Šestnásta detská sv. omša. Odumreté zrno. Pán Ježiš nám získal Nebo

Šestnásta detská sv. omša

Piatok 16. marca 2018

Turie 16,30 hod.

Višňové 18,00 hod.

Piata pôstna nedeľa

Ak zrno neodumrie... Pán Ježiš nám získal Nebo (Jn 12, 20 - 33)

 

Milé deti, vítam vás na ďalšej detskej sv. omši.

 

Aké obdobie prežívame v cirkvi?

(Obdobie veľkého pôstu)

 

Ako by ste charakterizovali toto obdobie?

(Deti odpovedajú....)

 

Viete mi vysvetliť, čo máme tu pred oltárom?

Aká je to symbolika pôstu?

(MAP: modlitba, almužna, pôst)

 

Prečo má kňaz fialové rúcho?

(Symbolizuje pokánie)

Kto nás pozýva k pokániu?

(Pán Ježiš)

 

Za čo máme prinášať obety a robiť pokánie?

(Za naše hriechy, aby sme zadosťučinili za ne Pánu Bohu)

 

Odkiaľ čerpáme dôležité poznatky o tom všetkom?

(Od Pána Ježiša, zo Svätého Písma)

 

Pripomeňme si naše heslo:

Kňaz:

Kto nepozná Písmo,

Deti:

nepozná Krista

 

O čom sme rozprávali pri poslednej detskej sv. omši?

(O pokúšaní)

 

Kde bol Pán Ježiš?

(Na púšti)

Čo robil Pán Ježiš na púšti?

(Modlil sa a postil sa)

Ako dlho tam bol?

(40 dní)

 

Kto pokúšal Pána Ježiša?

(Satan)

Čo to znamená pokúšať Pána Ježiša?

(Nahovárať na niečo zlé)

Pokúša aj nás?

(Áno)

 

Kňaz:

Spomeňme si na čipsy a chlapca v nemocnici

 

Poďme k evanjeliu:

Podarilo sa Grékom stretnúť sa s Pánom Ježišom?

(ÁNO)

 

Podarilo.

Otázka deťom:

Prečo putovali Gréci tak ďaleko?

(Lebo chceli stretnúť a vidieť Pána Ježiša)

 

Kňaz:

Ale za akých okolností? Mali nejaké známosti, protekciu? Vtedy neboli počítače, internet, mobily. Dnes za zarezervujete hotely, reštaurácie, alebo letenky. Vtedy to nebolo možné.

Turisti z Grécka museli rátať s pomocou mnohých ľudí, známych, aby sa ich prosba vôbec uskutočnila, aby cesta nebola zbytočná. Niekto im musel zabezpečiť nocľah, jedlo, cestu. Niekto ich musel sprevádzať, prekladať a zabezpečiť, aby ich pobyt bol úspešný a zaujímavý, aby sa stretli s Ježišom.

 

A teraz otázka: Na koho sa najskôr obrátili?

(Na Filipa)

Áno, ale Filip ich nepriviedol k Ježišovi. Aj on ide za iným ...

 

Za kým?

(Za Ondrejom)

 

Ondrej neodmietol a spolu s Filipom idú za Ježišom. Rozpovedali mu o Grékoch, ktorí sa chceli sním stretnúť.

 

Otázka deťom:

Kto im pomohol dostať sa k Ježišovi?

(Filip a Ondrej - apoštoli)

 

Príbeh o Márii

 

Vidíte deti, koľko bolo potrebných známych známych, aby aj Mária získala nálepky do svojho albumu.

Podobne bolo v prípade Grékov, ktorí túžili poznať Ježiša. Toľko dobrého o ňom počuli.

 

Čo počuli o Ježišovi:

(Vyliečil niekoho z malomocenstva, navrátil zrak slepému, vyliečil ochrnutého, slepého, vzkriesil mŕtveho)

 

Gréci počuli o mnohých zázrakoch, že Ježiš hovorí neobyčajné veci o spasení človeka, o živote, ktorý bude trvať večne. Počuli o ľuďoch, ktorí rozdali svoje majetky a išli celá rodina za Ním a počúvali ho.

 

Kňaz:

Grékom sa to teda splnilo, stretli sa s Ježišom a - čo počuli?

 

Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

 

Pozrite: mám tu malé zrniečko, mali sme ho aj na náboženstve.

Pre ľudí okolo Pána Ježiša to bolo zrozumiteľné, lebo oni vtedy žili zo zrna: boli roľníkmi a vedeli, že keď zrno padne na skalu, alebo na suchú zem, nič z neho nevyrastie.

Ale ak padne do úrodnej dobrej zeme, odumrie a z neho vyrastie nová krásna rastlinka.

 

Kňaz:

Tí, čo počúvali, dobre chápali toto rozprávanie. Vedeli totiž, že ak zrno padne na suchú zem alebo na skalu, nič z neho nevyrastie. Naproti tomu, keď padne do vlhkej, úrodnej zeme, tak najprv odumiera, a tým sa stáva pokrmom pre mnohé nové rastliny a klasy. Desiatky, a niekedy stovky zŕn dostáva jestvovanie z jeho smrti.

Ako sa ten obraz a prirovnanie spája so smrťou Pána Ježiša, apoštoli pochopili dobre až po Jeho zmŕtvychvstaní. Pochopili, že vďaka smrti Pána Ježiša stovky a tisíce ľudí dostalo nadprirodzený život, život milosti. My všetci máme v sebe Boží život, život milosti, vďaka umučeniu Pána Ježiša, podobne ako mnoho nových zŕn dostalo život zo smrti jedného.

 

Príbeh o námorníkovi

 

Kráľ a jeho štyri dcéry

 

V jazyku Biblie umieranie sa týka nielen fyzickej smrti, keď niekto zomrie. Umieranie sa deje vždy vtedy, keď človek musí urobiť ťažké rozhodnutie, rozhodnutie žiadajúce priniesť obetu.

 

Nám Pán Ježiš rovnako daroval svojím utrpením a smrťou i zmŕtvychvstaním nový život. Povedané jednoducho:

Získal nám Nebo!

 

Úloha:

Zrieknem sa niečo, prinesiem obetu Pánu Ježišovi. V tomto týždni budem pomáhať viac ako inokedy – kamarátom, súrodencom i rodičom.  

 

Otázky:

1. Prečo putovali Gréci tak ďaleko?

2. Kto im pomohol dostať sa k Ježišovi?

3. Čo znamená, že zrno musí odumrieť?

4. Čo nám získal Pán Ježiš?

5. Porozmýšľaj ako môžeš Ty pomôcť niekomu, aby sa bližšie dostal k Pánu Ježišovi!

 

 

Obrázok

Človek tohto sveta počuje hlas Boha, ale hovorí: „zahrmelo“.

Ježišov človek dokonca vždy keď počuje „hrmenie“ vie, že Boh hovorí.

 

 

 

 

5. pôstna nedeľa

 

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 31-34

 

Uzavriem novú zmluvu a na ich hriech si už nespomeniem

 

„Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu; nie takú zmluvu, akú som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku a vyviedol z egyptskej krajiny, a oni túto zmluvu porušili, hoci ja som bol ich Pánom, hovorí Pán.

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Nik nebude poúčať svojho blížneho ani brat brata slovami: ‚Poznaj Pána!‘, lebo ma budú poznať všetci, malí i veľkí, hovorí Pán. Odpustím im ich neprávosť a na ich hriech si už nespomeniem.“

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Kniha žalmov   −   Ž 51, 3-4. 12-13. 14-15

 

Refrén: Bože, stvor vo mne srdce čisté.

 

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *

a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.

Úplne zmy zo mňa moju vinu *

a očisť ma od hriechu. R.

 

Bože, stvor vo mne srdce čisté *

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre *

a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.

 

Navráť mi radosť z tvojej spásy *

a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách *

a hriešnici sa k tebe obrátia. R.

 

 

List Hebrejom   −   Hebr 5, 7-9

 

Naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy

 

Kristus v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.

A hoci bol Synom, z toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

 

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.

Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník.

 

 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 12, 20-33

 

Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, prinesie veľkú úrodu

 

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskejBetsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“

Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi.

Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.

Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“

A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“

Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“

Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“

To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie.

 

Počuli sme slovo Pánovo.