Roráty každý deň

10. december - 10. deň

Druhý adventný týždeň – piatok

10. december 2010

Povolanie proroka Izaiáša

KŇAZ:

Vítam Vás a hneď na začiatku si môžeme povedať stať zo Sv. Písma, ktorú sme sa mali včera naučiť naspamäť. Dokonca sa vás nebudem pýtať, či ste si včera doma spoločne prečítali Sv. Písmo, tak  veľmi som nadšený slovami o chrobáčikovi neboráčikovi, že už by som ich chcel počuť. Prosím zarecitujte ich výnimočne pekne.

Vybraná osoba recituje stať zo štvrtku:

Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa ja ti pomáham.“ Neboj že sa  červíček Jakub, chrobáčik Izrael! (Iz 41,13-14a)

KŇAZ:

Prorok presviedčal Židov, aby sa nebáli. Ich národ je malý ako chrobáčik a slabý ako neboráčik, ale Pán Boh ich chytí za ruku a vyvedie z otroctva. Keď sa Pán Boh postaví na obranu chrobáčika a neboráčika, nepremôže ho ani slon ani obor. Teraz niekoľko otázok.

Otázky deťom:

- Ako sa skončilo otroctvo Izraelitov?

(Roku 537 pred narodením Krista so súhlasom kráľa Peržanov Kýra  II. Veľkého sa časť Židov mohla vrátiť domov. )

- Ako sa volal prorok, ktorý potešoval Židov v zajatí?

(Nepoznáme jeho meno)

KŇAZ:

Áno, presne, nevieme ako sa volal prorok, ktorý potešoval Židov v zajatí. Je to záhada. Veď čítame a recitujeme časť, ktorá pochádza z Knihy proroka Izaiáša. Hneď vám to vysvetlím. Celá hrubá Kniha proroka Izaiáša sa skladá zo 66 kapitol, má spoločný názov, ale bola napísaná niekoľkými autormi.

Časti, ktoré sme čítali v posledných dňoch, aj dnešná časť, neboli napísané prorokom Izaiášom, ale iným prorokom, ktorého meno nepoznáme.

Zdá sa to trochu čudné, že v Knihe proroka Izaiáša sú aj časti napísané aj niekým iným? Nie je to nič výnimočné. Tak je to aj dnes s niektorými knihami, majú jeden titul, ale nachádzajú sa v nej príbehy napísané rôznymi autormi.  Samozrejme, že ani na okamih nemôžeme zabudnúť nato najdôležitejšie.

Autorom každej knihy Sv. Písma je Pán Boh. Ľudia písali, ale z vnuknutia Pána Boha. Sväté Písmo je jedinou takouto knihou na celom svete - napísanou z vnuknutia Pána Boha Boha. Verím, že si to navždy zapamätáte.

V Svätom Písme je veľa tajomstiev, do konca nášho života sa nám nepodarí všetky odhaliť. Ale stále sa o to treba snažiť:

KŇAZ:

- Čítaj Sväté písmo...

DETI:

... každý deň!

KŇAZ:

- Vieme, že  v Knihe proroka Izaiáša nenapísal všetko Izaiáš. Čo teda napísal a kto to bol Izaiáš, ktorého meno má najdôležitejšia prorocká kniha Starého zákona. Kedy žil? Čo robil?

Izaiiáš pochádzal z Jeruzalema, z aristokratickej rodiny. Je prekvapujúce, ale vieme, kedy sa narodil. Bolo to roku 765 pred narodením Krista, teda  pred 2775 rokmi. Veľmi dávno, pravda.

Mal vynikajúce vzdelanie. Osobne poznal júdskych kráľov, často bol ich poradcom. Mal ženu a dvoch synov. Predovšetkým bol prorokom Pána Boha. Kto je to prorok?

Otázka deťom:

- Kto je prorok?

(Človek, ktorý hovorí v mene Pána Boha)

KŇAZ:

Prorok najprv počúva Pána Boha a potom presne odovzdáva to, čo od Pána Boha počul. Izaiáš mal 25-30 rokov, keď bol Bohom vybraný za proroka. Sám opísal, za akých okolností bol povolaný prehovoriť v mene Boha. Istého dňa Izaiáš bol v Jeruzalemskej svätyni – bolo to ešte pred jej zbúraním – uvidel Pána sediaceho na vysokom tróne. Vypočujte si ako to opísal.


PRÍBEH – čítané pomaly, výrazne

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho

a dom sa naplnil dymom.

Tu som povedal: "Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov."

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: "Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!"

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril:

"Koho mám poslať, kto nám pôjde?"

I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,1-8)

KŇAZ:

Úžasný opis, pravda? Zavrite oči a skúste si predstaviť, čo videl Izaiáš. Na vysokom tróne sedí Pán Boh. Vidieť len lem jeho šiat, lebo Pán Boh je predsa neviditeľný, ale dá sa  cítiť jeho prítomnosť. Celá svätyňa je naplnená  vôňou kadidiel. Serafíni, čiže anjeli, z ktorých má každý šesť krídel, spievajú na slávu Božiu tak nahlas, až sa otriasali zárubne dverí. Čo spievajú? Slová, ktoré presne poznáme. Skúsme si ich ešte raz pripomenúť.


Dieťa prevracia stranu a nahlas číta:

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý

je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

Iz 6,2-3)

KŇAZ:

Odkiaľ poznáme: "Svätý, svätý, svätý

je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

Samozrejme, spievame ich pri každej sv. omši. Predstavte si, niečo úžasné! My dnes spievame slová, ktoré boli zapísané pred 2700 rokmi. Skúsme ich tak hlasno zaspievať, ako to urobili serafíni v jeruzalemskej svätyni.

Nakoniec to najdôležitejšie. Na otázku Pána Boha, koho má poslať, kto by šiel hlásať Božie Slovo, Izaiáš odpovedal odvážne: „Hľa, tu som, pošli mňa!“


Otázky:

1. Pred koľkými rokmi sa narodil Izaiáš? (Pred 2775 rokmi)

2. Ako odpovedal Izaiáš Pánu Bohu na otázku: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ („Hľa, tu som, pošli mňa!“)


Úlohy:

1. Zorganizovať v rodine  spoločné čítanie Sv. Písma: (Iz 6,1-8)

2. Naučiť sa naspamäť:

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

3. Povzbudiť rodičov počúvať alebo čítať Evanjelium podľa sv. Lukáša.


Obrázok:

Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

A jeden druhému volal:

"Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov,

celá zem je plná jeho slávy."

(Iz 6,2-3)