti odpovedajú....)

 

Práve na konci života nám chce dať Pán Boh dobré vysvedčenie, aby sme mohli ísť do Neba...

 

Aké je naše heslo na detských sv. omšiach?

(Kto nepozná Písmo, nepozná Krista)

 

Otázka deťom:

Viete, kto povedal tú krásnu vetu?

(Svätý Hieronym)

 

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

Dnes bolo veľmi zvláštne aj prvé čítanie, aj evanjelium.

 

Otázka deťom:

Kto je v hlavnej úlohe?

(Malomocný)

 

Kňaz:

Viete, čo je to malomocenstvo?

To je ochorenie kože a nervového systému. Sprevádza ľudstvo od najdávnejších čias. V jeho prvom štádiu sa stráca cit v nohách, potom v rukách, až nakoniec celé telo je bezcitné na vonkajšie podnety. Chorý necíti žiadny dotyk, bolesť, zimu, či teplo. Ak sa malomocenstvo nelieči, prichádza k zmrzačeniu. V tej najťažšej forme dochádza k hnilobe mäsa a postupnému odpadávaniu kúskov tela. Dochádza k nevedomým zraneniam, opareniam, a v dôsledku toho, k nákaze mäkkých tkanív celého tela, mŕtvosti i smrti. Človek má škvrny na celom tele. Ba viac, má po celom tele hrozné chrasty. Celé telo sa rozkladalo, to bola strašná choroba.

 

Ako museli žiť malomocní?

Spolu s nárastom počtu ochorení objavili sa prvé leprozóriá, čiže kolónie malomocných, kde oni boli izolovaní od zvyšku spoločnosti. Totiž malomocenstvo chápali ako výnimočne nákazlivú chorobu. Tí, ktorí boli chorí na malomocenstvo, ako uvádzajú početné písomné pamiatky z dejín vývoja ľudskej civilizácie, museli žiť mimo obydlí, mimo mesta, mimo spoločenstva zdravých. Nepodliehali zákonom, ktoré prislúchali zdravým, považovali ich skoro za zomrelých, nemohli uzatvárať manželstvá, museli opustiť svoje rodiny, domácnosti. V stredoveku napríklad, ľudia chorí na malomocenstvo boli vybavení klopadlami, keď sa blížili k nejakému obývanému miestu zdravými ľuďmi, aby ich bolo počuť. Bola to výstraha, že sa približuje malomocný. Alebo museli nosiť zvonec a zvoniť ním, aby každý vedel, že ide malomocný.

 

Otázka deťom:

Aké nariadenie dostali malomocní Židia v knihe Levitikus – dnešné prvé čítanie?

(Malomocný bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: "Nečistý, nečistý!" Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.)

 

Čo nám chce povedať Pán Ježiš týmto príbehom?

(Ľudia venujú veľa času vonkajšej čistote. Božie slovo a sviatosti sú cestou ako očistiť srdcia a duše)

 

Kňaz:

Chcem vám povedať, že malomocenstvo v kresťanskej literatúre veľmi často je symbolom hriechu! Tak ako malomocenstvo ničí, deformuje a pozbavuje krásy telo človeka, tak hriech odníma zdravie a ľudské sily duši! Hriech spôsobuje, že naša duša stráca svoj jas, že trpí, že stráca kontakt s Pánom Bohom! Zanedbávanie modlitby, vynechávanie nedeľnej Eucharistie, zanedbávanie skutkov lásky voči druhému človeku, neposlušnosť voči rodičom, roztržky so spolužiakmi a spolužiačkami spôsobujú, že naša duša usychá, stáva sa chladnou, je chorá! Je špinavá! Je nečistá!

 

Kňaz:

Všimnite si, že chorý človek, ani Pán Ježiš nepoužívajú slovo vyliečiť sa. Chorý hovorí: Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Pán Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“

Očistiť je viac ako vyliečiť!

Očistiť možno tvár zo špiny, možno očistiť zuby po jedle, možno očistiť špinavé oblečenie po boji, možno očistiť izbu od prachu.

 

Otázka deťom:

Vieš vysvetliť rozdiel medzi očistením a vyliečením?

(Chorobu napr. chrípku môžeš vyliečiť, ale duša, ak je plná hriechu, zostane špinavá, aj keď si chrípku vyliečil. Preto treba očistiť dušu od hriechu.)

 

Kňaz:

Čo má na mysli Pán Ježiš, keď hovorí malomocnému: chcem, buď čistý?

 

Aby sme to pochopili, musíme si pripomenúť, že človek má nielen telo, ale aj dušu. Ľudská duša môže tiež ochorieť., môže sa zašpiniť. Špinu duše nie je vidieť na prvý pohľad, ako špinu, či chorobu tela.

 

Otázka deťom:

Čo môže byť problémom pre ľudskú dušu?

(deti odpovedajú)

 

 

Otázka deťom:

Existujú také čistiace prostriedky?

(Áno, existujú: Božie slovo a sviatosti)

 

Treba zo špiny očistiť telo, ale rovnako aj dušu.

 

 

Príbeh s maliarom

 

 

Sv. František a jeho stretnutie s malomocnými

 

Kňaz:

Každý dostane citát zo Svätého Písma. Prosím, vezmite si ho domov, prečítajte aj v knihe Svätého Písma a v čase večernej modlitby si ho znova prečítajte. Možno si ho potom aj vymeniť so spolužiakom, ktorý má iný citát. Všetky tie citáty sú pomocou k očisteniu duše. Bolo by dobré poprosiť rodičov o pomoc, pretože Biblia bola písaná pre dospelých a deti môžu mať ťažkosti s pochopením niektorých slov. Za pomoci rodičov lepšie porozumieme Biblii.

  

Záver: Pán Ježiš nás chce očistiť, uzdraviť a zmeniť. Ale k tomu potrebuje nás, našu spoluprácu s Ním.

 

Otázky:

1. Vieš povedať aká je choroba malomocenstvo?

2. Vieš vysvetliť rozdiel medzi očistením a vyliečením?

3. Ako musel kričať malomocný?

4. Ako rozdeľujeme hriechy?

5. Existujú „čistiace prostriedky“ pre dušu?

 

 

Úloha:

Prečítaj vylosovaný citát z Biblie. Porozprávaj sa s rodičmi o tomto citáte a popros ich, aby ti ho vysvetlili.

 

Obrázok

Očistenie duše

 

 

 

Prorok Izaiáš: Iz 59, 12 – 13

 

12 Bo mnoho hriechov máme pred tebou a naše viny svedčia proti nám, áno, svoje hriechy máme pred sebou a svoje zločiny poznáme: 13 nevernosť a klamstvo proti Pánovi, odpad od nasledovania Boha, reči násilné a odbojné, myslenie lživých rečí v srdci.

 

Prorok Izaiáš: Iz 1, 16 – 20

 

16 Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo! 17 Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu! 18 Poďte, pravoťme sa! - hovorí Pán. Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh, ak sa budú červenať sťa purpur, budú ako vlna (biele). 19 Ak budete povoľní a budete poslúchať, dobro zeme budete požívať. 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, meč vás pohltí, lebo hovorili ústa Pánove.“

 

Prorok Ezechiel: Ez 36, 23 – 27

 

23 Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý. 24 I vezmem vás z národov a pozbieram vás zo všetkých krajín a zavediem vás na vlastnú pôdu. 25 Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. 26 A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. 27 Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.

 

Žalm: Ž 32, 1 – 5

 

1 Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. 2 Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. 3 Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. 5 Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

 

Žalm: Ž 51, 3- 6

 

3 Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. 4 Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. 5 Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. 6 Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. + celý 51. žalm

 

List Hebrejom: Hebr 9, 13 – 14

13 Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, 14 o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

 

List Galaťanom: Gal 5, 22 – 25

 

22 Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 23 miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. 24 Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

 

Evanjelium podľa sv. Marka: Mk 7, 14 – 23

 

15b ... čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ 20 A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. 23 Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

 

 

 

6. nedeľa v období cez rok B

 

 

Prvé čítanie

 

Kniha Levitikus   −   Lv 13, 1-2. 45-46

 

Malomocný bude bývať sám mimo tábora

                                                                                                                                           Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Ak sa niekomu vyhodí na koži opuchlina, pľuzgier alebo biela škvrna, čo býva príznak malomocenstva, nech ho privedú ku kňazovi Áronovi alebo k niektorému z jeho synov, kňazov. Malomocný, napadnutý touto ranou, bude mať roztrhnutý odev, neupravené vlasy na hlave, zakrytú bradu a bude volať: ‚Nečistý, nečistý!‘ Celý čas, čo bude malomocný, bude nečistý a bude bývať sám mimo tábora.“

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 32, 1-2. 5. 11

 

Refrén: Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy.

 

Blažený, komu sa odpustila neprávosť *

a je oslobodený od hriechu.

Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta *

a v ktorého mysli niet podvodu. R.

 

Vyznal som sa ti zo svojho hriechu *

a nezatajil som svoj priestupok.

Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ *

A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. R.

 

Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, *

jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. R.

 

 

 

Druhé čítanie

 

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 10, 31 – 11, 1

 

Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista

 

Bratia, či jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

 

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 40-45

 

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

 

Malomocenstvo z neho zmizlo a bol čistý

 

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš im na svedectvo.“ Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

 

Počuli sme slovo Pánovo.